Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej i rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zmiany w podatku akcyzowym od 27 maja 2017 r.

Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym precyzuje m.in. kwestie korzystania ze zwolnienia od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym całkowicie skażonym. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. rejestracji podmiotów, zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i zabezpieczenia akcyzowego. Ustawa wchodzi w życie 27 maja 2017 r.

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

W ustawie określono, jakie sposoby skażenia, powiązane z konkretnymi czynnościami, powodują zwolnienie od podatku:

  • przy produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolniony od akcyzy będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE (tzw. euroskażalnik),
  • przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolniony od akcyzy będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym następuje skażenie,
  • przy produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolniony od akcyzy będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Czynności te doprecyzowano w art. 30 ust. 9 pkt 1, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe alkoholu etylowego całkowicie skażonego wymaga zarejestrowania

Nowelizacja przewiduje, że podmioty planujące jego nabycie wewnątrzwspólnotowe będą musiały zarejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego i zgłosić zamierzone nabycie do naczelnika urzędu celnego. Pozwoli to na bieżące pozyskiwać informacje o ilości nabywanego w krajach UE całkowicie skażonego alkoholu etylowego.

Obowiązek ten będzie miał zastosowanie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.); Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, będzie obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Porady prawne

Rejestracja w podatku akcyzowym i zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Przedsiębiorca, który nabywa wewnątrzwspólnotowo alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym następuje skażenie, składa zgłoszenie rejestracyjne AKC-R i zgłasza planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe do właściwego urzędu. Rejestracja musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym.

Zabezpieczenie akcyzowe

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego nie ma obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego (na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy).

Rejestr podmiotów, którym sprzedano alkohol etylowy całkowicie skażony

Nowelizacja wprowadza ponadto obowiązkowy rejestr sprzedawanych na terytorium kraju alkoholu całkowicie skażonego i wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, sklasyfikowanych odpowiednimi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 

Podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium kraju:

  1. alkoholu całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, lub dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego,
  2. wyrobów objętych podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 20.14.75, 20.20.14 i 20.59.43 zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% objętości

– w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej, prowadzi rejestr podmiotów odbierających te wyroby.

Rejestr taki powinien zawierać następujące dane:

  1. rodzaj, podkategorię Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz ilość odebranych wyrobów;
  2. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu odbierającego;
  3. numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu odbierającego;
  4. datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży;
  5. czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą odbioru wyrobów.

Podmiot dokonujący sprzedaży musi przekazać kopię rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy.

Podmiot odbierający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest obowiązany do okazania podmiotowi dokonującemu sprzedaży dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku, gdy podmiot odbierający odmawia okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży wyrobów wskazanych wyżej.

Rejestr powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został sporządzony.

Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, gdy w wyniku sprzedaży wskazanych wyrobów ich przewóz objęty został systemem monitorowania drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708) lub, gdy sprzedaż potwierdzana jest fakturą. Jeśli przewóz tych wyrobów został więc objęty systemem monitorowania drogowego lub gdy sprzedaż potwierdzona jest fakturą, sprzedawca nie wpisuje odbiorcy do rejestru.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne