VAT od marży biur podróży

VI Dyrektywa VAT przewiduje w art. 26 specjalny system opodatkowania dla biur podróży i organizatorów wycieczek. Jest on stosowany, gdy podmioty te występują we własnym imieniu, a w celu zapewnienia usług turystycznych korzystają z dostaw i usług innych podatników. Dokonywane przez nie transakcje traktowane są jako pojedyncze usługi świadczone podróżnemu przez biuro. Podstawą opodatkowania usługi jest marża biura podróży, czyli różnica pomiędzy całkowitą kwotą do zapłaty przez podróżnego, bez VAT, a faktycznymi kosztami biura podróży z tytułu dostaw i usług świadczonych przez innych podatników, jeśli służą bezpośredniej korzyści podróżnego. Są jednak wątpliwości w sytuacji, gdy w celu zapewnienia imprez turystycznych (całych pakietów usługowych) biuro podróży korzysta z towarów i usług zakupionych od innych podatników i jednocześnie samo bezpośrednio świadczy niektóre usługi (tzw. usługi własne).

Porady prawne

Brytyjski organizator zagranicznych imprez turystycznych MyTravel, nabywał regularnie zakwaterowanie u osób trzecich. Spółka zapewniała klientom przeloty własną linią lotniczą do miejsca imprez turystycznych. Ponadto oferowała możliwość zakupu pojedynczego biletu na pokład własnego samolotu lub na miejsce kupione od innych firm, bez konieczności wykupienia całego pakietu turystycznego, a także sprzedawała innym organizatorom wycieczek miejsca zwane „broker seats”. Wartość własnych usług należy przy rozdzielaniu wartości imprezy turystycznej (całego pakietu) na usługi własne i zakupione od innych podmiotów świadczących je turystom, zgodnie z prawem UK, w zasadzie obliczyć również na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przy ich świadczeniu. Później jednak firma przeliczyła wartość usług własnych według, jej zdaniem, wartości rynkowej - uśrednionych cen biletów sprzedawanych innym organizatorom wycieczek i domagała się zwrotu nadpłaty podatku VAT. Urząd podatkowy odmówił zwrotu i sprawa trafiła do sądu, który zwrócił się do ETS z pytaniami wstępnymi.

6 października 2005 r. Trybunał rozstrzygnął spór następującym wyrokiem:

1) Biuro podróży lub organizator wycieczek, który złożył deklarację podatku VAT za dany okres podatkowy stosując metodę obliczania przewidzianą w przepisach krajowych transponujących szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest uprawniony do ponownego obliczenia swojego zobowiązania podatkowego stosując metodę uznaną przez Trybunał za zgodną z prawem wspólnotowym, zgodnie z warunkami przewidzianymi w prawie krajowym, które muszą być zgodne z zasadami równoważności oraz skuteczności.
2) Artykuł 26 szóstej dyrektywy 77/388 należy interpretować w ten sposób, że biuro podróży lub organizator wycieczek, który w ramach imprezy turystycznej świadczy podróżnym usługi nabyte od osób trzecich oraz usługi własne, jest w zasadzie zobowiązany do wyodrębnienia części ceny imprezy turystycznej przypadającej na usługi własne na podstawie ich wartości rynkowej, o ile wartość ta może zostać określona. W takim przypadku podatnik może zastosować kryterium rzeczywistych kosztów, wyłącznie jeżeli wykaże, że kryterium to dokładnie odzwierciedla rzeczywistą strukturę imprezy turystycznej. Stosowanie kryterium wartości rynkowej nie jest uzależnione ani od warunku, aby było ono mniej skomplikowane od metody opartej na kosztach rzeczywistych, ani od tego, aby metoda ta prowadziła do ustalenia zobowiązania z tytułu podatku VAT jednakowego lub zbliżonego do ustalonego według metody kosztów rzeczywistych. W konsekwencji:
- biuro podróży lub organizator wycieczek nie może stosować metody opartej na wartości rynkowej wedle swobodnego uznania oraz
- ostatnia z wymienionych metod znajduje zastosowanie do usług własnych, których wartość rynkową można określić, nawet wtedy, gdy w tym samym okresie podatkowym wartość niektórych usług własnych wchodzących w skład imprezy turystycznej nie może zostać określona, ponieważ podatnik nie sprzedaje podobnych usług poza imprezami turystycznymi.
3) Do sądu krajowego należy określenie, w świetle okoliczności zawisłego przed nim sporu, wartości rynkowej przelotów zapewnionych w tym przypadku w ramach imprez turystycznych. Sąd krajowy może określić wspomnianą wartość rynkową na podstawie średnich wartości. W tym kontekście rynkiem najbardziej odpowiednim może być rynek bazujący na miejscach sprzedanych innym organizatorom wycieczek.
   

Ustalenie wartości rynkowej Trybunał pozostawił przy tym sądowi krajowemu. Wskazał tylko, że metody opartej na wartości rynkowej nie można stosować według własnego uznania, a jedynie wówczas, gdy można określić wartość rynkową takich usług własnych. Co do MyTravel nie było to jednoznaczne, gdyż bilety lotnicze sprzedawane w ramach własnej usługi różniły się ceną od tych sprzedawanych innym operatorom turystycznym.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika