13.2.2023

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych

Zmiany dot. przemieszczania od 13 lutego 2023 r. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90 w opakowaniach jednostkowych

Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 13 lutego 2023 r. będzie odbywało się na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), z użyciem Systemu EMCS PL2 znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636.

W wykazie tym wymienione są wyroby energetyczne o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, ale tylko te, których mniej niż 90% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210o C i których co najmniej 65% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250o C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86), i które są przemieszczane w handlu luzem.

Porady prawne

Zawężenie do wyrobów przemieszczanych w handlu luzem wynika z dyrektywy energetycznej 2003/96/WE, która do wyrobów energetycznych o ww. kodach CN pozwala stosować przepisy dotyczące e-AD i e-SAD (przepisy o kontroli i przemieszczaniu) - tylko wtedy, gdy są one przemieszczane luzem. „Przemieszczanie w handlu luzem" to, zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przewóz niepakowanego wyrobu transportowanego w kontenerach stanowiących integralną część środka transportu (wagony-cysterny, statki-cysterny itp.) lub w zbiornikach ISO albo w pojemnikach o pojemności przekraczającej 210 litrów.

W związku z powyższym od 13 lutego 2023 r. na podstawie e-SAD nie będziesz mógł przemieszczać wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, które znajdują się w opakowaniach jednostkowych o pojemności poniżej 210 litrów.  

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie będziesz składał zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zabezpieczenia akcyzowego i deklaracji uproszczonej oraz nie będziesz miał skróconego terminu zapłaty akcyzy (10 dni). Od 13 lutego br. wyroby te będziesz nabywał/dostarczał wewnątrzwspólnotowo na podstawie dokumentów handlowych (faktur), bez konieczności dochowania szczególnych, określonych w ustawie warunków.

Akcyza

Przedmiotem opodatkowania akcyzą tych wyrobów będzie ich nabycie wewnątrzwspólnotowe, czyli przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem przemieszczenia tych wyrobów na terytorium kraju. Podatnikiem akcyzy będzie osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokona czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

Właściwość miejscowa organów podatkowych będzie ustalana ze względu na miejsce dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego. Jeżeli czynność nabycia wewnątrzwspólnotowego zostanie dokonana na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, właściwość miejscowa będzie ustalana dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby, dla osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. Będziesz miał również możliwość wyboru właściwego organu podatkowego, jeżeli czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego będziesz dokonywał na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych.

Jeśli dokonasz nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bez wezwania organu podatkowego złóż właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową według ustalonego wzoru oraz oblicz i wpłać akcyzę na właściwy rachunek urzędu skarbowego za miesięczny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dokonasz dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, będzie ci przysługiwał zwrot akcyzy, jeżeli będziesz podatnikiem albo podmiotem, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika. Zwrot akcyzy otrzymasz na podstawie sporządzonego na piśmie wniosku złożonego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Właściwy do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów wysłanych w opakowaniach jednostkowych będzie naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość  akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Jeżeli będziesz nabywał wewnątrzwspólnotowo te wyroby, prowadź ich ewidencję.

Straty powstałe w trakcie przemieszczania tych wyrobów nie są ubytkami w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz.U. L 247 z 23.09.2022, s. 2)
  • dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003 r., s. 51)
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Czym jest akcyza? Podatek akcyzowy to podatek konsumpcyjny, jednofazowy, co oznacza, że w odróżnieniu od VAT-u, jest nakładany na dany towar zasadniczo tylko jeden raz podczas całego obrotu gospodarczego. Akcyza jest również podatkiem selektywnym. Opodatkowanymi tym podatkiem są jedynie (...)

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Od 13 lutego 2023 roku w Unii Europejskiej nastąpi elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. W związku z tym, żeby dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcy obowiązek, (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dn deklaracje, akcyza, (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieu procedura odprawy czasowej, odprawa (...)

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były (...)

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Poniżej wskazano ważne informacje o zmianach dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Ważne dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej O obrót paliwami opałowymi, (...)

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. akcyza, podatek akcyzowy, energia elektryczna, cena, prąd, stawki akcyzy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków pośrednich, w tym również (...)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

e-usługa na Biznes.gov.pl Można korzystać z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, online, e-usługa, Biznes.gov.pl, podatki, podatnik, zaświadczenie, (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Czym jest akcyza? Podatek akcyzowy to podatek konsumpcyjny, jednofazowy, co oznacza, że w odróżnieniu od VAT-u, jest nakładany na dany towar zasadniczo tylko jeden raz podczas całego obrotu gospodarczego. Akcyza jest również podatkiem selektywnym. Opodatkowanymi tym podatkiem są jedynie (...)

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Od 13 lutego 2023 roku w Unii Europejskiej nastąpi elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. W związku z tym, żeby dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcy obowiązek, (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dn deklaracje, akcyza, (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieu procedura odprawy czasowej, odprawa (...)

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były (...)

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

Poniżej wskazano ważne informacje o zmianach dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Ważne dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej O obrót paliwami opałowymi, (...)

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. akcyza, podatek akcyzowy, energia elektryczna, cena, prąd, stawki akcyzy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków pośrednich, w tym również (...)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

e-usługa na Biznes.gov.pl Można korzystać z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, online, e-usługa, Biznes.gov.pl, podatki, podatnik, zaświadczenie, (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać go do obrotu również w kraju (sprawa koncesji jest w tym przypadku oczywista). Czy jest możliwość opatrzenia alkoholu w (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy raz. Jak liczyć akcyzę? Przykład: wartość opałowa 23,8, stawka akcyzy 1,28, ilosć 200 ton. (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Zamierzam otworzyć pub. Będę tam sprzedawał piwo, papierosy, robił drinki. Alkohol i papierosy będę nabywał od firm położonych na terenie Polski. Czy z tego rodzaju działalności będę miał jakiś obowiązek z tytułu podatku akcyzowego? Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, sprzedaż (...)

Definicja składu podatkowego

Definicja składu podatkowego

Co oznacza pojęcie "skład podatkowy"? Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby (...)