31.10.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Co to jest zagraniczna podróż służbowa?

Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę.

Jak obliczyć czas trwania zagranicznej podróży służbowej?

Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży służbowej odbywanej środkami komunikacji:

 1. lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,

 2. lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,

 3. morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze powrotnej do portu polskiego.

Porady prawne

Co przysługuje pracownikowi z tytułu podróży służbowej?

Świadczenia, jakie przysługują pracownikowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej to:

 1. diety,

 2. zwrot kosztów:

  • przejazdów i dojazdów,

  • noclegów,

  • innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Jakie jest przeznaczenie diety i jaka jest jej wysokość?

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Natomiast wysokość diety za dobę podróży służbowej w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla każdego kraju osobno.  Zasadą jest, iż dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży służbowej.

Według jakich zasad obliczana jest wysokość diety?

Generalnie obowiązuje zasada, zgodnie z którą, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Za niepełną dobę natomiast przysługuje:

 1. do 8 godzin - 1/3 diety,

 2. ponad 8 do 12 godzin - 1/2 diety,

 3. ponad 12 godzin - dieta w pełnej wysokości.

Jednak w przypadku pracownika, który podczas zagranicznej delegacji służbowej otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej) należy mu się 25 % diety ustalonej według wyżej określonych zasad.
Jeżeli natomiast pracownik otrzymuje za granicą tylko częściowe wyżywienie, to przysługuje odpowiednio na:

 1. śniadanie - 15 % diety,

 2. obiad - 30 % diety,

 3. kolację - 30 % diety,

 4. inne wydatki - 25 % diety.

W jakiej sytuacji pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową dieta nie przysługuje?

Jeżeli pracownik otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, to dieta mu nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Czy wysokość diety jest kwotą stałą, czy też może ulec zmianie?

Dieta może zostać przyznana w wyższej kwocie. Tak jest w przypadku pracownika odbywającego podróż służbową w charakterze kuriera dyplomatycznego. Przysługuje mu dieta podwyższona o 25 %.
Ponadto za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25 % diety.

Jakim środkiem transportu pracownik ma obowiązek podróżować?

Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca.

Jakie wydatki pracownika w zagranicznej podróży służbowej ma zrekompensować zwrot kosztów?

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi. Należy przy tym uwzględnić przysługujące pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

Czy pracownikowi przysługuje jakieś świadczenie na pokrycie kosztów dojazdu np. do dworca kolejowego?

Nowością jest, iż pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego. Ryczałt ten pracownik może otrzymać w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.

Nadto na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10 % diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej.

Jeżeli jednak pracownik odbywa podróż służbową pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym) lub gdy strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy, a także w razie gdy pracownik nie ponosi kosztów na których pokrycie przeznaczone są powyższe ryczałty.

Czy pracownik może zagraniczną podróż służbową odbyć własnym środkiem transportu?

Tak. Może tak się zdarzyć na wniosek pracownika. Wtedy właśnie na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika. W takim wypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:

 1. 0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3;

 2. 0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3;

 3. 0,2161 zł - dla motocykla;

 4. 0,1297 zł - dla motoroweru.

Czy i w jakiej sytuacji pracownik może otrzymać od pracodawcy zwrot kosztów związanych z przewozem dużego bagażu?

Jest to możliwe wtedy, gdy podróż służbowa trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie. Pracodawca może wtedy wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu.

Jakie inne świadczenia jeszcze przysługują pracownikowi w związku z zagraniczną podróżą służbową?

W razie choroby pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz lekarstw. Jeżeli jednak nabycie lekarstw nie było konieczne za granicą, to koszty ich nabycia nie podlegają zwrotowi. Podobnie jest w przypadku kosztów leczenia z zakresu kosmetyki oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych czy zakupu okularów.

Zwrot kosztów leczenia następuje ze środków pracodawcy.

Pracownik odbywający podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

Do rozliczenia należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki bądź pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Pamiętaj, że:

 • Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu. Jednak w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości, która przekracza ten limit. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25 % tego limitu.

 • Pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za nocleg ani ryczałt na ten cel przeznaczony, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg,

 • Rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. 2002 r., Nr 236, poz. 1991 ze zmianami).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Przez ostatnie 7 lat Ministerstwo Pracy zdawało się nie zauważać rosnącej inflacji, podwyżek cen i VAT. W efekcie diety za krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe stały się z czasem niewystarczające. Nowe stawki, które właśnie weszły w życie nie wprowadziły jednak oczekiwanej rewolucji. Znowelizowane (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

96 mln zł przeznaczono na kolacje, prezenty, siedzibę GDL i dopłaty dla tych nadleśnictw, które nie powinny pieniędzy otrzymać - wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w Lasach Państwowych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Lasy Państwowe zarządzają pieniędzmi z funduszu (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto (...)

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Co to jest podróż służbowa (delegacja)? Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i (...)

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy. ##baner## Co się zaleca? Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować regularne i dokładne (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

96 mln zł przeznaczono na kolacje, prezenty, siedzibę GDL i dopłaty dla tych nadleśnictw, które nie powinny pieniędzy otrzymać - wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w Lasach Państwowych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Lasy Państwowe zarządzają pieniędzmi z funduszu (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto (...)

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Co to jest podróż służbowa (delegacja)? Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i (...)

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy. ##baner## Co się zaleca? Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować regularne i dokładne (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych w kraju i za granicą będąc kierowcą we własnej firmie. Przedsiębiorstwo, w którym pracował wcześniej, wypłacało mu diety za podróże. Podatnik zwrócił się więc do urzędu skarbowego z pytaniem, czy jako osoba (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

Zagraniczne podróże służbowe

Zagraniczne podróże służbowe

Wysokość diety za dobę podróży służbowej oraz limitu na nocleg w hotelu od 1 stycznia 2006 r. Państwo  Kwota diety i waluta Kwota limitu  na nocleg  Afganistan  41 USD  100  Albania  36 EUR 90  Algieria  42 EUR 100  Andora  jak (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Przedmiotem cyklu, do którego należy niniejszy artykuł, są kwestie dotyczące samochodów firmowych. Tematyka podróży służbowych zaś to nie tylko rozliczenia związane z używaniem samochodów, ale również diety, wydatki na noclegi itp. Tematyka ta wykracza (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Czy kierowcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują diety za podróże służbowe?

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych w kraju i za granicą będąc kierowcą we własnej firmie. Przedsiębiorstwo, w którym pracował wcześniej, wypłacało mu diety za podróże. Podatnik zwrócił się więc do urzędu skarbowego z pytaniem, czy jako osoba (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

Zagraniczne podróże służbowe

Zagraniczne podróże służbowe

Wysokość diety za dobę podróży służbowej oraz limitu na nocleg w hotelu od 1 stycznia 2006 r. Państwo  Kwota diety i waluta Kwota limitu  na nocleg  Afganistan  41 USD  100  Albania  36 EUR 90  Algieria  42 EUR 100  Andora  jak (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Przedmiotem cyklu, do którego należy niniejszy artykuł, są kwestie dotyczące samochodów firmowych. Tematyka podróży służbowych zaś to nie tylko rozliczenia związane z używaniem samochodów, ale również diety, wydatki na noclegi itp. Tematyka ta wykracza (...)

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czyim samochodem pracownik jedzie w podróż służbową?Kodeks pracy w art. 775 § 2 sformułował upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy, aby ten w drodze rozporządzenia określił wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Wysokość diet z tytułu podróży służbowych na terenie RP

Wysokość diet z tytułu podróży służbowych na terenie RP

Czas podróży Wysokość diety w PLN Krócej niż 1 dobę   Od 8 do 12 godzin 11,50     Powyżej 12 godzin 23 Dłużej niż 1 dobę Za każdą dobę   23   Za dobę niepełną, ale rozpoczętą Do 8 godzin 11,50   Za dobę (...)

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Co to jest podróż służbowa (delegacja)? Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i (...)

Przychody pracownika z tytułu podróży służbowych i jazd lokalnych

Przychody pracownika z tytułu podróży służbowych i jazd lokalnych

W niniejszym artykule omówimy konsekwencje podatkowe używania przez pracownika samochodu (w tym również niebędącego własnością pracodawcy) w celu odbycia podróży służbowej.   Jak rozliczać należności pracownika z tytułu podróży służbowych? Kwoty otrzymywane przez pracownika (...)

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Przez ostatnie 7 lat Ministerstwo Pracy zdawało się nie zauważać rosnącej inflacji, podwyżek cen i VAT. W efekcie diety za krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe stały się z czasem niewystarczające. Nowe stawki, które właśnie weszły w życie nie wprowadziły jednak oczekiwanej rewolucji. Znowelizowane (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczać delegacje - czy wliczać je do czasu pracy? Zgodnie z art. 128 kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Ponieważ delegacja (...)

Koszty delegacji

Koszty delegacji

Czy rozliczając delegację zagraniczną właściciela firmy koszt za nocleg w hotelu (jest rachunek), można w całości zaksięgować w koszty firmy, czy też tak samo jak paragony za wyżywienie zaksięgować do wysokości 0,25% przychodu w koszty reprezentacji i reklamy? Zgodnie z art. 22 ust. 1 (...)

Świadczenie opieki przez dzieci na rzecz matki

Świadczenie opieki przez dzieci na rzecz matki

Siostry mojej żony kategorycznie odmawiają opieki nad chorą i niedołężną matką, która wymaga ciągłej całodobowej opieki - jest po wylewie. Oddanie jej do domu opieki pogorszyłoby stan jej zdrowia, ponieważ nie toleruje ona obcych sobie ludzi. Żona zmuszona jest sama opiekować się matką, (...)

Przedawnienie roszczeń pracownika

Przedawnienie roszczeń pracownika

Czy pracownik na delegacji poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy i miejscem zamieszkania pracownika, przebywający na niej kilka dni, może wliczyć czas spędzony po wykonaniu pracy (po 8 godzinach) np: odpoczynek w hotelu jako czas pracy (nadgodziny) gdyż nie jako pozostaje (...)

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. Pracownik jest nie tylko zobowiązany do wypełniania obowiązków, określonych w umowie o pracę, (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych dla działu finansowego w kwestii naliczania należności za pracę. Związki zawodowe o te kwestię (...)

Delegacja dla krajowego kierowcy

Delegacja dla krajowego kierowcy

Pracodawca chce cofnąć pracownikom ( kierowcom zatrudnionym w firmie transporotwej ) wypłacanie delegacji. Czy kierowcy krajowemu należą się diety i delegacje? Gdzie znaleźć dotyczące tego zagadnienia akty prawne? Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie (...)

Wysokość diet za podróże służbowe

Wysokość diet za podróże służbowe

Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem umieszczenia tych zmian jest regulamin wynagradzania oraz czy istnieją dolne wielkości ograniczające wielkość obniżenia wypłacanych (...)

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Zostałem przeniesiony czasowo z Warszawy na region. Otrzymałem aneks do umowy o zmianie miejsca zatrudnienia oraz obsługiwanego regionu. Natomiast bez zmiany pozostaje oficjalny wymiar czasu pracy: 8.30-16-30. W praktyce jednak czas pracy bywa różny i suma godzin może być niższa lub wyższa od (...)

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, która w ten sposób mogę wliczyć w koszty uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. Jego celem było uchylenie się pracodawcy od obowiązku pokrywania kosztów noclegów w czasie odbywanych (...)

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży służbowych? Zgodnie z kodeksem pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (...)

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. Pracownik jest (...)

Umowa o dzieło a delegacje

Umowa o dzieło a delegacje

Osoba wykonująca Umowę o dzieło, w celu wykonania dzieła była zmuszona wyjechać na tzw. \"delegację\". Czy Wykonawcy umowy o dzieło firma może dokonywać zwrotu należności: z tytułu podróży służbowej (hotel, wyżywienie, parking-autostrada)? Czy należy wypłacać Wykonawcy delegację (...)

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Czy istnieje obowiązek potwierdzania faktu odbycia podróży służbowej poprzez uzyskanie pieczęci (lub w innej formie) w miejscu docelowym czy też jest to pozaprawny zwyczaj stosowany przez pracodawców w celu sprawdzenia wywiązania się z powierzonych obowiązków przez delegowanego pracownika? (...)

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczać delegacje - czy wliczać je do czasu pracy? Zgodnie z art. 128 kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Ponieważ delegacja (...)

Koszty delegacji

Koszty delegacji

Czy rozliczając delegację zagraniczną właściciela firmy koszt za nocleg w hotelu (jest rachunek), można w całości zaksięgować w koszty firmy, czy też tak samo jak paragony za wyżywienie zaksięgować do wysokości 0,25% przychodu w koszty reprezentacji i reklamy? Zgodnie z art. 22 ust. 1 (...)

Świadczenie opieki przez dzieci na rzecz matki

Świadczenie opieki przez dzieci na rzecz matki

Siostry mojej żony kategorycznie odmawiają opieki nad chorą i niedołężną matką, która wymaga ciągłej całodobowej opieki - jest po wylewie. Oddanie jej do domu opieki pogorszyłoby stan jej zdrowia, ponieważ nie toleruje ona obcych sobie ludzi. Żona zmuszona jest sama opiekować się matką, (...)

Przedawnienie roszczeń pracownika

Przedawnienie roszczeń pracownika

Czy pracownik na delegacji poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy i miejscem zamieszkania pracownika, przebywający na niej kilka dni, może wliczyć czas spędzony po wykonaniu pracy (po 8 godzinach) np: odpoczynek w hotelu jako czas pracy (nadgodziny) gdyż nie jako pozostaje (...)

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. Pracownik jest nie tylko zobowiązany do wypełniania obowiązków, określonych w umowie o pracę, (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych dla działu finansowego w kwestii naliczania należności za pracę. Związki zawodowe o te kwestię (...)

Delegacja dla krajowego kierowcy

Delegacja dla krajowego kierowcy

Pracodawca chce cofnąć pracownikom ( kierowcom zatrudnionym w firmie transporotwej ) wypłacanie delegacji. Czy kierowcy krajowemu należą się diety i delegacje? Gdzie znaleźć dotyczące tego zagadnienia akty prawne? Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie (...)

Wysokość diet za podróże służbowe

Wysokość diet za podróże służbowe

Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem umieszczenia tych zmian jest regulamin wynagradzania oraz czy istnieją dolne wielkości ograniczające wielkość obniżenia wypłacanych (...)

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Określenie czasu pracy w umowie o pracę

Zostałem przeniesiony czasowo z Warszawy na region. Otrzymałem aneks do umowy o zmianie miejsca zatrudnienia oraz obsługiwanego regionu. Natomiast bez zmiany pozostaje oficjalny wymiar czasu pracy: 8.30-16-30. W praktyce jednak czas pracy bywa różny i suma godzin może być niższa lub wyższa od (...)

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, która w ten sposób mogę wliczyć w koszty uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. Jego celem było uchylenie się pracodawcy od obowiązku pokrywania kosztów noclegów w czasie odbywanych (...)

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży służbowych? Zgodnie z kodeksem pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (...)

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. Pracownik jest (...)

Umowa o dzieło a delegacje

Umowa o dzieło a delegacje

Osoba wykonująca Umowę o dzieło, w celu wykonania dzieła była zmuszona wyjechać na tzw. \"delegację\". Czy Wykonawcy umowy o dzieło firma może dokonywać zwrotu należności: z tytułu podróży służbowej (hotel, wyżywienie, parking-autostrada)? Czy należy wypłacać Wykonawcy delegację (...)

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Czy istnieje obowiązek potwierdzania faktu odbycia podróży służbowej poprzez uzyskanie pieczęci (lub w innej formie) w miejscu docelowym czy też jest to pozaprawny zwyczaj stosowany przez pracodawców w celu sprawdzenia wywiązania się z powierzonych obowiązków przez delegowanego pracownika? (...)

Godziny nadliczbowe w delegacji zagranicznej

Godziny nadliczbowe w delegacji zagranicznej

W związku z charakterem mojej pracy zawodowej większość czasu pracy spędzam w delegacjach zagranicznych. Pracuję jako handlowiec odpowiadający za kontakty i sprzedaż do klientów zagranicznych. W ubiegłym roku było to około 150 dni spędzonych na wyjazdach służbowych poza granicę kraju. (...)