Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT.

Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF.

Porady prawne

Rozliczenia w grupie VAT

Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają prawa członków grupy VAT:

 • niezrealizowane przez członków grupy VAT, w okresach rozliczeniowych przed utworzeniem grupy VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikające z faktur wystawionych na członków grupy VAT,
 • możliwość skorzystania z korekty podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulga na złe długi), wynikających z faktur wystawionych przezczłonków grupy VAT,
 • prawo do dokonania korekt wynikających z art. 90a-91 ustawy o VAT, w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w tych przepisach,
 • prawo do ujęcia w pierwszej deklaracji grupy VAT nadwyżek kwoty podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia z ostatnich deklaracji złożonych przezczłonków grupy VAT,

i obowiązki członków grupy VAT, np. grupa VAT jest zobowiązana do:

 • zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku VAT i zapłaty tego podatku w związku ze sprzedażą dokonaną przez członka grupy VAT, także za okresy rozliczeniowe, kiedy członkowie grupy rozliczali się odrębnie,
 • skorygowania podatku naliczonego VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulga na złe długi), wynikających z faktur wystawionych na rzecz członków grupy VAT, w sytuacji braku zapłaty takiej faktury przez tego członka,
 • dokonania korekt zgodnie z art. 90a-91 ustawy o VAT, w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w tych przepisach.

Grupa VAT zarejestrowana jako podatnik VAT czynny obowiązana jest do rozliczania VAT od wykonywanych – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – czynności na zasadach ogólnych, tj. jako czynny podatnik VAT.

Czynności te w zależności od ich charakteru będą:

 •  podlegać opodatkowaniu stawką podstawową 23% lub stawkami obniżonymi 8% lub 5%,
 • podlegać opodatkowaniu stawką 0% – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów, lub dostawy niektórych towarów i usług,
 • podlegać zwolnieniu z opodatkowania (zwolnienia przedmiotowe),
 • nie podlegać opodatkowaniu w Polsce, jeżeli miejsce świadczenia usług będzie poza terytorium kraju.

Zasady opodatkowania poszczególnych czynności uznanych za świadczone przez grupę VAT dla innych podatników nie różnią się od zasad stosowanych przez innych podatników VAT.

Czynności wykonywane przez grupę VAT poza działalnością gospodarczą (takie jak np.działania w charakterze organu władzy), czyli pozostające poza systemem VAT nie sądokumentowane fakturami, nie są wykazywane w ewidencji VAT i deklaracji VAT - mogąmieć jednak wpływ na wysokość dokonywanego odliczenia podatku naliczonego (omówieniezasad odliczenia w dalszej części objaśnień).

Dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy podmiotami należącymido tej samej grupy VAT nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że wykonywane pomiędzy członkami grupy VAT czynności nie podlegająfakturowaniu oraz nie są wykazywane w deklaracjach składanych przez grupę VAT.

Nadmienia się, że w przypadku obowiązków dotyczących kas rejestrujących nie występujenastępstwo prawne, co oznacza, że prawa i obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencjisprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników przed zawiązaniem GV nieprzechodzą na GV. Wynika to z tego, że są to czynności o charakterze formalnym, a niematerialnym. Podmioty tworzące GV tracą bowiem status podatników, w wyniku tego to GVstaje się nowym podatnikiem i GV jest zobowiązana do stosowania kas rejestrujących nazasadach ogólnych.

Podatek naliczony i odliczenie proporcjonalne w VAT

ZASADY OGÓLNE (art. 86 ust. 1, ust. 2a-2h, ust. 7b, art. 90 ustawy o VAT)

Grupa VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wskazanych w ustawie o VAT, tj. w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jeśli towary i usługi nabywane przez grupę VAT są wykorzystywane zarówno do sprzedaży opodatkowanej VAT, jak i do sprzedaży zwolnionej z VAT wykonywanej przez tę grupę VAT, jest ona zobowiązana do przyporządkowywania dokonywanych zakupów do tych dwóch grup. Jest to realizacja zasady alokacji bezpośredniej – podstawowej zasady odliczania VAT.

Podobne zasady dotyczą również wykorzystania nabytych przez grupę VAT towarów i usługdo działalności gospodarczej jak i działalności pozostającej poza sferą podatku VAT.

Uwzględniając te zasady, uznaje się przykładowo, że odliczenie VAT dokonywane przez grupę VAT:

 • w przypadku, gdy zakup jest dokonany przez spółkę A (członka tej grupy VAT) na potrzeby realizacji usług na rzecz spółki B (członka tej samej grupy VAT), która wykorzystuje je wyłącznie do świadczenia usług opodatkowanych ma zastosowanie pełne odliczenie podatku przez grupę VAT,
 • w przypadku, gdy zakup jest dokonany przez spółkę A (członka tej grupy VAT) na potrzeby realizacji usług na rzecz spółki B (członka tej samej grupy VAT), która wykorzystuje je wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych odliczenie nie przysługuje (zakup nie ma bowiem związku z czynnościami opodatkowanymi grupy VAT),
 • w przypadku, gdy zakup jest dokonany przez spółkę A (członka tej grupy VAT) napotrzeby realizacji przez nią wyłącznie usług opodatkowanych na rzecz innych podmiotów (spoza tej grupy VAT) ma zastosowanie pełne odliczenie podatku przez grupę VAT,
 • w przypadku, gdy zakup jest dokonany przez spółkę A (członka tej grupy VAT) na potrzeby realizacji przez nią wyłącznie usług zwolnionych na rzecz innych podmiotów(spoza tej grupy VAT) odliczenie przez grupę VAT nie przysługuje (zakup nie ma bowiem związku z czynnościami opodatkowanymi grupy VAT).

W sytuacji, gdy dokonywane przez grupę VAT (przez poszczególnych jej członków) zakupy towarów i usług służą zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności pozostającej poza zakresem podatku VAT lub/i działalności opodatkowanej, jak i poza zakresem opodatkowania VAT (zwolnienie) oraz nie jest możliwe bezpośrednie ich przyporządkowanie do któregoś z rodzajów tej działalności, podatek naliczony do odliczenia ustala się z wykorzystaniem:

 • tzw. prewspółczynnika – jeśli dokonywane zakupy będą służyć działalności gospodarczej. jak i działalności pozostającej poza sferą VAT, i/lub
 • udziału procentowego wykorzystania danej nieruchomości do celów prywatnych, i/lub tzw. współczynnika – jeśli dokonywane zakupy będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT, jak i czynnościom zwolnionym od tego podatku.

PREWSPÓŁCZYNNIK

Poniższe zasady uregulowane są w art. 86 ust. 2a – 2h, art. 90c ustawy o VAT, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalnościgospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Prewspółczynnik członka grupy VAT

Zastosowanie przepisów o prewspółczynniku poprzedza stosowanie regulacji przewidujących dokonywanie bezpośredniej alokacji podatku naliczonego – omówione w zasadach ogólnych powyżej. Stosowanie prewspółczynnika stanowi kolejny etap odliczenia w przypadku braku możliwości alokacji zakupu wprost do prowadzonej działalności gospodarczej lub poza nią.

Przed utworzeniem grupy VAT istotne jest ustalenie, czy podmioty zawiązujące grupę VAT stosują tzw. prewspółczynnik, tj. dokonują zakupów, które będą służyć działalności gospodarczej, jak i działalności pozostającej poza sferą VAT, i w związku z tym odliczają VAT zgodnie z ustalonym dla nich prewspółczynnikiem proporcji.

W przypadku, gdy każdy z członków grupy VAT przed jej utworzeniem stosował prewspółczynnik, oraz po zawiązaniu grupy VAT nadal będą dokonywane zakupy służące działalności gospodarczej jak i działalności pozostającej poza sferą VAT, grupa VAT posługuje się prewspółczynnikami stosowanymi przez poszczególnych członków w roku zawiązania grupy VAT. Sposób (metodę) ustalania tego prewspółczynnika zasadniczo wybiera podatnik.

Zasadniczo, grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jakoo drębnych podatników. Obliczona kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wykazana przez grupę VAT w pierwszym rozliczeniu uwzględnia zatem odliczenie VAT według prewspółczynnika stosowanego przez poszczególnych członków tej grupy VAT.

Przykład 1

Spółka A wraz ze spółką B utworzyła grupę VAT 1 lipca 2024 r. Każda ze spółek miała ustalony prewspółczynnik proporcji, który stosowała w prowadzonej działalności przy odliczeniu podatku.

Grupa VAT będzie mogła stosować dla poszczególnych członków grupy VAT prewspółczynniki proporcji stosowane przez nich w roku zawiązania grupy VAT, tj. prewspółczynnik stosowany przez każdego z członków od początku w 2024 r.

Jeżeli jednak okaże się, że ten prewspółczynnik byłby niereprezentatywny, może on być na nowo uzgodniony z naczelnikiem urzędu skarbowegow formie protokołu dla każdego z członków grupy VAT.

Przykład 2

Spółka A wraz ze spółką B utworzyła grupę VAT 1 stycznia 2024 r. Każda ze spółek miała ustalony prewspółczynnik proporcji na 2023 r., który stosowała w prowadzonej działalności przy odliczeniu podatku.

Grupa VAT będzie zobowiązana do korekty prewspółczynnika stosowanego przez poszczególnych członków w swojej deklaracji składanej za styczeń 2024 r. (tzw. urealnienie stosowanego prewspółczynnika).

W roku utworzenia grupa VAT będzie mogła stosować dla swoich członków prewspółczynniki proporcji, które byłyby stosowane przez poszczególnych członków w 2024 r., tj. prewspółczynnik według wartości urealnionej dla 2023 r.

Jeżeli jednak okaże się, że ten prewspółczynnik byłby niereprezentatywny może on być na nowo uzgodniony z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, dla każdego z członków grupy VAT.

Wyliczony dla członka grupy VAT prewspółczynnik znajdzie zasadniczo zastosowanie do zakupów towarów i usług dokonywanych przez tego członka grupy VAT, wykorzystywanychdo celów „mieszanych”, które mogą być przyporządkowane do tego członka grupy VAT.

Prewspółczynnik grupowy

W sytuacji, gdy dokonywane zakupy (towarów i usług) będą służyć również działalności wykonywanej poza zakresem podatku VAT a bezpośrednie przyporządkowanie tych zakupóww całości do działalności gospodarczej nie będzie możliwe oraz nie będzie możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do danego członka grupy VAT zastosowanie znajdzie prewspółczynnik ustalony dla całej grupy VAT.

W każdym roku po zawiązaniu grupy VAT, grupa dla dokonywanego odliczenia u członkówgrupy VAT oraz odliczenia przyjmowanego dla zakupów przyporządkowanych do całej grupy może zastosować wybraną pod kątem specyfiki działalności członka grupy VAT/grupy VAT metodę ustalenia prewspółczynnika przypisaną bezpośrednio do tego członka grupy VAT/grupy VAT, pod warunkiem jednak, że gwarantuje ona najbardziej dokładne wyliczenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Przykładowe metody określenia prewspółczynnika wskazano w ustawie o VAT.

Sposób (metodę) ustalania tego prewspółczynika zasadniczo wybiera grupa VAT jako najbardziej adekwatną do profilu działalności dla każdego członka grupy VAT odrębnie lub całej grupy VAT.

Dokonywane na bieżąco odliczenie ma charakter wstępny – prewspółczynnik jest bowiem wyliczany zasadniczo na podstawie danych z poprzedniego roku podatkowego (wyjątek stanowią m.in. JST w przypadku, których istnieje możliwość wyliczania go na danych za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy).

Po zakończeniu roku podatkowego w pierwszym okresie rozliczeniowym roku następnego (tj. styczniu lub I kwartale) grupa VAT obowiązana jest do dokonania stosownej korekty dokonanego odliczenia (w odniesieniu do prewspółczynnika poszczególnych członków orazprewspółczynnika całej grupy VAT) z wykorzystaniem realnych danych za rok korygowany.

W przypadku zakupów związanych z nieruchomościami korekta ta będzie dokonywanaw okresie 10-letnim, w przypadku środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł – w okresie 5-letnim, a w przypadku środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł – w okresie 12-miesięcznym.

W przypadku, gdy zakup dokonany przez spółkę A (członka grupy VAT) na różne potrzeby, w tym:

 • realizację usług na rzecz spółki B (członka grupy VAT), która wykorzystuje je doświadczenia usług opodatkowanych,
 • realizację usług na rzecz spółki C (członka grupy VAT), która wykorzystuje je doświadczenia usług zwolnionych,
 • realizację usług opodatkowanych na rzecz klientów spoza grupy VAT,
 • realizację usług zwolnionych na rzecz klientów spoza grupy VAT nie będzie miał zastosowania prewspółczynnik.

W przypadku, gdy zakup dokonany przez podmiot A (członka grupy VAT) na różne potrzeby, w tym np.:

 • realizację usług na rzecz podmiotu C (członka grupy VAT), który wykorzystuje je do działalności opodatkowanej oraz pozostającej poza sferą opodatkowania VAT,
 • realizację usług opodatkowanych na rzecz klientów spoza grupy VAT,
 • realizację usług zwolnionych na rzecz klientów spoza grupy VAT 

i istnieje możliwość przyporządkowania określonej części tego zakupu do danego członka grupy VAT (np. zakup służy ekonomicznie czynnościom wykonywanym przez podmiot C do działalności opodatkowanej oraz pozostającej poza sferą opodatkowania VAT), podmiot A zastosuje do odliczenia prewspółczynnik indywidualny ustalony dla podmiotu C.

Brak możliwości przyporządkowania zakupu do konkretnego członka grupy VAT oznaczałby w tym przypadku konieczność stosowania prewspółczynnikaprzyjętego dla rozliczeń całej grupy VAT.

Czynności wykonywane pomiędzy członkami grupy VAT nie są uznawane za czynności wykonywane poza zakresem VAT na potrzeby ustalania prewspółczynnika.

W związku z tym, że konsekwencją tych czynności będzie np. wyłącznie opodatkowana lub zwolniona dostawa towarów/świadczenie usług przez grupę VAT – poza samą grupę – wykonywanie czynności wewnątrz grupy pomimo, że pozostaje neutralne na gruncie przepisów o VAT nie powoduje obowiązku stosowania prewspółczynnika przy odliczeniu podatku VAT.

Prewspółczynnik może natomiast znaleźć zastosowanie w przypadku, jeżeli konsekwencją czynności wykonywanych między członkami grupy VAT będą czynności świadczone – poza samą grupę – poza sferą opodatkowania VAT.

Po utworzeniu grupy VAT czynności wykonywane pomiędzy członkami grupy VAT jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast dostawy towarów i świadczenie usług pomiędzy członkami grup VAT, a innymi podmiotami spoza grupy VAT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT (art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, odpowiednie zastosowanie art. 90 ust. 5, 6 i 9a, 10, 10c-10g ustawy o VAT).

Przykład 3

Grupa VAT składa się z trzech członków, tj. spółki A, B oraz C. Poszczególne podmioty w grupie VAT wykonują na zewnątrz grupy czynności opodatkowane oraz zwolnione z podatku VAT.

Dodatkowo, spółka A wykonuje wewnątrz grupy na rzecz spółek B oraz C czynności związane z usługami reklamowymi.

Czynności wykonywane przez spółkę A na rzecz spółek B i C pozostają neutralne na gruncie VAT – spółka A nie wystawia faktur oraz nie nalicza podatku VAT z tytułu tych świadczeń. Poszczególni członkowie grupy nie wykonują na zewnątrz grupy VAT czynności innych niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Członkowie grupy VAT oraz grupa VAT nie będą obowiązani do stosowania prewspółczynnika proporcji.

Wykonywane czynności, w tym również te wewnątrz grupy VAT są elementem działalności gospodarczej podatnika. W związku z tym nie wpływają na zmianę zakresu odliczenia podatku VAT.

Po rozwiązaniu grupy VAT, w przypadku podatnika (byłego członka grupy VAT), który w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT został przywrócony do rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 9k ustawy o VAT, obowiązek związany z korektą rozliczenia VAT (tzw. urealnienie prewspółczynnika) powinien być realizowany przez odpowiedniego byłego członka grupy VAT do którego przypisano odliczenie VAT od dokonanego zakupu towarów lub usług, w tym:

 • były członek grupy VAT będzie stosował dotychczasowy ustalony dla niego w grupie VAT prewspółczynnik dla bieżących nabyć, dokonywanych po rozwiązaniu grupy VAT, do końca roku w którym grupa VAT została wykreślona z rejestru VAT. Jeżeli jednak okaże się, że ten prewspółczynnik byłby niereprezentatywny podatnik może na nowo uzgodnić prewspółczynnik z naczelnikiem urzędu skarbowego w formieprotokołu,
 • były członek grupy VAT będzie dokonywał odpowiedniej korekty nabyć przyporządkowanych do niego w rozliczeniu rocznym, tj. w deklaracji składanej dla pierwszego okresu rozliczeniowego w kolejnym roku,

Przykład 4

Grupa VAT składa się z trzech członków, tj. podmiotów A, B oraz C. Podmiot A nabył towar wykorzystywany przez niego do działalności opodatkowanej (świadczeń opodatkowanych nazewnątrz grupy VAT) oraz pozostającej poza sferą opodatkowania VAT. Podmiot A stosował ustalony prewspółczynnik dla bieżących nabyć na poziomie 30%.

Grupa VAT została wykreślona z rejestru VAT 30 czerwca 2027 r.

Podmiot A będzie zobowiązany do korekty odliczenia po upływie całego roku, w którym dokonano nabyć służących działalności opodatkowanej oraz pozostającej poza sferą opodatkowania VAT z uwzględnieniem urealnionego wskaźnika preproporcji, który będzie możliwy co do zasady do określenia po upływie całego roku. Podatnik uwzględnia w dokonywanym wyliczeniu okres, w którym był członkiem grupy VAT, oraz okres po przywróceniu do rejestru jako odrębnego podatnika do końca roku kalendarzowego.

Przykład 5

Grupa VAT składa się z trzech członków, tj. spółki A, B oraz C.

Spółka A nabywała w 2026 r. towary i usługi w celu świadczenia na rzecz spółki B usług, które były wykorzystywane przez spółkę B do działalności opodatkowanej oraz pozostającej poza sferą opodatkowania VAT.

Spółka A zastosowała dla odliczenia prewspółczynnik ustalony dla spółki B.

Z końcem 2026 r. grupa VAT zostaje rozwiązana. Po likwidacji grupy VAT korekta powinna nastąpić według faktycznego wskaźnika prewspółczynnika wyliczonego dla spółki B.

Spółka A będzie zobowiązana do korekty odliczenia według urealnionego prewspółczynnika ustalonego dla spółki B.

 • korekta dotycząca rozliczenia czynności, dla których odliczenie nastąpiło współczynnikiem całej grupy, będzie rozliczana przez byłego członka grupy, który był faktycznym nabywcą.

Przykład 6

Grupa VAT składa się z trzech członków, tj. spółki A, B oraz C. Dla towarów oraz usług, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego członka grupy VAT, grupa stosuje prewspółczynnik ustalony dla całej grupy VAT.

W 2024 r. spółka A nabywa towar (np. maszynę, dla której okres korekty wynosi 5 lat). Odliczenie z tytułu nabycia towaru następuje z uwzględnieniem prewspółczynnika ustalonego dla całej grupy VAT.

Następnie grupa VAT zostaje rozwiązana. Po likwidacji grupy VAT towar jest przyporządkowany do spółki A, którago nabyła i nadal wykorzystuje w prowadzonej działalności.

Spółka A będzie zobowiązana do korekty odliczenia, w każdym roku aż do końca okresu korekty według urealnionego prewspółczynnika ustalonego dla spółki A, po 1/5 w przypadku każdego roku.

Natomiast, gdy towar zostanie przyporządkowany w trakcie trwania grupy VAT spółce B i po rozwiązaniu grupy VAT Spółka B będzie wykorzystywała go w działalności opodatkowanej oraz pozostającej poza VAT (nie da się przyporządkować wykorzystania wyłącznie do czynności opodatkowanych tej spółki) korekta roczna powinna następować według urealnionego prewspółczynnika ustalonego w spółce B, po 1/5 w przypadku każdego roku.

Były członek grupy VAT, który nie miał ustalonego prewspółczynnika (wykonywałwyłącznie czynności na rzecz innych członków grupy VAT) w sytuacji rozwiązania grupy VAT i wykonywania czynności, których nie można przypisać bezpośrednio do działalności opodatkowanej, tj. służą również czynnościom pozostającym poza sferą VAT ustala na nowo prewspółczynnik z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

UDZIAŁ PROCENTOWY WYKORZYSTANIA DANEJ NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW PRYWATNYCH

Zanim grupa VAT zostanie utworzona istotne jest zbadanie, czy podmioty zawiązujące grupę VAT stosowały udział procentowy odliczenia, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej (zob. art. 86 ust. 7b ustawy o VAT).

W przypadku, gdy którykolwiek z członków grupy VAT przed jej utworzeniem stosował odliczenie podatku wg udziału procentowego wykorzystania nieruchomości do działalności gospodarczej, grupa VAT posługuje się tymi danymi w celu dokonywania ewentualnych korekt przyjętego odliczenia. W każdym kolejnym okresie rozliczeniowym po utworzeniu grupy VAT, w przypadku ponoszenia przez członka grupy VAT wydatków na nabycie oraz wytworzenie nieruchomości (w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów), która jest wykorzystywana zarówno do celów wykonywanej przez członka grupy VAT działalności gospodarczej, jak i celów osobistych (prywatnych) pracowników członka grupy VAT, a przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe – kwotę podatku naliczonego do odliczenia oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Jeśli w ciągu 120 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania) nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalnościgospodarczej, grupa VAT jest obowiązana dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego (korekta rzeczywista). Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Obowiązek korekty dotyczy nieruchomości oddanych do użytkowania przed utworzeniem grupy VAT oraz nieruchomości oddanych do użytkowania w trakcie funkcjonowania grupy VAT (art. 90a ust. 1 ustawy o VAT).

Po rozwiązaniu grupy VAT, w przypadku podatnika (byłego członka grupy VAT), który w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT został przywrócony do rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 9k ustawy o VAT, obowiązek korekty musi być realizowany przez odpowiedniego byłego członka grupy VAT (jeżeli nieruchomość nadal pozostaje w okresie korekty).

Jeżeli nastąpi zmiana sposobu użytkowania nieruchomości powodującej zmniejszenie/zwiększenie udziału procentowego w wykorzystaniu nieruchomości podatnik przywrócony do rejestru będzie dokonywał korekty odliczonego podatku zgodniez rzeczywistym sposobem użytkowania nieruchomości.

WSPÓŁCZYNNIK (PROPORCJA)

Proporcja członka grupy VAT

Zastosowanie przepisów o współczynniku poprzedza stosowanie regulacji przewidujących dokonywanie bezpośredniej alokacji podatku naliczonego – omówione w zasadach ogólnych powyżej.

Stosowanie współczynnika stanowi kolejny etap odliczenia w przypadku braku możliwości alokacji zakupu wprost do opodatkowanej działalności gospodarczej lub działalności zwolnionej z opodatkowania (zob. art. 90 ust. 1, 2, 8, 9 i 10c ustawy o VAT).

Przed utworzeniem grupy VAT istotne jest ustalenie, czy podmioty zawiązujące grupę VAT stosują współczynnik odliczenia VAT.

W przypadku, gdy każdy z członków grupy VAT przed jej utworzeniem stosował współczynnik, grupa VAT posługuje się tymi współczynnikami w roku zawiązania grupy VAT.

W roku, w którym grupa VAT uzyskała status podatnika, proporcję przyjmuje się w wartości ustalonej przez członków grupy VAT na moment jej utworzenia, tj. zastosowanie znajdzie proporcja, która była stosowana przez poszczególnych członków grupy VAT w chwili jej utworzenia.

Jeśli dany członek grupy VAT, przed utworzeniem tej grupy VAT korzystał ze zwolnienia „podmiotowego” współczynnik wylicza się szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu (art. 90 ust. 8, 9 i 10c ustawy o VAT).

Zasady ustalenia współczynnika proporcji dla poszczególnych członków grupy VAT w pierwszym roku utworzenia tej grupy pozostają analogiczne jak dla prewspółczynnika opisanego w przykładzie nr 1 i 2 podrozdziału „Prewspółczynnik”.

W każdym kolejnym okresie rozliczeniowym po utworzeniu grupy VAT, stosowany będzie współczynnik wyliczany odrębnie dla każdego członka grupy VAT. Wyliczony współczynnik znajdzie zastosowanie do zakupów towarów i usług dokonywanych przez tego członka grupy VAT, wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej VAT, jak i działalności od tego podatku zwolnionej, dla których możliwe jest ich przyporządkowanie do konkretnego członka grupy VAT.

W przypadku, jeżeli grupa VAT uzna, że proporcja przyjęta dla poszczególnych członków grupy VAT byłaby niereprezentatywna istnieje możliwość przyjęcia do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego, proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Przykład 7

Grupa VAT składa się z trzech członków tj. spółki A, B oraz C. Poszczególne podmioty przed utworzeniem grupy VAT wykonywały zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione z podatku VAT. W związku z tym, że nie było możliwości przyporządkowania wszystkich zakupów wyłącznie do jednego rodzaju działalności każda ze spółek stosowała proporcję odliczenia dla zakupów służących celom „mieszanym”. Poszczególne wskaźniki przedstawiały się w następujący sposób: Spółka A – 55%, Spółka B – 70%, Spółka C – 90%.

Po utworzeniu grupy VAT przyjmuje się, że do końca roku, w którym utworzono grupę VAT zastosowanie znajdą dotychczasowe wskaźniki stosowane przez poszczególnych członków grupy VAT.

W związku z utworzeniem grupy VAT u jednej ze spółek wchodzących w skład tej grupy (spółka A) przewiduje się znaczną zmianę w profilu sprzedaży, która wpłynie na zmarginalizowanie segmentu czynności zwolnionych z VAT. Przełoży się to również na wzrost stosowanego współczynnika proporcji.

Nowy prognozowany przez grupę VAT wskaźnik dla Spółki A mawynieść 90%.

Grupa VAT uznając dotychczas stosowany wskaźnik proporcji za niereprezentatywny może ustalić nową proporcję odliczenia dla spółki A według prognozy z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Przykład 8

Spółki A, B i C wchodzą w skład grupy VAT. Każdy z jej członków stosuje proporcję odliczenia VAT: spółka A – 26%, spółka B – 63%, spółka C – 54%. Grupa VAT (spółka B) dokonuje zakupu towarów, które ekonomicznie będą służyć tylko do działalności prowadzonej przez spółkę B, przy czym nie ma możliwości ich przyporządkowania wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT tego podmiotu.

W takim przypadku grupa odliczy VAT od zakupu tych towarów według proporcji stosowanej przez spółkę B, tj. 63%.

Przykład 9

Grupa VAT składa się z jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) oraz utworzonych przez nią spółek komunalnych/miejskich (podmiotów niepodlegających centralizacji z JST).

Spółka miejska (członek grupy VAT) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nabyła towary służące dostawie lub świadczeniu usług na rzecz innego członka grupy - gminy na cele wykonywanych przez nią zadań. Jednocześnie nie będzie możliwe przyporządkowanie poniesionych przez spółkę miejską nabyć do poszczególnych rodzajów działalności JST (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). Natomiast nabycia posłużą wyłącznie czynnościom wykonywanym przez jedną z jednostek organizacyjnych tej gminy podlegającą centralizacji rozliczeń.

Zastosowanie znajdzie tzw. prewspółczynnik/współczynnik proporcji, ustalony dla konkretnej jednostki organizacyjnej, na rzecz której spółka miejska dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę w ramach grupy VAT, jeśli dokonywane nabycia będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT, niepodlegającym opodatkowaniu tym podatkiem, jak i czynnościom zwolnionym od tego podatku realizowanym przez członka grupy VAT (jednostkę organizacyjną podlegającą wraz z Gminą centralizacji rozliczeń).

W przypadku, gdy z ustaleń podatnika (grupy VAT) wynika, że nabywane towary i/lub usługisłużą czynnościom realizowanym przez Gminę (opodatkowanym, zwolnionym i pozostającym poza VAT) ustalenie poziomu odliczenia według proporcji i preproporcji Gminy (w podziale naposzczególne jednostki organizacyjne) odbywa się na dotychczasowych zasadach właściwych dla jednostek samorządu terytorialnego po dokonanej centralizacji.

Proporcja grupowa

Jeżeli (art. 90 ust. 1, 2, 8, 9 i 10d ustawy o VAT):

 • nie będzie możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia dla zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z podatku VAT,
 • wydatki będą służyć celom „mieszanym”, których wykonywania nie da się przyporządkować do konkretnego członka grupy VAT (nie jest możliwe zastosowanie proporcji odliczenia przyjętej przez jednego z członków grupy VAT)

- grupa VAT musi ustalić proporcję, według której będzie dokonywać odliczenia od wydatków służących takim celom. Przy czym proporcja w pierwszym roku utworzenia grupy VAT jestwyliczana szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

W kolejnych latach funkcjonowania grupy VAT wyliczony współczynnik (proporcję) określasię procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego przez grupę VAT w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest on ustalany. Współczynnik ten zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przykład 10

Grupa VAT składa się z trzech członków, tj. spółki A, B oraz C. W związku z tym, że nie było możliwości przyporządkowania wszystkich zakupów wyłącznie do jednego rodzaju działalności u każdego z członków grupy VAT każda ze spółek stosuje ustaloną dla siebie proporcję odliczenia dla zakupów służących celom „mieszanym”. Dodatkowo, jeden z członków grupy VAT nabywa również kilka rodzajów usług (np. usługi księgowe), których nie można przyporządkować do jednego z członków tej grupy – są one związane z całokształtem działalności gospodarczej grupy VAT.

Mając na uwadze, że nabywane usługi księgowe będą związane z działalnością „mieszaną”, tj. opodatkowaną i zwolnioną wykonywaną przez wszystkich członków grupy VAT, grupa VAT ma obowiązek ustalenia odrębnego wskaźnika proporcji według prognozy uzgodnionej w formie protokołu z naczelnikiem urzędu skarbowego. Ustalony wskaźnik proporcji będzie stosowany przez grupę VAT zawsze, gdy nie będzie możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia, oraz których nie da się przyporządkować do konkretnego członka grupy VAT.

Były członek grupy VAT, który nie miał ustalonego współczynnika (wykonywałwyłącznie czynności na rzecz innych członków grupy VAT) w sytuacji rozwiązania grupy VAT i wykonywania czynności, których nie można przypisać bezpośrednio dodziałalności opodatkowanej i zwolnionej ustala na nowo proporcję z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zasady wspólne dla proporcji członka grupy VAT oraz proporcji grupowej

Współczynnik dla danego członka grupy VAT będzie ustalany jako udział rocznego obrotu realizowanego przez tego członka z tytułu czynności, w związku z którymi grupie VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie realizowanym przez członka grupy VAT z tytułu czynności, w związku z którymi grupie VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi grupie VAT nie przysługuje takie prawo.

W przypadku współczynnika ustalanego dla całej grupy VAT wyliczenie nastąpi jako udział rocznego obrotu realizowanego przez całą grupę VAT z tytułu czynności, w związku z którymi grupie VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie realizowanym przez grupę VAT z tytułu czynności, w związku z którymi grupie VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi grupie VAT nie przysługuje takie prawo.

W obu przypadkach w liczniku tego ułamka należy zatem ująć następujące czynności (bez kwoty podatku VAT), w związku z którymi grupie VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego realizowane przez członka grupy VAT (jeżeli ustalamy współczynnik dla konkretnego członka grupy VAT) lub realizowane przez całą grupę (jeżeli ustalamy współczynnik dla całej grupy):

 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 • eksport towarów,
 • dostawę towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, które nie są opodatkowane w Polsce, lecz uprawniają do odliczenia podatku VAT naliczonego (art. 86 ust. 8 ustawy o VAT),
 • usługi wymienione w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, jeżeli miejscem ich świadczenia jest kraj trzeci, lub usługi bezpośrednio dotyczące towarów eksportowanych.

W mianowniku tego ułamka należy natomiast ująć następujące czynności (bez kwoty podatkuVAT) realizowane odpowiednio przez konkretnego członka grupy VAT lub przez całą grupę VAT:

 • czynności wykazane w liczniku,
 • pozostałe czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej przez grupę VAT (członka grupy VAT), w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W wyliczeniu współczynnika nie uwzględnia się następujących czynności:

 • dostaw towarów i usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów – używanych przez grupę VAT (członka grupy VAT) na potrzeby jej działalności,
 • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
 •  usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt. 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (dotyczy usług ubezpieczeniowych, udzielenia kredytów itp.; art. 90 ust. 3, 5, 6 i 9a, 10c i 10d ustawy o VAT),
 • transakcji wewnętrznych, tj. transakcji dokonywanych między członkami grupy VAT.

Wyliczony współczynnik (proporcję) określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego przez członka grupy VAT w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotu przyporządkowanego do tego członka grupy VAT), w odniesieniu doktórego jest on ustalany. Współczynnik ten zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Zasada ta jest stosowana również w odniesieniu do współczynnika określonego dla całej grupy, z tym, że ustalenie następuje na podstawie obrotu całej grupy VAT w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalany (art. 90 ust. 4 ustawy o VAT).

W przypadku gdy wyliczony dla danego członka grupy VAT współczynnik:

 • przekroczył 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu,wynikająca z jego zastosowania, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – grupa VAT może uznać, że współczynnik ten wynosi 100%,
 • nie przekroczył 2% – grupa VAT może uznać, że współczynnik ten wynosi 0%.

Wskazana zasada dotyczy również współczynnika wyliczonego dla całej grupy VAT (art. 90 ust. 10 ustawy o VAT).

Dokonywanie korekt podatku naliczonego

Dokonywane na bieżąco odliczenie ma charakter wstępny – współczynnik jest bowiem wyliczany co do zasady według danych z poprzedniego roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego w pierwszym okresie rozliczeniowym roku następnego (tj. styczniu lub I kwartale) grupa VAT zobowiązana jest do dokonania stosownej korekty dokonanego odliczenia z wykorzystaniem już realnych danych za rok korygowany.

Zasady korektyjednorazowej lub wieloletniej pozostają analogiczne jak zasady opisane w części dotyczącej prewspółczynnika (art. 90c i art. 91 ustawy o VAT).

Po rozwiązaniu grupy VAT, w przypadku podatnika (byłego członka grupy VAT), który w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT został przywrócony do rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 9k ustawy o VAT, proporcja, która została ustalona dla niego odrębnie przed utratą statusu podatnika przez grupę VAT, będzie stosowana przez tego podatnika do końca roku, w którym grupa VAT, której był członkiem została wykreślona z rejestru VAT.

Oznacza to, że podatnik przywrócony do rejestru VAT po utracie statusu podatnika przez grupę VAT dla zakupów, których nie da się przyporządkować do konkretnych czynności opodatkowanych lub zwolnionych będzie stosował odliczenie proporcjonalne według wskaźnika ustalonego dla niego w grupie VAT – do końca roku, w którym grupa VAT utraciła status podatnika VAT.

Podatnik będzie mógł również przyjąć proporcję wyliczoną szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, jeżeli uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu dla ustalenia proporcji, przyjęta dla okresu, kiedy był członkiem grupy VAT byłaby niereprezentatywna.

Po upływie roku, w pierwszym okresie rozliczeniowym roku następnego (tj. styczniu lub I kwartale) podatnik przywrócony do rejestru zobowiązany będzie do dokonania stosownej korekty dokonanego odliczenia z wykorzystaniem już realnych danych za rok korygowany w oparciu o przepisy art. 91 ust. 1-9 ustawy o VAT.

Do wyliczenia obrotu osiągniętego przez podatnika, który był w poprzednim roku podatkowym członkiem grupy VAT i dla którego naczelnik urzędu skarbowego przywrócił zarejestrowanie, powinien zostać przyjęty obrót:

 • jaki można przyporządkować dla tego podatnika za okres, w którym był członkiemgrupy VAT, oraz
 • osiągnięty przez tego podatnika po utracie statusu podatnika przez grupę VAT (art. 90 ust. 10e-10g, art. 91 ustawy o VAT).

Przykład 11

Podatnik – grupa VAT nabywa w 2024 r. komputer o wartości przekraczającej 15 tys. zł, który ma zamiar wykorzystywać w ramach działalności gospodarczej, przy czym w ramach działalności gospodarczej towary będą służyć działalności opodatkowanej i działalności zwolnionej z VAT u spółki A będącej jednym z członków tej grupy VAT. Podatek naliczony przy zakupie maszyny wynosi 5 000 zł. Nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku naliczonego wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej.

Grupa VAT skorzysta z możliwości odliczenia podatku naliczonego. W 2023 r.

Spółka A jakoczłonek grupy VAT osiągnęła:

- obrót z tytułu czynności opodatkowanych VAT – 600 000 zł,

- obrót z tytułu czynności zwolnionych z VAT – 100 000 zł.

Proporcja przypadająca na czynności opodatkowane VAT w ramach działalności gospodarczej wyniesie:

600 000 : (600 000 + 100 000) x 100% = 85,71% (w zaokrągleniu 86%)

Kwota podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT wyniesie:

5 000 zł x 86% = 4 300 zł

Z tytułu nabycia komputera grupa VAT w 2024 r. będzie mogła odliczyć 4 300 zł.Wyliczona kwota podatku naliczonego będzie podlegała korekcie po zakończeniu 2024 r.

Z ostatnim dniem października 2024 r. grupa VAT przestała być podatnikiem VAT w związku z wystąpieniem zmian w stanie faktycznym skutkującym naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika – naczelnik urzędu skarbowego przywrócił spółkę A do rejestru jako czynnego podatnika VAT. Komputer w dalszym ciągu służy czynnościom opodatkowanym i zwolnionym wykonywanym przez spółkę A.

Korekta na podstawie art. 91 ustawy o VATWyliczenie proporcji przypadającej na czynności opodatkowane VAT w ramach działalności gospodarczej z uwzględnieniem danych za 2024 r.:W 2024 r. Spółka A jako członek grupy VAT (w okresie styczeń-październik 2024) oraz jako odrębny podatnik (w okresie listopad-grudzień 2024) osiągnęła:

- obrót z tytułu czynności opodatkowanych VAT – 400 000 zł,

- obrót z tytułu czynności zwolnionych z VAT – 100 000 zł.

Proporcja z uwzględnieniem tych danych wyniesie:400 000 zł : (400 000 zł + 100 000 zł) x 100% = 80%

Powyższe oznacza, że grupa VAT mogła odliczyć następującą kwotę podatku naliczonego przyzakupie tego komputera:5 000 zł x 80% = 4 000 zł

Podatnik – spółka A będzie obowiązany w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy 2025 r. skorygować podatek do odliczenia, tj. zmniejszyć ten podatek o kwotę 60 zł [(4 300 zł – 4 000zł)/5], co wynika z obowiązku korekty 5-letniej dla środków trwałych, których wartość przekracza 15 tys. zł.

Odpowiednio podatnik będzie zobowiązany skorygować podatek za pierwszy okres rozliczeniowy 2026, 2027, 2028 oraz 2029 r. jeżeli kwota VAT z urealnionej proporcji dla tych lat również będzie inna niż zastosowana do odliczenia w 2024 r.

ODLICZENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SAMOCHODAMI

W przypadku gdy członek grupy VAT ponosi wydatki związane z pojazdami samochodowymi, które dotyczą zarówno jej działalności gospodarczej, jak i celów innych niż działalność gospodarcza (innych niż cele prywatne):

 • kwota wynikająca z faktury, dokumentu celnego, deklaracji importowej oraz decyzji wydawanych przez naczelnika urzędu celnego, lub
 • kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, objętych procedurą uproszczoną, wynikającego z dokumentu celnego, importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca 

- powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona zgodnie z prewspółczynnikiem stosowanym przez członka grupy VAT, wykorzystującego ten pojazd (zob. art. 86 ust. 2a, art. 86a, art. 90, 90b ustawy o VAT).

W przypadku gdy samochód będzie wykorzystywany również do celów prywatnych, wyliczona zgodnie z prewspółczynnikiem kwota podatku naliczonego powinna zostać pomniejszonao 50%.

W przypadku gdy samochód będzie używany wyłącznie do działalności gospodarczej (i spełnione są wszystkie wymogi z ustawy o VAT), wyliczona przy pomocy prewspółczynnika kwota podatku naliczonego nie będzie pomniejszana.

Jeśli jednak wydatki dotyczące pojazdów samochodowych są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT oraz zwolnionymi od VAT wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej danego członka grupy VAT, kwota ta powinna ulec dalszemu proporcjonalnemu pomniejszeniu zgodnie ze współczynnikiem (proporcją) wyliczonym dla członka grupy VAT, wykorzystującego te pojazdy, na podstawie art. 90 ust. 3-10 oraz ust. 10c-10g ustawy o VAT.

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi odpowiednie zastosowanie znajdą również zasady korygowania tych wydatków przewidziane w art. 90b ustawy o VAT.

Grupa VAT zachowuje prawa związane z formularzem VAT-26 złożonym przez członka grupy VAT przez okres trwania tej grupy.

VAT-26 złożony przez członka grupy VAT przed utworzeniem grupy VAT zachowuje aktualność po utworzeniu grupy VAT.

W przypadku, gdy w trakcie funkcjonowania grupy VAT zmieni się wykorzystywanie pojazdu samochodowego grupa VAT jest obowiązana do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonała tej zmiany (art. 86a ust. 14 ustawy o VAT).

W przypadku złożenia VAT-26 przez grupę VAT np. w związku z zakupem pojazdu przez jednego z członków grupy VAT, a następnie rozwiązania grupy VAT, kontynuacja pełnego odliczenia VAT przez byłego członka grupy VAT od wydatków związanych z pojazdem wymaga złożenia przez niego nowego formularza VAT-26.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) - ustawa o VAT;
 • dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.) - dyrektywa VAT;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej (...)

Jakie są metody rozliczeń VAT?

Jakie są metody rozliczeń VAT?

Dla kogo poszczególne metody? Różne metody rozliczenia podatku od towarów i usług umożliwiają podatnikom wybór, dzięki któremu mogą oni dostosować rozliczenie do specyfiki prowadzonej działalności. Warto zapoznać się z każdą z dostępnych metod, aby wybrać najbardziej korzystną, a przy tym dostosowaną do rodzaju i skali działalności. Nie (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym (...)

Szybko rozlicz PIT

Szybko rozlicz PIT

Trwa akcja "Szybki PIT" "Szybki PIT" to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji PIT. Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury ekspertów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych. Roczne PIT-y za 2017 r. można składać do 30 kwietnia 2018 r. Szybki PIT, (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej między sobą. W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących grup VAT, z uwagi (...)

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Ogólne założenia odliczania podatku VAT proporcją  Omawiane zagadnienie zostało uregulowane w art. 90 i 91 ustawy o VAT i dotyczy tych podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku, jak również do czynności, w stosunku do których takie prawo (...)

Kiedy VAT może być kosztem?

Kiedy VAT może być kosztem?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza się zasadniczo uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych tytułem zapłaty zobowiąza­nia w podatku od towarów i usług, z tym że w tym przypadku jest kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Zostały one omówione w niniejszym opracowaniu. Przykładowo do kosztów uzyskania przychodów (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Regulacje związane z dostawami i nabyciami towarów wzbudzają (...)

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Kiedy mały podatnik może odliczyć podatek stosujący metodę kasową?Co do zasady, mały podatnik stosujący metodę kasową może obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:uregulował całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury lub dokonał zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji wydanych (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie usług transgranicznych, musisz ustalić miejsce świadczenia usług. To od niego zależy, w którym (...)

Zmiany w rozliczeniach podatkowych dla niektórych przedsiębiorców

Zmiany w rozliczeniach podatkowych dla niektórych przedsiębiorców

Podczas niedawnej wizyty Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w Singapurze, została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W porównaniu z obecnie obowiązującą polsko-singapurską umową z 1993 r., nowe brzmienie porozumienia (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

PITy dla pracujących w Irlandii łatwiejsze

PITy dla pracujących w Irlandii łatwiejsze

Nie dla wszystkich rodaków wypełnienie PIT będzie koszmarem. Powodów do obaw nie powinni mieć m.in. ci podatnicy, którzy pracowali w Irlandii. Wszystko za sprawą metody rozliczania zagranicznych dochodów, jaką przewiduje polsko-irlandzka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Chodzi o tzw. wyłączenie z progresją. To jedna z dwóch metod rozliczania (...)

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Co to jest kapitał początkowy.Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych dokonaną przez powoływaną ustawę od dnia 1 stycznia 1999 roku.Kapitał początkowy jest niejako skumulowaną sumą składek na ubezpieczenie społeczne, wpłacanych (...)

NIK wytyka błędy w polityce prorodzinnej państwa

NIK wytyka błędy w polityce prorodzinnej państwa

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi (...)

Opinia do projektu strategii e-zdrowie Polska na lata 2009 - 2015

Opinia do projektu strategii e-zdrowie Polska na lata 2009 - 2015

Odpowiednio przeprowadzona informatyzacja służby zdrowia jest niezbędna, a prace nad jej opracowaniem i wdrożeniem powinny zostać zintensyfikowane. Inwestycja w tę zmianę musi jednak przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a nie być wydatkiem, który przewyższa korzyści. Stąd uważamy, iż proponowany system powinien zostać opracowany z uwzględnieniem następujących (...)

Wysokość współczynnika urlopowego

Wysokość współczynnika urlopowego

Niedawna publikacja (Gazeta Podatkowa nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 r.) na temat współczynnika urlopowego dla bieżącego roku wzbudziła wśród naszych Czytelników pewne wątpliwości. Dotyczyły one rozbieżności w wyliczeniach poczynionych przez autorkę oraz przez samych zainteresowanych. Suma dni nieroboczych odejmowana od liczby dni w danym roku jest jednak (...)

Odliczanie częściowe podatku VAT

Odliczanie częściowe podatku VAT

Kiedy mamy do czynienia z częściowym odliczeniem podatku?Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) dotyczy tylko podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Prawo to nie przysługuje (...)

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

Przeczytaj, w jakim terminie złożyć deklarację VAT i jakie są stawki VAT. Sprawdź, jakie masz obwiązki w zakresie VAT, jeżeli dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii Europejskiej) i jak rozliczyć sprzedaż mieszaną. Rozliczenie miesięczne i kwartalne Podatnicy VAT, w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego, składają następujące pliki JPK: JPK_V7 (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Mam wątpliwości co do przedstawianych poglądów na temat sprzedaży komisowej. Na stronie http://vat.pl/pages/i/964.php przeczytałam co następuje: "W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 (...)

Rozliczenie kosztów budowy w spółdzielni

Rozliczenie kosztów budowy w spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rozliczenie końcowe otrzymałem w grudniu 2003. Z uwagi na toczący się proces z wykonawcą, spółdzielnia do czasu przedawnienia się roszczeń (...)

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy lokalu

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy lokalu

W umowie ze spółdzielnią mieszkaniową o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych własnościowych prawach do lokalu, podpisanej 6 lat temu, jest określona kwota ostateczna pełnego (...)

Rozliczenia roczne w razie zmiany właściciela

Rozliczenia roczne w razie zmiany właściciela

Jak na koniec roku Wspólnota Mieszkaniowa powinna rozliczyć zaliczki wpłacane miesięcznie na opłaty eksploatacyjne, jeżeli w ciągu roku nastąpiła sprzedaż lokalu? Czy do rozliczenia powinna brać (...)

Brak ostatecznego rozliczenia kosztów

Brak ostatecznego rozliczenia kosztów

W 2003 roku kupiłam nowe mieszkanie wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Do dnia dzisiejszego spółdzielnia nie przedstawiła ostatecznego (...)

Wspólna ściana z sąsiadem

Wspólna ściana z sąsiadem

Buduję dom szeregowy. Muszę dokonać rozliczenia wspólnej ściany z sąsiadem. Kiedy rozliczenie powinno nastąpić, czy jeszcze przed moimi pracami budowlanymi? Według jakich cen rozliczenie powinno (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Kupuję od firmy z Holandii oprogramowanie. Chcę na nie uzyskać fakturę. Czy przy zakupie takiego oprogramowania potrzebny jest mi specjalny numer NIP? Oprogramowanie najczęściej nabywane jest bądź (...)

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie? Dla określenia wysokości podatku (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Pożyczka od teściowej

Pożyczka od teściowej

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chcę pożyczyć trochę pieniędzy od rodziny na rozwinięcie przedsiębiorstwa. Od swojej teściowej mogę pożyczyć 10 tys. złotych. (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony. (...)

Podstawowe definicje w nowej ustawie VAT

Podstawowe definicje w nowej ustawie VAT

W związku z nową ustawą z marca o podatku VAT - zmiany które nastąpiły po wejściu do UE, proszę o podanie definicji podatnika, podstawy opodatkowania, zwolnienia od podatku VAT, stawki podatku (...)

Zagubienie faktury a odliczenie VAT

Zagubienie faktury a odliczenie VAT

Zagubiona faktura VAT z października 2005 r. została wpisana do książki przychodów i rozchodów w grudniu 2005 r., ale VAT nie został odliczony. Czy aby odliczyć VAT trzeba złożyć deklarację (...)

Duplikat faktury z poprzedniego roku

Duplikat faktury z poprzedniego roku

Firma w 2007 roku otrzymała duplikat faktury wystawionej w 2006 r. Jak wygląda sytuacja otrzymania przez firmę faktury kosztowej dokumentującej wydatek dokonany np. w czerwcu 2006 roku i wystawionej (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Odliczanie VAT od faktury za abonament

Odliczanie VAT od faktury za abonament

Wykupiłem u Państwa abonament "Zapytaj prawnika" na 7 miesięcy, jako że wiele z pytań prawnych dotyczy nieruchomości, którą wynajmuje. W jaki sposób odliczyć VAT od abonamentu 7-miesięcznego (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Współczynnik wypłacalności banku

Współczynnik wypłacalności banku

Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności. Współczynnik wypłacalności, (...)

Wysokość odprawy dla pracownika idącego do wojska

Wysokość odprawy dla pracownika idącego do wojska

Jakie obowiązują zasady naliczania odprawy z tytułu powołania do zasadniczej służby wojskowej? Zgodnie z art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej pracownik powołany (...)

Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy

Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Wolnym dniem od pracy dla pracownika jest wtorek. Pozostałe dni ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota ) są dniami pracy dla tego (...)

Opłaty legalizacyjne

Opłaty legalizacyjne

W 2003 r. inwestor dobudował do istniejącego budynku mieszkalnego na poziomie piwnicy murowany garaż wraz z dobudowanymi do garażu schodami wejściowymi. Taras garażu służy jako wejście do budynku (...)

Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

Jestem potencjalnym nabywcą domu jednorodzinnego, którego budowa niedawno się zakończyła (nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy, Nadzór nie wniósł sprzeciwu). Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, (...)

Wskaźnik sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Wskaźnik sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. Aktualnie mój udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem od początku roku wynosi 35%. Odliczam jednak więcej podatku (...)

Budynek mieszkalno-użytkowy

Budynek mieszkalno-użytkowy

Co decyduje o uznaniu nieruchomości za nieruchomość mieszkalną? Czy budynek, w którym są lokale przeznaczone do stałego zamieszkiwania osób (mieszkania), ale również lokale użytkowe, to nadal (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

Niezłożona deklaracja VAT-R

Niezłożona deklaracja VAT-R Witam! Mam następujący problem. Z dniem 1 lutego tego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej( pierwsza działalność), forma opodatkowania - ryczałt (...)

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

rozliczenie za wodę

rozliczenie za wodę Witam i przepraszam za troche dlugi post moj problem polega na tym, ze w terminie nie oddalem kwitu odczytu licznikow ZW i CW za 1-sze pólrocze br. W ogole go nie znalazlem w skrzynce (...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ostateczne rozliczenie garaży. Pilne!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ostateczne rozliczenie garaży. Pilne!!! Spółdzielnia Mieszkaniowa żąda ode mnie pieniędzy za ostateczne rozliczenie garaży wybudowanych w 1990r systemem gospodarczym. (...)

rozliczenie wody

rozliczenie wody Drodzy, szukam pomocy w poniżej opisanej sytuacji, która miała nie dawno miejsce. Będę ogromnie wdzięczny choć za wskazany kierunek rozwiązania problemu. Wynajmuję mieszkanie (...)

Pełne rozliczenie wydatków poselskich

Pełne rozliczenie wydatków poselskich witam, w internecie pojawiło się pełne rozliczenie wydatków poselskich za rok 2010 , można w nim przeczytać, że np. na kancelaria najwięcej wydał Jarosław (...)

rozliczenie szkody całkowitej

rozliczenie szkody całkowitej Witam serdecznie, w listopadzie ubiegłego roku miałem szkodę komunikacyjną z winy innego uczestnika ruchu. Szkoda była całkowita i nie chcąc czekać na rozliczenie (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Podatek od spadku dla żony i córki - razem czy osobno?

Podatek od spadku dla żony i córki - razem czy osobno? Po zmarłym ojcu otrzymałyśmy na pół: 1 dom mieszkalny 138 m kw 2. garaż 16 m kw. 3. parcela ( na warunkach wieczystej dzierżawy) 507 m kw. (...)

Laptop z Kanady - podatek w Holandii

Laptop z Kanady - podatek w Holandii Wczoraj leciałam z Kanady z przesiadką w Holandii i na lotnisku w Amsterdamie pani celnik przyjrzała się mojemu laptopowi, po czym otrzymałam kartkę z wyceną (...)

Witam nazywam się Henryk Tuszyński. Niedawno zadałem pytanie (nr opinii 73508) niestety treść otrzymanej

Witam nazywam się Henryk Tuszyński. Niedawno zadałem pytanie (nr opinii 73508) niestety treść otrzymanej Witam nazywam się Henryk Tuszyński. Niedawno zadałem pytanie (nr opinii 73508) niestety (...)

W roku 1995 zostałam zatrzymana na granicy niemieckiej za przemyt papierosów, wynikiem czego był naliczony

W roku 1995 zostałam zatrzymana na granicy niemieckiej za przemyt papierosów, wynikiem czego był naliczony W roku 1995 zostałam zatrzymana na granicy niemieckiej za przemyt papierosów, wynikiem czego (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

współczynnik stopnia uszkodzenia jako podstawa akcyzy?????!!!!!

współczynnik stopnia uszkodzenia jako podstawa akcyzy?????!!!!! Witam. Tak jak w tytule, moje pytanie brzmi: czy Urząd skarbowy naliczając mi akcyzę za auto sprowadzone do którego jest sporządzona (...)

Porady prawne