Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT. 

Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF.

Porady prawne

Transakcje w okresach przejściowych

Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT w zakresie podatku na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika (art. 15 ust. 12a ustawy o VAT).

Tak więc z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przejęcie wskazanych praw i obowiązków jest ograniczone pod kątem przedmiotowym (dotyczy tylko VAT) oraz pod kątem czasowym (przejęcie praw tylko na okres, w jakim grupa VAT pozostaje podatnikiem).

Utrata przez grupę VAT statusu podatnika skutkuje obowiązkiem złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do utraty tego statusu (art. 8d ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku wystąpienia w tej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podlega ona zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w rozliczeniu za następny okresrozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT (art. 8d ust. 3 ustawy o VAT).

Należy w tym przypadku uwzględnić, że na tym etapie nie ma już grupy VAT.

W przypadku, gdy przedstawicielem grupy zostałby ustanowiony oddział podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju, powyższy zwrot lub odliczenie nastąpią na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju, którego część stanowi ten oddział. Należy mieć bowiem na względzie, że oddział po ustaniu grupy VAT ponownie będzie traktowany z perspektywy VAT jako całość z podmiotem mającym siedzibę poza terytorium kraju, jak miało to miejsce przed powstaniem grupy VAT.

W celu ułatwienia powrotu podmiotów do rejestru VAT w przypadku utraty przez grupę VAT statusu podatnika, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podmiotów ją tworzących ze statusem takim, jaki posiadały przed dniem wykreślenia bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 ust. 9k ustawy o VAT).

Każdy członek grupy VAT w okresie jej funkcjonowania realizuje swoje obowiązki związanez VAT poprzez grupę VAT.

Czynności opodatkowane są dokonywane odrębnie przezczłonków grupy VAT natomiast na potrzeby rozliczenia dochodzi do „uznania” tych czynności za dokonane przez grupę VAT (art. 8c ustawy o VAT).

Każdy obowiązek (wynikający z dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu) związany z VAT, zrealizowany w momencie funkcjonowania grupy, ma „adresata” w postaci konkretnego członka grupy VAT.

Jednak do rozliczenia wszystkich tych czynności zobowiązany jest w imieniu grupy VAT jej przedstawiciel.

Z chwilą, gdy grupa VAT przestaje istnieć te obowiązki, które były realizowane za pośrednictwem grupy VAT (przez przedstawiciela), muszą być już realizowane indywidualnie. Dotyczy to jednak tylko tych czynności, które wywierają swój skutek po zakończeniu funkcjonowania grupy VAT. Odnosi się to do faktur korygujących będących wynikiem późniejszych zdarzeń, powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej i po zakończeniu funkcjonowania grupy VAT.

Gdy grupa VAT przestaje istnieć każdy taki indywidualny obowiązek (już teraz nie może być uważany za dokonany przez grupę) musi być realizowany przez odpowiedniego byłego członka grupy VAT, który dokona stosownej korekty „na bieżąco”.

W odniesieniu do okresów rozliczeniowych z etapu funkcjonowania grupy realizowanie wszelkich obowiązków pozostaje w gestii przedstawiciela grupy VAT (art. 8d ust. 4 ustawy o VAT), który po utracie przez grupę VAT statusu podatnika ma dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe, w których grupa VAT była podatnikiem. Stąd wszystkie obowiązki (korekty) odnoszące się do okresu, w którym funkcjonowała grupa spoczywają na przedstawicielu grupy VAT.

W przypadku natomiast, gdy dany obowiązek wychodzi poza ramy czasowe, w których grupa VAT istniała jest on realizowany przez jego bezpośredniego adresata, czyli konkretnego byłego członka grupy VAT, z którego działaniem związana jest dana czynność – relewantna z punktu widzenia VAT.

Początek GV

FAKTUROWANIE

W przypadku, gdy faktura za czynności wykonane na rzecz członka GV będzie wystawiona przed powstaniem GV, ale otrzymana będzie już po jej utworzeniu, wówczas faktura ta rozliczana będzie już w ramach GV.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku korekt faktur wystawianych na członka GV po wejściu tego członka do GV, ale dotyczących okresu sprzed powstania GV, również takie korekty będą rozliczane przez GV.

W przypadku korekt faktur wystawionych w okresie trwania GV do faktur wystawionych przed zawiązaniem GV, faktura korygująca powinna odnosić się do danych wskazanych w fakturze pierwotnej, zatem po stronie sprzedawcy winny być wskazane dane członka GV, który wystawił fakturę pierwotną ze wskazaniem GV jako wystawcy faktury korygującej.

JPK_VAT

W przypadku konieczności złożenia korekty pliku JPK_VAT z deklaracją dotyczącego okresu przed powstaniem GV, plik JPK_VAT powinien zawierać dane członka GV, natomiast jego złożenia powinien dokonać w imieniu GV przedstawiciel grupy, ponieważ podobnie jak w przypadku faktur, z uwagi na sukcesję praw i obowiązków.

ODLICZENIE VAT

W zakresie odliczenia podatku VAT grupa VAT przejmuje prawa i obowiązki poszczególnych członków tej grupy związane z fakturami wystawionymi na tych członków i nieujętych w ich rozliczeniach przed powstaniem grupy VAT.

Przykład 33

Faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług zostały wystawione i dostarczone Spółce A i B w miesiącu listopadzie 2023 r. Spółka A i B nie skorzystały z prawa do odliczenia podatkunaliczonego za miesiąc listopad i grudzień 2023 r.

1 stycznia 2024 r. została utworzona grupa VAT, w skład której weszły Spółka A i B oraz dodatkowo Spółka C. Towary i usługi zostaną wykorzystane przez ww. Spółki do czynności opodatkowanych wykonywanych na rzecz kontrahentów spoza grupy VAT.

Grupa VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonegoz faktur wystawionych na rzecz Spółek A i B po utworzeniu grupy VAT w deklaracji podatkowej za styczeń i luty 2024 r.

Po tym terminie może skorzystać z prawa do odliczenia w korekcie deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego albo za jedenz trzech następnych okresów rozliczeniowych – nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Przykład 34

Faktura VAT została wystawiona na rzecz Spółki A przed utworzeniem grupy VAT, natomiast wpłynęła do siedziby Spółki A (członka grupy VAT) już po utworzeniu grupy VAT.

Grupa VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na rzecz Spółki A, która poutworzeniu grupy VAT weszła w skład tej grupy, pod warunkiem spełnienia zasadprzewidzianych w ustawie o VAT warunkujących prawo do odliczenia.

Przykład 35

Spółka B przed utworzeniem grupy VAT nabyła towar i odliczyła podatek naliczony z faktury wystawionej na jej rzecz.

Po utworzeniu grupy VAT konieczny był zwrot części towaru. W dniu dokonania zwrotu towarów grupa VAT (Spółka B) otrzymała fakturę korygującą pomniejszającą wartość podatku VAT do odliczenia.

Grupa VAT dokonuje korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaną korektą faktury VAT, w rozliczeniu za okres, w którym doszło do spełnienia przesłanek dotyczących tej korekty.

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Grupa VAT po jej utworzeniu ma obowiązek rozliczenia podatku należnego zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego również w zakresie dostaw towarów/świadczenia usług dokonanych przez poszczególnych członków grupy VAT.

Przykład 36

Spółka A będąca małym podatnikiem, stosująca do swoich rozliczeń metodę kasową dokonaładostaw towarów w grudniu 2022 r. Zapłata za towary została dokonana w styczniu 2023 r.

Obowiązek podatkowy dla ww. dostaw powstał w miesiącu styczniu 2023 r.

1 stycznia 2023 r. została utworzona grupa VAT.

Grupa VAT ma obowiązek rozliczenia dostaw zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego, tj. dniem otrzymania zapłaty.

Obowiązek rozliczenia przez grupę VAT dostawy dokonanej przez Spółkę A w okresie rozliczeniowym, w którym doszło do powstania obowiązku podatkowego zgodnie ze stosowaną przez Spółkę A przed wejściem do grupy VAT metodą kasową nie oznacza, że grupa VAT jest obowiązana do stosowania tej metody dla transakcji dokonywanych po powstaniu tej grupy.

Grupa VAT może wybrać stosowanie metody kasowej do swoich rozliczeń, informując o swoim wyborze naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy o VAT.

KOREKTA PODATKU

Grupa VAT po jej utworzeniu ma obowiązek/prawo korygowania podatku należnego i naliczonego w związku z transakcjami zawartymi przez poszczególnych członków grupy VAT.

Przykład 37

Spółka A zidentyfikowała pomyłkę na otrzymanej fakturze wystawionej przed utworzeniem grupy VAT. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla świadczenia usług i kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z usługodawcą dopiero po utworzeniu grupy VAT.

Grupa VAT ma obowiązek skorygowania pierwotnego rozliczenia Spółki A poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania i podatku naliczonego w związku ze stwierdzoną pomyłką i zawyżeniem odliczenia w bieżącej deklaracji grupy VAT.

Przykład 38

Spółka B dokonała dostawy towarów i wystawiła fakturę na rzecz kontrahenta przedutworzeniem grupy VAT.

Po utworzeniu grupy VAT kontrahent zwrócił Spółce B część towarówi poprosił o wystawienie faktury korygującej.

Grupa VAT jest zobowiązania do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku ze zwrotem towarów Spółce Bwchodzącej w skład grupy VAT.

TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE

Analogicznie jak w przypadku transakcji krajowych, grupa VAT po jej utworzeniu ma obowiązek rozliczenia VAT z tytułu niektórych transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) dokonanych przez podmioty wchodzące w skład grupy VAT w okresie poprzedzającym datę przystąpienia do grupy.

O tym, który podmiot będzie rozliczał transakcje wewnątrzwspólnotowe (tj. grupa VAT, czy też dany podmiot wchodzący w jej skład), decydował będzie moment powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji powstanie w okresie funkcjonowania grupy VAT, to grupa VAT będzie zobowiązana rozliczyć transakcję we własnym imieniu.

Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstanie przed przystąpieniem danego podmiotu do grupy VAT, to transakcja winna być rozliczona we właściwym okresie rozliczeniowym, przypadającym przed przystąpieniem tego podmiotu do grupy VAT (zatem będzie to okres rozliczeniowy danego podmiotu, a nie grupy VAT).

Jednakże z uwagi na wykreślenie z rejestru VAT podmiotu wstępującego do grupy VAT (z chwilą rejestracji GV traci on swój nr VAT), w imieniu tego podmiotu rozliczenia VAT (za okres poprzedzający przystąpienie tego podmiotu do grupy VAT), dokona przedstawiciel grupy VAT. W tym celu przedstawiciel grupy VAT posłuży się danymi tego podmiotu (członka grupy VAT, którego transakcja jest rozliczana). Podobnie bowiem jak w przypadku faktur oraz pliku JPK_VAT, zachodzi sukcesja praw i obowiązków przez GV.

Analogiczne zasady dotyczyć będą korygowania deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej VAT-UE. Jeżeli zatem konieczne będzie złożenie korekty ww. dokumentów (dotyczących okresów rozliczeniowych poprzedzających wejście danego podmiotu do grupy VAT) już po utworzeniu grupy VAT, to również w tym przypadku dokona tego przedstawiciel grupy VAT. W tym celu przedstawiciel grupy VAT posłuży się danymi podmiotu wchodzącego w skład grupy VAT, którego dokumenty rozliczeniowe będą korygowane.

Przykład 39

Spółka A dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) na terenie kraju w dniu 12.12.2022 r. Spółka ta od dnia 1.01.2023 r. utworzyła wraz z innymi podmiotami grupę VAT.

Kontrahent wystawił fakturę w dniu 4.01.2023 r. W tym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie z dniem 4.01.2023 r., tj. w rozliczeniu za styczeń 2023 r. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie już po utworzeniu grupy VAT. W związku z tym grupa VAT dokona rozliczenia transakcji w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2023 r.

Jeżeli w powyższym przykładzie kontrahent wystawi fakturę nie w dniu 4.01.2023 r. a w dniu 22.12.2022 r., to obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie z dniem 22.12.2022 r., tj.w rozliczeniu za grudzień 2022 r. Zatem obowiązek podatkowy powstanie jeszcze przed utworzeniem grupy VAT, w związku z czym to Spółka A będzie podatnikiem z tytułu ww. WNT.

Jednakże Spółka A z dniem 01.01.2023 r. zostanie wykreślona z rejestru VAT (jedynympodatnikiem od tego dnia będzie grupa VAT), dlatego też to przedstawiciel grupy VAT dokonarozliczenia transakcji w imieniu Spółki A w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej VAT-UE tej spółki za grudzień 2022 r. W tym celu przedstawiciel grupy VAT posłuży się danymi Spółki A.

Również jeśli po dniu utworzenia grupy VAT (1.01.2023 r.) zajdzie konieczność skorygowania deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej VAT-UE Spółki A np. za czerwiec 2021 r., korekty tej dokona przedstawiciel grupy VAT. W tym celu posłuży się danymi Spółki A.

MPP

W przypadku, gdy faktura objęta obowiązkiem zapłaty w MPP za czynności wykonane na rzecz członka GV będzie wystawiona przed powstaniem GV, ale otrzymana będzie już po jej utworzeniu konsekwentnie zapłata powinna zostać dokonana w MPP.

Dotyczy to również sytuacji, w których faktura taka jak powyżej dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami, które weszły do grupy VAT. Kluczowe w tym przypadku jest bowiem to, czy faktura jest objęta obligatoryjnym MPP. Zapłata będzie w takim przypadku dokonana na rachunek członka grupy VAT, który to rachunek w związku z zawiązaniem grupy będzie (dla celów VAT) traktowany jako rachunek grupy VAT.

Należy mieć na względzie, że w tym przypadku faktura nie dotyczy czynności wewnątrz grupowych, gdyż takie czynności są dokonywane dopiero od momentu, w którym zostanie zarejestrowana GV.

Koniec GV

FAKTUROWANIE

W przypadku faktur korygujących wystawianych po utracie przez GV statusu podatnika, które powinny zostać ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym, co faktury pierwotne wystawione w okresie funkcjonowania GV, dane na fakturze korygującej powinny odnosić się do danych wskazanych w fakturze pierwotnej. Zatem po stronie sprzedawcy winny być wskazane dane byłego członka GV lub jego następcy prawnego, będącego wystawcą faktury korygującej, ze wskazaniem danych GV jako danych dodatkowych.

Przykład 40

Grupa VAT została wykreślona z rejestru podatników VAT 30 czerwca 2024 r. Po rozwiązaniu grupy zaistniały okoliczności mające wpływ na wysokość dokonanej sprzedaży przez grupę VAT w okresie - styczeń 2024 r.

W takiej sytuacji były członek grupy VAT powinien wystawić fakturę korygującą, a także wskazać jako dane dodatkowe: dane grupy VAT.

Ponadto w sytuacji, gdy faktura korygująca została wystawiona po utracie przez GV statusu podatnika i jest ujmowana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona, powinna zawierać dane byłego członka GV lub jego następcy prawnego jako wystawcy, który dokonał pierwotnej transakcji w imieniu GV, a w danych dodatkowych powinna wskazywać dane GV.

Należy bowiem zauważyć, że w momencie wykreślenia z rejestru GV naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie członka tej GV jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Przykład 41

Grupa VAT została wykreślona z rejestru podatników VAT 30 czerwca 2024 r. Po rozwiązaniu grupy, w lipcu 2024 r. zaistniały nowe okoliczności mające wpływ na wysokość dokonanej sprzedaży przez grupę VAT, skutkujące wystawieniem faktury korygującej przez byłego członka grupy, którą to fakturę powinien ująć w swoim rozliczeniu.

W takiej sytuacji były członek grupy VAT powinien wystawić fakturę korygującą ze swoimi danymi jako sprzedawcy, a także wskazać jako dane dodatkowe: dane grupy VAT.

W tej sytuacji korekty rozliczenia podatku z tytułu wystawienia faktury korygującej dokona były członek GV, gdyż powinna zostać ujęta w bieżącym rozliczeniu.

JPK_VAT

Grupa VAT jest obowiązana złożyć JPKVAT z deklaracją za okres rozliczeniowy, w którym utraciła status podatnika.

Po wykreśleniu z rejestru jako podatnika VAT GV, która utraciła status podatnika, w pliku JPK_VAT z deklaracją powinna wskazać dane GV, natomiast jego złożenia powinien dokonać przedstawiciel GV.

Po utracie przez GV statusu podatnika, przedstawiciel GV dokonuje korekt rozliczeń podatkuza okresy rozliczeniowe, w których GV była podatnikiem.

Przedstawiciel GV składa wówczas korektę pliku JPK_VAT z deklaracją.

ODLICZENIE I KOREKTA VAT

Po zakończeniu grupy VAT do rozliczenia wszystkich czynności (w tym skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego) dotyczących okresu funkcjonowania grupy zobowiązany jest w imieniu grupy VAT jej przedstawiciel. Natomiast od momentu, gdy grupa VAT przestaje istnieć te obowiązki, które były realizowane za pośrednictwem grupy VAT (przez przedstawiciela), jednak dotyczące bieżących okresów rozliczeniowych, muszą być już realizowane indywidualnie przez byłych członków grupy VAT.

Przykład 42

Grupa VAT dokonała nabycia towarów w ostatnim miesiącu roku i w tym samym miesiącu powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy w VAT.

Z początkiem następnego roku grupa VAT została rozwiązana.

Sprzedawca dokonujący dostawy dla grupy VAT został powiadomiony o jej rozwiązaniu. Faktura została wystawiona po zakończeniu grupy VAT na jej byłego członka, któremu przyporządkowane było umowne nabycie towarów.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury przysługuje byłemu członkowi grupy VAT, któremu przyporządkowane było umowne nabycie towarów, najwcześniej w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał taką fakturę, pod warunkiem, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowydla tej dostawy.

Przykład 43

Spółka A będąca członkiem grupy VAT zrealizowała usługę na rzecz kontrahenta. Po zakończeniu grupy VAT kontrahent zgłosił chęć otrzymania rabatu za długoletnią współpracę i zwrócił się o obniżkę ceny.

W związku z rozwiązaniem grupy VAT były członek grupy VAT zwrócił część zapłaty kontrahentowi, udzielając rabatu z tytułu współpracy, i wystawił fakturę korygującą ze swoimi danymi jako sprzedawcy, a także wskazał jako dane dodatkowe: dane grupy VAT.

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności mających wpływ na wysokość dokonanej sprzedaży przez grupę VAT, skutkujących wystawieniem faktury korygującej prze zbyłego członka grupy, były członek grupy VAT fakturę korygującą powinien ująć w swoim rozliczeniu.

MPP

W przypadku, gdy faktura objęta obowiązkiem zapłaty w MPP za czynności wykonane w trakcie funkcjonowania GV będzie opłacana po ustaniu grupy VAT konsekwentnie zapłata powinna zostać dokonana w MPP. Zapłata powinna w takim przypadku zostać dokonana na/lub z rachunku byłego członka grupy VAT, z którego działaniem związana była przedmiotowa faktura.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) - ustawa o VAT;
  • dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.) - dyrektywa VAT;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej między sobą. W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących grup VAT, z uwagi (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie transakcji nieautoryzowanych. Sprawdź, jak nie dać się zmanipulować (...)

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach (...)

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r. Czego dotyczą konsultacje? Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane. (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu, co otworzy drogę do jej wejścia w życie. Oznacza to, że 31 (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania. Zachowany zostanie także swobodny przepływ osób (...)

Co z Brexitem?

Co z Brexitem?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. 24 stycznia br. podpisano Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem proceduralnym jest głosowanie przez  Parlament Europejski ws. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o wystąpieniu. Po jej uzyskaniu, Rada UE przyjmie formalną decyzję na mocy, której UE zawrze umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (...)

Okres przejściowy dla przewoźników

Okres przejściowy dla przewoźników

Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat do 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie umowy pozwoli zagwarantować okres przejściowy dla przewoźników i płynnie wdrożyć system e-Toll. System e-Toll od ma umożliwić przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Wrocław – Sośnica (autostrada A4) (...)

Przygotuj się na brexit

Przygotuj się na brexit

Wynik negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE), czyli tzw. brexitu, jest niepewny. Przedsiębiorcy powinni przygotowywać się na możliwe scenariusze. Na czym stoimy? 30 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści UE. Obecnie negocjowane są warunki tego „rozwodu”. Chodzi o to, żeby przebiegł on w sposób uporządkowany, zapewniający pewność prawną (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Ogólne założenia odliczania podatku VAT proporcją  Omawiane zagadnienie zostało uregulowane w art. 90 i 91 ustawy o VAT i dotyczy tych podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku, jak również do czynności, w stosunku do których takie prawo (...)

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji? Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Korekta deklaracji polega na prawidłowym wypełnieniu (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT):      w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument (...)

Korekta rocznego zeznania PIT. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe

Korekta rocznego zeznania PIT. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe

Korekta rocznego zeznania PIT umożliwia uwzględnienie rachunków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej, a znalezionych już po 30 kwietnia. Po tym terminie nie mogą jednak rozliczyć się wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący samotnie dziecko, którzy wcześniej złożyli zeznania obejmujące tylko ich indywidualny dochód.Jeśli w rocznym zeznaniu PIT nie uwzględniliśmy (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy W związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych Zakładu Ubezpieczeń (...)

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Prawie każdy przedsiębiorca chciałby, przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego samochodu, wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczania podatku VAT od paliwa, które będzie nabywał do tego samochodu. Być może także niemożność odliczenia tego podatku od rat leasingowych wpłynie na decyzję o zakupie innego samochodu niż pierwotnie planowany. Na podejmowanie (...)

Kontrahenci małego podatnika

Kontrahenci małego podatnika

Rozliczenie kontrahenta niebędącego małym podatnikiem lub będącego małym podatnikiem niekorzystającym z preferencji  Wybór przewidzianego przez ustawę sposobu rozliczeń z podatku VAT przez małego podatnika wywołuje określone skutki również w zakresie obowiązków podatkowych u jego kontrahentów. Dotyczy to jednak tylko kontrahentów, którzy (...)

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Co się zmieniło w ustawach o podatkach dochodowych? Nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym weszła w życie w zasadzie 1 września 2005 r. Przewiduje ona jednak także zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które zaczęły obowiązywać od początku 2006 roku. W związku z tym, od 1 stycznia 2006 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. JPK_VAT za styczeń przesyła się do 26 lutego Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję (...)

JPK_VAT ma być rozbudowany

JPK_VAT ma być rozbudowany

Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT Rozpoczęły się konsultacje podatkowe na temat ulepszenia i możliwej rozbudowy schemy JPK_VAT. Uwagi z uzasadnieniem można zgłaszać do 7 sierpnia. Z perspektywy organów podatkowych niezwykle istotne jest, żeby pliki JPK_VAT zawierały informacje, które umożliwiają efektywną i szybką analizę. Natomiast dla przedsiębiorców (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach należy wystawić fakturę? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące? Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia korekty przez sprzedawcę albo notę korygującą przez nabywcę. W pewnych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (z Anglii) przeprowadza analizy chemiczne dla spółki-matki. Wszystkie prace i koszty z tym związane (wynagrodzenia, materiały itp.) są ponoszone w Polsce. (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Kupuję od firmy z Holandii oprogramowanie. Chcę na nie uzyskać fakturę. Czy przy zakupie takiego oprogramowania potrzebny jest mi specjalny numer NIP? Oprogramowanie najczęściej nabywane jest bądź (...)

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie? Dla określenia wysokości podatku (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Pożyczka od teściowej

Pożyczka od teściowej

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chcę pożyczyć trochę pieniędzy od rodziny na rozwinięcie przedsiębiorstwa. Od swojej teściowej mogę pożyczyć 10 tys. złotych. (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Sprzedaż lokalu użytkowego a VAT

Sprzedaż lokalu użytkowego a VAT

Czy trzeba płacić VAT od sumy zakupu lokalu użytkowego w sytuacji, gdy lokal nabywa osoba prywatna mająca zamiar kontynuować wynajem lokalu osobie prawnej, a sprzedają ludzie prywatni, którzy nie (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista d/s BHP (na pełny etat przy zatrudnienia około 210 osób). W lipcu 2006 powierzono mi ustnie obowiązki Kierownika (...)

Pomieszczenie tymczasowe

Pomieszczenie tymczasowe

Zgodnie z nowym brzmieniem Art 1046 kodeksu postępowania cywilnego komornik - w toku wykonywania czynności opróżniania lokalu i wydania go wierzycielowi - usunie osobę eksmitowaną do pomieszczenia (...)

Wymagania dla służby BHP

Wymagania dla służby BHP

Prowadzę firmę zajmującą się doradztwem w zakresie prawa pracy i bhp, świadczę te usługi pracodawcom na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie są to umowy zlecenia. Mam wykształcenie technika bhp. (...)

Ubezpieczenie przedsiębiorcy w KRUS

Ubezpieczenie przedsiębiorcy w KRUS

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna opłacając składki ZUS. Posiadam ponad 1 ha ziemi. Czy mogę przejść z opłatami składek do KRUS-u? Jakie są zasady przejścia? (...)

Umorzenie a zawieszenie egzekucji

Umorzenie a zawieszenie egzekucji

Organ egzekucyjny - naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie art. 56 par.1 ustawy egzekucyjnej zawiesił postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, bowiem zaległość rozłożono na raty na okres (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Jakie informacje należy przedstawić w wyjaśnieniu składanym do urzędu skarbowego w związku ze składaną korektą deklaracji VAT (wiąże się ona z koniecznością dopłaty podatku w związku z (...)

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Pierwotna deklaracja VAT-7 - kwota do zwrotu na rachunek. Korekta tej deklaracji – także kwota do zwrotu na rachunek ale mniejsza. W wyniku tego powstaje zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia (...)

Korekta CIT-8

Korekta CIT-8

Czy po kontroli podatkowej w wyniku której wydano decyzję określającą zobowiązanie podatkowe można złożyć korektę deklaracji CIT-8. Korekta nie dotyczy zdarzeń kwestionowanych przez organ podatkowy, (...)

Korekta rozliczeń z ZUS

Korekta rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek (...)

Korekta zeznania PIT

Korekta zeznania PIT

Od 2003 roku przebywam wraz z rodziną (żona i syn) poza granicami Polski. Złożyliśmy z żoną wspólne zeznanie PIT za lata 2005 i 2006. Jedyne wykazane dochody to dochody z mojej pracy za granicą (...)

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K (...)

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Kupując kasy fiskalne właściciel sklepu uzyskał ulgę w podatku VAT. Czy jeśli sklep po 2 latach od zakupu kas trzeba zlikwidować, to ulgę będzie trzeba zwrócić? Jesli tak, to czy wprowadzenie (...)

Odliczenie VAT-u od mieszkania

Odliczenie VAT-u od mieszkania

Otrzymuję dochody ze umowy o pracę, rozliczam się wspólnie z małżonką, która również otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło. Mamy zamiar nabyć nieruchomość (...)

FORUM PRAWNE

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

oszustwo internetowe

oszustwo internetowe w lipcu 2004 zakupilem telefon na aukcji internetowej, pieniadze wplacilem a telefonu nie dostalem. Pieniądze wplacalem poprzez system platnosci internetowych PayU, skąd oszust wyplacil (...)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA I ZWROT ZADATKU

UMOWA PRZEDWSTĘPNA I ZWROT ZADATKU Spisaliśmy umowę przedwstępną ze sprzedającym, sprzedający podpisał ją, były w nim 2 między innymi dwa punkty: § 3. 1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet (...)

nieautoryzowana transakcja

nieautoryzowana transakcja Dzień dobry, w 2020roku we wrześniu ,miesiąc po wakacjach w Bułgarii ktoś zrobił nieautoryzowana transakcje przez Internet kupując w Lufthansie bilet do Sofii. Sprawa (...)

Rękojmia a transakcja kupna - sprzedaży

Rękojmia a transakcja kupna - sprzedaży Czy umowa kupna - sprzedaży - tzn kupiłem od prywatnej osoby rzecz wartości o 100 PLN, bez spisywania umowy, - czy taka transakcja podlega przepisom rękojmi (...)

Transakcja pozorowana a blokada środków na allegro ?

Transakcja pozorowana a blokada środków na allegro ? Zastanawia mnie pewna kwestia. Otóż spotkałem się z sytuacjami że allegro blokowało konta użytkowników żądając dowodów nadania i innych (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

zakaz wieszania reklam na budynkach!!

zakaz wieszania reklam na budynkach!! Witam, dowiedziałem się że za niedługo nie będzie można już wieszać reklam na budynkach zasłaniających okna! Czy ktoś wie cos więcej? Kiedy wchodzi taka (...)

Zasiłki dla pracujących w Angli

Zasiłki dla pracujących w Angli Witam Wszystkich! Zasiłki dla pracujących Polaków w Wielkiej Brytani już możliwe! Właśnie mija siedmioletni okres przejściowy rozróżniający zasady, na których (...)

Podatek od sprzedaz domu wybudowanego w 2007 roku

Podatek od sprzedaz domu wybudowanego w 2007 roku Kupiliśmy działkę budowlana w 2006 roku , a budowę domu rozpoczeliśmy w tym roku (2007). Problem w tym , że znalezliśmy duzo atrakcyjniejszą działkę (...)

Wykup mieszkania i darowizna !!!

Wykup mieszkania i darowizna !!! Bardzo prosze o informację odnośnie wykupu mieszkania i darowizny, bowiem nie orientuje sie w tym wszystkim a Panie z naszej Spółdzielni nie są chętne do pomocy. (...)

Dowódca Batalionu nie chce mi przedłużyć kontraktu - wydaję mi się, że to tylko jego \"widzi mi

Dowódca Batalionu nie chce mi przedłużyć kontraktu - wydaję mi się, że to tylko jego \"widzi mi Dowódca Batalionu nie chce mi przedłużyć kontraktu - wydaję mi się, że to tylko jego "widzi (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Co dalej po otrzymaniu NIP

Co dalej po otrzymaniu NIP Witam! Moze niektórych zdziwi to pytanie, ale ja się w tym nie orientuje: Co dzieje się gdy wystąpie o NIP? Tzn czy muszę się rozliczać PITem (jeszcze się uczę) i na (...)

Porady prawne