Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, które prawo pozwala odliczyć od podatku nie przekroczą 50% przychodu.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Rozpoczynający działalność gospodarczą z początkiem 2012 r., mogli płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. W tym celu należało złożyć w urzędzie skarbowym w formie pisemnej oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do dnia 20 stycznia. Jeżeli działalność rozpoczynamy w trakcie roku, to takie oświadczenie wymaga złożenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że właściciel firmy postanowi zmienić formę opodatkowania i poinformuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W kolejnym roku prowadzenia działalności można korzystać z tej formy opodatkowania, ale tylko wówczas, gdy przychody za rok poprzedni nie przekroczą kwoty 150 000 euro.

W przypadku prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykluczona jest możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi tu m.in. o prowadzenie aptek, kantorów, czy wykonywanie większości wolnych zawodów. 

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód. Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Jeżeli korzysta się z opodatkowania w formie ryczałtu nie ustala się dochodu, lecz można dokonywać odliczeń od przychodu, np. o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stawki ryczałtu 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

  •  17% - od przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; stawka ta obejmuje m.in. przychody ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym;

  • 8,5% - od przychodów z większości rodzajów działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

  • 5,5% - od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej;

  • 3,0% - od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazane są szczegółowe zasady stosowania poszczególnych stawek ryczałtu do konkretnych rodzajów przychodów. Obliczony ryczałt można pomniejszać o przysługujące odliczenia, np. z tytułu zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Rozliczanie ryczałtu

Korzystający z tej formy opodatkowania właściciel firmy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów. Na jej podstawie co miesiąc ustala się kwotę podatku podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego. Wpłat podatku dokonuje się w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego.

Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Decydujący się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W kolejnych latach prowadzenia działalności istnieje możliwość wyboru sposobu opłacania ryczałtu co kwartał. Rozwiązanie to ma zastosowanie tylko do podatników, których przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.);

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne