26.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

Artykuł ma na celu przedstawienie możliwej drogi sądowej przedsiębiorcy, który nie może uzyskać należności od swojego dłużnika. Sytuacje, w których powstają zaległości w płatnościach ze strony kontrahenta wierzyciela są niestety dość częste. Wiele firm wyznaje bowiem zasadę, według której w ogóle nie uiszcza należności lub robi to po terminie. Podstawowym problemem wierzyciela takiego dłużnika jest to, że między stronami istnieje umowa współpracy lub dostawy lub inna podobna trwale łącząca kontrahentów. Przedsiębiorca będący wierzycielem często rezygnuje z dochodzenia całości kwoty lub odsetek licząc, że kontrahent w końcu zapłaci lub kwota zwróci się w dalszej działalności. Takie działanie stwarza jednak niebezpieczeństwo braku płynności finansowej wierzyciela. Prawo natomiast daje dość dogodny sposób dochodzenia należności – nakaz zapłaty. Jest on orzeczeniem wydawanym w szczególnych postępowaniach – nakazowym i upominawczym. Poniżej zostanie omówione postępowanie nakazowe.

Kiedy sprawa może być rozpatrzona w postępowaniu nakazowym?

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem przyspieszonym i uproszczonym prowadzonym w sprawach:

 • roszczeń pieniężnych,
 • świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Dla wszczęcia tego postępowania potrzebny jest pozew, w którym wyraźnie zostanie zawarte żądanie rozpoznania sprawy w tym trybie. Najlepiej jest sformułować tytuł w następujący sposób: „pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”. Jednak nie wystarczy sam wspomniany wyżej wniosek, by sąd się do niego przychylił, konieczne jest posiadanie przez wierzyciela określonych dowodów. Wydaje się, że ważnym dla przedsiębiorcy argumentem za wykorzystaniem tego trybu jest fakt, że z reguły sąd orzeka bez wyznaczania rozprawy i przesłuchania strony przeciwnej, tzn. na posiedzeniu niejawnym. Sąd orzeka więc jedynie na podstawie pozwu i załączonych dokumentów. Oszczędzi to czas, który przedsiębiorca musiałby poświęcić na wizytę w sądzie.

Co z wysokimi kosztami sądowymi?

Dla wszczęcia postępowania przed sądem konieczne jest uiszczenie kwoty wpisu. Jego wysokość zależeć będzie od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty, jakiej dochodzi przedsiębiorca. Tryb postępowania nakazowego także tutaj ułatwia powodowi sprawę, gdyż musi on wnieść ¼ wpisu, a nie cały wpis. Pozostałe ¾ wpisu powinno zostać zapłacone przez pozwanego, jeśli ten wniesie zarzuty od nakazu zapłaty.

Jakie dokumenty pozwalają na wydanie nakazu zapłaty? 

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest dopuszczalne w konkretnych, określonych przepisami przypadkach. Jest ono mianowicie dopuszczalne, jeśli okoliczności uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym,
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
 • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Dzięki szczególnej dla przedsiębiorców regulacji sąd wyda też nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia świadczenia wzajemnego i dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Roszczenie takie może dotyczyć głównego świadczenia pieniężnego, a także odsetek. Świadczeniem wzajemnym jest przykładowo wydanie czy dostarczenie towaru lub wykonanie zamówionej usługi. Dowodem jego spełnienia może być podpisana przez odbiorcę tzw, wz (dokument stwierdzający wydanie towaru na zewnątrz); podpisana przez odbiorcę usługi karta pracy stosowana często przy usłudze obsługi serwisowej maszyn. Jeżeli przedsiębiorca nie stosuje w obrocie tego typu dokumentów wystarczająca będzie faktura. Musi być one jednak wtedy podpisana przez kontrahenta. Istotne jest, by fakturę podpisywała osoba do tego upoważniona. Jeżeli umowa sprzedaży lub inna, którą zawarły strony określa, kto jest uprawniony do odbioru i podpisywania faktur, strony powinny się do tych postanowień stosować. Jeśli jednak umowy nie zawiera regulacji na ten temat, dłużnik z reguły nie będzie się mógł bronić, że to nie on podpisał fakturę, ale pracownik bez jego zgody. Szersze informacje w tej sprawie są dostępne na stronie naszego serwisu:  Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Można dodać, że w orzecznictwie przyjmuje sie także, iż upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 kpc). 

Czy mogę wykorzystać weksel podpisany przez dłużnika?

Oczywiście tak. Wielu przedsiębiorców stosuje ten rodzaj zabezpieczenia. Skorzystanie z dokumentu jakim jest weksel jest dobrym wyjściem z sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, nie chce podpisać rachunku czy faktury, a wierzyciel nie posiada dokumentu stwierdzającego, że dostarczył towar lub wykonał usługę. W postępowaniu nakazowym można dochodzić zobowiązani z weksla lub czeku.

W jakich jeszcze sytuacjach sąd wydaje nakaz zapłaty?

Jak zostało wyżej stwierdzone postępowanie nakazowe jest możliwe w razie dochodzenia zobowiązań z weksla, czeku, warrantu lub rewersu, jeśli jest należycie wypełniony i sąd uzna, że treść i prawdziwość nie pozostawiają wątpliwości. Jeśli prawa z tych dokumentów przeszły na powoda z innej osoby, przejście to powinno być udowodnione, jeśli nie wynika z treści dokumentów. Dokumenty w/w należy załączyć do pozwu w oryginałach - w innym przypadku wezwie nas do tego sąd.

Sąd wydaje również nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

Sąd wyda też nakaz zapłaty na rzecz banku, który dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku. Do pozwu oprócz wspomnianego wyciągu musi być dołączony dowód doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Sąd wydał nakaz zapłaty. Co dalej?

Jeśli pozew spełnia opisane w artykule warunki, sąd wyda nakaz zapłaty, w którym orzeka , że pozwany ma spełnić świadczenie wraz z kosztami postępowania albo wnieść zarzuty. Na dokonanie jednej z tych czynności pozwany ma dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu.

Jeżeli pozwany nie wniesie w wyznaczonym terminie zarzutów, nakaz zapłaty ma skutek prawomocnego wyroku. W takiej sytuacji sąd nadaje orzeczeniu kaluzulę wykonalności z urzędu - konieczne jest jednak złożenie w sądzie wniosku o doręczenie prawomocnego nakazu zapłaty - tylko w takiej sytuacji będzie można skierować do sądu wniosek o egzekucję komorniczą. Nakaz opatrzony klauzulą jest tytułem wykonawczym, będącym podstawą do skierowania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Należy jednak zaznaczyć, że często sam nakaz zapłaty jest wystarczającym bodźcem i dłużnik po jego otrzymaniu z reguły uiszcza zaległe należności. Warto wspomnieć, iż nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia bez konieczności nadawania mu kaluzuli wykonalności. Co to oznacza? Na podstawie tego nieprawomocnego nakazu można zabezpieczyć - np. rachunek bankowy dłużnika aby nie dokonywał z niego spłat. Zabezpiecza więc realne dochodzenie roszczeń, jeszcze przed uzyskaniem możliwości egzekowania komorniczego.

A jeśli pozwany wniesie zarzuty?

Pozwany może zaskarżyć nakaz zapłaty w całości lub w części. W razie wniesienia zarzutów co do części nakazu, uprawomocnia się pozostała część. Jeżeli zarzuty zostały wniesione prawidłowo, w szczególności na formularzu, gdy w takiej samej formie został wniesiony pozew, sąd wyznaczy rozprawę. Sąd przeprowadza rozprawę i na jej podstawie wydaje wyrok, w którym stosownie do okoliczności:

 • utrzymuje nakaz zapłaty w mocy w całości lub w części,
 • uchyla nakaz i orzeka o żądaniu skierowanym w pozwie,
 • odrzuca pozew albo
 • umarza postępowanie.

Pamiętaj, że:

 • Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 75 tysięcy złotych sprawa będzie rozpoznawana przez sąd rejonowy; w przeciwnym wypadku właściwy będzie sąd okręgowy,
 • Jeżeli pozew wniesiony został na formularzu, to w tej samej formie należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • Dokumenty powinny być załączone do pozwu w oryginałach. Jeżeli nie jest to możliwe należy dołączyć ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego lub adwokata będącego pełnomocnikiem strony.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając (...)

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Miałem 10% udziału w spółce cywilnej, która działała do końca 1998 roku, 90% miał wspólnik. W pewnym momencie zaczęły się problemy finansowe, musieliśmy ograniczyć zatrudnienie, zwolnić 8 osób. Działalność została wyrejestrowana w grudniu 1998 roku. Zakończyliśmy (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Zintegrowany Informator Pacjenta - jak z niego korzystać?

Zintegrowany Informator Pacjenta - jak z niego korzystać?

Dzięki Profilowi Zaufanemu, dane na wyciągnięcie ręki Idziesz do nowego specjalisty i potrzebujesz wydrukować historię choroby, a może chcesz sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarza? – Wszystkie te informacje znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (...)

Zwrot VAT zagranicznym firmom

Zwrot VAT zagranicznym firmom

W jaki sposób podatnik niemający siedziby na terytorium kraju może uzyskać zwrot nienależnie zapłaconego VAT? Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił niedawno, jak należy rozumieć regulacje VIII Dyrektywy w sprawie warunków zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym (...)

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje mogą Cię sporo kosztować. Bądź czujny! Wakacje - dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując wszelkie informacje pozwalające dokonać (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Co się zmienia w procedurze cywilnej od 5 lutego 2005 r.? Wielkie zmiany w postępowaniu przed sądem

Co się zmienia w procedurze cywilnej od 5 lutego 2005 r.? Wielkie zmiany w postępowaniu przed sądem

  Czy nadal sąd będzie pomagał osobom występującym bez adwokata? Niestety nie. Osoby, które będą przed sądem występować samodzielnie, bez pomocy adwokata czy radcy prawnego, nie mogą już liczyć na pomoc sędziego. Zniwelowana została zasada, zgodnie z którą sędzia ma (...)

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Stan faktyczny Pożyczyłem od znajomego 10000 zł. Miałem mu oddać za trzy miesiące 13000 zł, oddałem tylko 4000. On zrobił mi sprawę w sądzie o zwrot 9000 i wygrał. Sprawa została przekazana do komornika o ściągnięcie należności. Ponieważ nic nie mam, to komornik nic ze mnie nie ściągnął (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

500+ też dla samotnych rodziców Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Dowiedz (...)

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Stan faktyczny Mam wyrok – 2 lata w zawieszeniu na 4 lata za przywłaszczenie 23 000 zł z firmy, z którą współpracowałem i świadczyłem dla niej swoje usługi transportowe. Nie mam obecnie pracy i nie stać mnie na spłatę tego zobowiązania. W tym roku, w sierpniu mijają 2 lata od (...)

Jaki jest termin spełnienia świadczenia, gdy nie określa go umowa - opinia prawna

Jaki jest termin spełnienia świadczenia, gdy nie określa go umowa - opinia prawna

Stan faktyczny  Dostarczyliśmy towar w ramach umowy zawartej z naszym klientem. W umowie był taki zapis: "Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia świadectw pochodzenia towarów dostarczonych w ramach kontraktu", ale nie był określony termin przedłożenia. Czy wyznaczony ustnie termin (...)

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

Stan faktyczny  W maju 2003 r. miałem wypadek komunikacyjny (po wyjściu z pracy), w którym kierowca samochodu dostawczego (służbowego) wjechał na mój pas (zasnął) i doszło do czołowego zderzenia. Wina została jednoznacznie potwierdzona przez policję, a następnie prokuratora, z którego (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasza rodzina spełniała warunki do przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiadała jednak wolnego mieszkania. Mieszkanie, które miało być nam przydzielone zostało wynajęte przez gminę od innego właściciela. W tej umowie wyraźnie oznaczono, (...)

Projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym - czyli czy łatwiej będzie uzyskać alimenty?

Projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym - czyli czy łatwiej będzie uzyskać alimenty?

Jaki cel przyświeca projektowi ustawy o Funduszu Alimentacyjnym? Podstawowym czynnikiem, który zdecydował o pomyśle złożenia projektu jest nieskuteczność egzekucji. Organy państwa nie są w stanie doprowadzić do realizowania przez obywateli prawomocnych orzeczeń sadów zasądzających alimenty, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości

Realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości

W jaki sposób następuje realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości? Realizacja hipoteki następuje według przepisów części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu (...)

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Kontrahent przesłał do nas do potwierdzenia saldo swoich należności, jednak ze względu na to, że pochodzą one z lat 2003-2004 i uległy przedawnieniu - nie chcielibyśmy ich dalej uznawać, co wyraźnie (...)

Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

W planie podziału z egzekucji z nieruchomości nic nie otrzymałem, ponieważ pierwszeństwo uzyskał ZUS i KRUS. ZUS jako wierzyciel egzekwujący, a KRUS biorący udział w planie podziału. Nie przedstawili (...)

Eksmisja lokatora wraz z innymi osobami

Eksmisja lokatora wraz z innymi osobami

Jestem właścicielem kamienicy. Posiadam prawomocny wyrok eksmisyjny dla lokatora wraz z klauzulą wykonalności. Skierowałem do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Za 2 tygodnie (...)

Brak zapłaty za wykonaną pracę

Brak zapłaty za wykonaną pracę

Firma przeprowadziła remont łazienki u osoby fizycznej. Nie spisała jednak umowy na roboty budowlane. W związku z tym, że firma ta prowadzi również różnego rodzaju szkolenia, podczas wykonywanych (...)

Umowa użytkowania lokalu

Umowa użytkowania lokalu

Muszę przenieść lokatora do lokalu na zasadzie umowy użytkowania. W jaki sposób można dochodzić zwrotu nie zapłaconego czynszu przez użytkownika , z którym się zawarło umowę użytkowania? (...)

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Posiadam tytuł egzekucyjny nadany aktowi notarialnemu przez sąd. Czy komornik będzie mógł zlicytować przedmiotową nieruchomość (gospodarstwo rolne)? Czy też nadal istnieją prawne przeszkody (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, (...)

Uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku

Zostało złożone powództwo przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zapłatę. Sąd pierwszej instancji zasądził kwotę zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. W związku z tym powód nie ma interesu w tym, (...)

wyrok zaoczny

wyrok zaoczny

Otrzymałam korespondencyjnie wyrok zaoczny o zapłatę. Niestety nie mogę ustosunkować się do wyroku, ponieważ nie mam dokumentów dołączonych do pozwu. Pozew tak jak i wyrok był wysyłany na mój (...)

Cesja powiernicza tytułu wykonawczego

Cesja powiernicza tytułu wykonawczego

Na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności przejąłem wierzytelności przysługujące od spółki z o.o. stwierdzone tytułem wykonawczym. Wcześniej postępowanie egzekucyjne dotyczące (...)

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

Mam problem z moim znajomym. Od paru lat wynajmowałam mu mieszkanie. Przez pierwsze cztery miesiące opłacał normalnie rachunki, niestety później zaprzestał płacić. Mój znajomy w końcu otrzymał (...)

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej nie określili w umowie spółki wartości swoich udziałów kapitałowych. W jaki więc sposób wierzyciel wspólnika tej spółki jawnej może skutecznie dochodzić swoich (...)

Obrona przed egzekucją

Obrona przed egzekucją

Czy komornik może zająć i sprzedać ruchomość, jeżeli: 1) ruchomość ta nie jest własnością posiadacza, 2) ruchomość ta jest narzędziem pracy użytkownika, 3) ruchomość stanowi przedmiot (...)

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (z Anglii) przeprowadza analizy chemiczne dla spółki-matki. Wszystkie prace i koszty z tym związane (wynagrodzenia, materiały itp.) są ponoszone w Polsce. (...)

Nadpłata za zużycie wody

Nadpłata za zużycie wody

Mieszkam w kamienicy prywatnej. Od 1997 r. posiadam założony licznik na wodę. Od samego początku płaciłem jednakową ilość metrów sześciennych niezależnie od faktycznego stanu licznika. Dodam, (...)

FORUM PRAWNE

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Porady prawne