Przyrzeczenie publiczne

Czym jest przyrzeczenie publiczne?

Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności.

Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono zostać złożone za pomocą środków umożliwiających powszechny dostęp społeczny. Wchodzą więc tutaj w grę zarówno:

  • prasa, radio, telewizja, Internet, jak i
  • wiece, zgromadzenia czy zebrania.

Przyrzeczenie traktować będzie trzeba jako skierowane do nie oznaczonego kręgu osób, jeśli przyrzekający nie wskaże konkretnych osób, które mogą ubiegać się o nagrody. W przyrzeczeniu, możliwe jest jednak posługiwanie się pewnymi określeniami generalizującymi lub indywidualizującymi grupę osób, do których skierowane jest oświadczenie.

Czy przyrzeczenie publiczne można odwołać?

Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała.

Co w sytuacji, gdy czynność wykonało kilka osób?

Jeżeli czynność wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko jedna nagroda. Jeżeli była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która pierwsza się zgłosi, a w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób - ta, która pierwsza czynność wykonała. Jeżeli czynność wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd odpowiednio podzieli nagrodę.

Pamiętaj, że:

  • Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.
  • Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne