Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy.

Ostatnie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. W związku z czasowym zamrożeniem gospodarki i obostrzeniami wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń.

Warto podkreślić, że w działalności podmiotów ekonomii społecznej nie chodzi o zysk sam w sobie, a o drugiego człowieka. To działanie na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie w czasie pandemii

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej. Dzięki temu chronione są tak ważne i cenne miejsca pracy, które stanowią nierzadko ratunek i szansę na wyjście na prostą dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

I tak w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej o co najmniej 30 proc. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Do tej pory wsparcie w ramach tego instrumentu otrzymało ok. 16,3 tys. osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Łączna kwota wsparcia udzielonego NGO-som wynosi obecnie ponad 70 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Uwaga, z podobnych instrumentów mogą korzystać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także pozostałe podmioty ekonomii społecznej. Jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą  wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy.

Na jakie wsparcie mogą liczyć PES-y?

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mają też do dyspozycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  W przypadku wprowadzenia przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym).

W ramach wsparcia z Funduszu Pracy wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obsługuję z kolei wojewódzkie urzędy pracy, także poprzez stronę  Praca.gov.pl. Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych podmiotów ekonomii społecznej, które zamierzają skorzystać z nowych świadczeń na dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy (Praca.gov.pl).

Pożyczki dla trzeciego sektora

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji pozarządowych to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, szczególnie te o mniejszych zasobach finansowych, mogą teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową, jak i gospodarczą.

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 5,8 tys. wniosków organizacji pozarządowych na łączną kwotę prawie 19 mln zł.

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl.

To nie wszystko

Firmy z sektora ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie udzielane przez inne instytucje. I tak podmioty  prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy) mogą wnioskować o elastyczne pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Preferencyjne pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego pomagają w zachowaniu płynności finansowej i mogą być przeznaczone na bieżące cele gospodarcze (np. regulowanie bieżących zobowiązań, w tym publiczno-prawnych, kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia). Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 25 proc. wartości rocznego obrotu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Pożyczki są udzielane przez Pośredników Finansowych wyłonionych przez BGK na terenie całego kraju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co ważne, Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek na start oraz pożyczek na rozwój w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą zastosować teraz w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek licznych udogodnień (np. wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania, wydłużenia okresu spłaty pożyczek)

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać także wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej. Wysokość subwencji oraz warunki uzależnione są od tego, do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się dany podmiot oraz od skali spadku obrotów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFR.

Z kolei firmy z sektora ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro małego lub średniego przedsiębiorstwa mogą zwrócić się o wsparcie w okresie pandemii do Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomoc obejmuje: pożyczki obrotowe na finansowanie wypłaty wynagrodzeń, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu kapitale obrotowym, a także leasing operacyjny z karencją w spłacie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej ARP.

Źródło: gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika