2.7.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami...

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami. Poniżej treść tego wystąpienia:

"W moim zainteresowaniu pozostaje problem związany z nagrywaniem w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami.

Z publikacji „Adwokaci obawiają się nagrań w aresztach" zamieszczonej w dzienniku „Rzeczpospolita" z 14 lutego 2008 r. wynika, iż Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 13 lutego 2008 r. uchwałę, w której wskazuje, że używanie urządzeń nagrywających w aresztach prowadzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu.

Porady prawne

W odpowiedzi na moje pytanie dotyczące tej materii skierowane do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej zostałem poinformowany, że Naczelna Rada Adwokacka zbadała sygnały dotyczące praktyki w poszczególnych izbach, związane z monitorowaniem spotkań adwokatów - obrońców z klientami w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Ponadto, w udostępnionej mi uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 lutego br. Naczelna Rada Adwokacka wyraziła głębokie zaniepokojenie informacjami o stosowaniu w aresztach śledczych środków technicznych monitorujących rejestrowanie przebiegu rozmów obrońców z klientami, co może prowadzić do naruszenia prawa do rzetelnego procesu, a w szczególności do efektywnej i nieskrępowanej obrony. Nadto, Naczelna Rada Adwokacka wskazała, iż korzystanie ze środków technicznych w celu rejestrowanie przebiegu rozmów obrońców z ich klientami budzi także wątpliwości, co do legalności ich stosowania oraz narusza prawo do prywatności.

Do wspomnianej odpowiedzi Naczelnej Rady Adwokackiej załączona została również tabela dotycząca monitorowania widzeń adwokatów z podejrzanymi i oskarżonymi w zakładach karnych. Z zawartych w niej danych wynika, iż w okręgu Rady Adwokackiej w Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, ujawniono przypadki umieszczania w aresztach śledczych i zakładach karnych kamer, lub innych urządzeń rejestrujących przebieg spotkań adwokatów z klientami.

Sygnalizowana przez Naczelną Radę Adwokacką praktyka może wskazywać na naruszenie prawa do obrony, dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o poinformowanie mnie, czy przedstawiony problem jest przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości, a także, czy i ewentualnie, jakie zostały podjęte działania zmierzające do jego rozwiązania."

Źródło: www.rpo.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy adwokaci są nagrywani?

Czy adwokaci są nagrywani?

Władze adwokatury alarmują, że w aresztach śledczych dochodzi do nagrywania rozmów adwokatów z klientami. Do nielegalnego kontrolowania ich spotkań z klientami mogą być wykorzystywane kamery, które montuje się w aresztach. Ich obawy mają potwierdzać np. wypowiedzi strażników wobec aresztantów, (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski (...)

Zakaz rejestrowania rozmów obrońców z klientami w aresztach śledczych jednym z warunków prawa do obrony

Zakaz rejestrowania rozmów obrońców z klientami w aresztach śledczych jednym z warunków prawa do obrony

Rejestrowanie rozmów obrońców z ich klientami w aresztach śledczych i zakładach karnych może naruszać prawo do obrony. Rzecznik praw obywatelskich wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. Adwokaci twierdzą, że w pomieszczeniach spotkań z aresztowanymi coraz częściej (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych (...)

Kiedy są dopuszczalne minimalne stawki taksy dla prawników?

Kiedy są dopuszczalne minimalne stawki taksy dla prawników?

W sprawie F. Cipolla (adwokat R. Portolese) sporządził on dla swoich klientów trzy pozwy. Spór został ostatecznie rozstrzygnięty w drodze ugody, bez udziału F. Cipolli. Zapłaciwszy zaliczkę, klientka odmówiła więc uiszczenia pozostałej kwoty wynagrodzenia, której zażądał jej adwokat. (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie (...)

Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych - stan prawny obowązujący do 1 marca 2004r

Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych - stan prawny obowązujący do 1 marca 2004r

  Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy ujęty jest w sposób bardzo szeroki. Obecnie, dla powstania obowiązku stosowania przepisów zawartych w ustawie nie ma znaczenia fakt, czy zamówienie jest finansowane ze (...)

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy ciało osoby zmarłej może być pogrzebane jako zwłoki, może też zostać poddane kremacji. (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.  ##baner## Zgodnie (...)

Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży

Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad stosowania aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży.Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie wyłączają stosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do kobiet w ciąży. Kodeks karny wykonawczy - zdaniem (...)

Zmiany w diecie osadzonych w zakładach karnych

Zmiany w diecie osadzonych w zakładach karnych

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Czego konkretnie dotyczą zmiany w rozporządzeniu? W dotychczasowym brzmieniu (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy - czym jest i na czym polega? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób - na tym właśnie (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie której Rzeczpospolita przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje (...)

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  Czym są akta stanu cywilnego? Akt stanu cywilnego jest to wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód (...)

Kamery w więzieniu

Kamery w więzieniu

Monitorowanie przestrzeni publicznej, sklepów, banków, miejsc pracy jest współcześnie normą. Prywatność przegrywa tu często z wymogami bezpieczeństwa, a przynajmniej z argumentami o konieczności jego zapewnienia. Pozornie problem ten nie dotyczy więzień. Wydawać by się (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Nowe zasady udzielania ochrony świadkom koronnym

Nowe zasady udzielania ochrony świadkom koronnym

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); udzielania setOstatni( '3' ); ochrony i setOstatni( '4' ); pomocy setOstatni( '5' ); świadkom setOstatni( '6' ); koronnym i setOstatni( '7' ); (...)

Skuteczna i bezpieczna praca Służby Więziennej w czasie epidemii

Skuteczna i bezpieczna praca Służby Więziennej w czasie epidemii

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że od początku epidemii COVID-19 skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dba o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych. Sytuacja epidemiczna jest (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 157 Kodeksu postępowania cywilnego, z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje protokół. Z posiedzenia niejawnego sporządza się zaś notatkę urzędową, jeżeli nie wydano orzeczenia.  Czy sędzia (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nagrywanie prywatnych rozmów

Nagrywanie prywatnych rozmów

Czy nagrywanie rozmów prowadzonych przez siebie z innymi osobami bez poinformowania tych osób, że są nagrywane jest naruszeniem prawa? Jakie przepisy to regulują? Czy można nagrywać prowadzone przez (...)

Nagrywanie rozmów a zasady prawa

Nagrywanie rozmów a zasady prawa

Czy nagrywanie rozmowy (bez wiedzy drugiej strony) dla celów udowodnienia, że druga strona stwierdza nieprawdę w sprawie z powództwa cywilnego mieści się w ramach zasad współżycia społecznego (...)

Branie udziału w czynnościach śledztwa

Branie udziału w czynnościach śledztwa

Czy i w jakich okolicznościach osoba nie będąca pracownikiem policji może brać udział w czynnościach śledczych, np. przesłuchaniach świadków? Nadmieniam, że osoba ta ma pełnić funkcję oskarżyciela (...)

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Witam wszczęto wobec mnie postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległej opłaty abonamentowej za 2014 rok. Faktycznie nie płaciłem za abonament ale mam II grupę inwalidzką i sądziłem że jestem (...)

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Firma zawarła przed rokiem umowę najmu pomieszczenia baru z drugą firmą - właścicielem nieruchomości oferującym powierzchnie do wynajęcia. Jest to umowa na czas określony na 10 lat. Umowa przewiduje (...)

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Ostatnio często poruszam się pieszo po moim mieście w godzinach nocnych lub po prostu po zmroku. Zdarza się, że jestem zatrzymywany przez patrole policji i wypytywany o to lub owo. Niestety nie zawsze (...)

Dokumentacja wpłat w euro

Dokumentacja wpłat w euro

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, które są zwolnione z VAT oraz z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę księgowość (...)

Wady wynajętego lokalu

Wady wynajętego lokalu

Firma zawarła przed rokiem umowę najmu pomieszczenia baru z drugą firmą - właścicielem nieruchomości oferującym powierzchnie do wynajęcia. Jest to umowa na czas określony na 10 lat. Umowa przewiduje (...)

Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

Współpracuję od 3 miesięcy z biurem rachunkowym krzak. W międzyczasie otrzymałem 4 wezwania/upomnienia z Urzedów Skarbowych, księgowa cały czas się myli, sam muszę wszystko wyjaśniać, każe (...)

Jak powołać świadków?

Jak powołać świadków?

W procesie karnym, w którym jestem oskarżony o czyn z art. 190 par. 1 k.k. chciałbym powołać na świadków sąsiadów. Niestety nie znam ich danych osobowych i zakładam, że nikt ich mi z przyczyn (...)

Przekazanie sprawy do innej jednostki Policji

Przekazanie sprawy do innej jednostki Policji

Około miesiąca temu mój tata jadąc na rowerze do domu zginął potrącony przez samochód. Sprawcą wypadku okazał się 19-letni syn policjanta miejscowej policji. Sprawa jest prowadzona na tym samym (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

Użyczenie komputera

Użyczenie komputera

Prowadzę działalność gospodarczą, jednym z jej zakresów jest biuro rachunkowe. Czy nie będąc doradcą podatkowym mogę podpisać z klientami umowę użyczenia komputera oraz programu komputerowego (...)

Przedawnienie zaleglosci podatkowej

Przedawnienie zaleglosci podatkowej

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej - hala produkcyjna i magazynem - w udziałach po 1/2 od 27.09.2002 r. W momencie nabycia sporządziliśmy też z drugim właścicielem prywatną umowę (...)

Dwóch pełnomocników w sprawie rozwodowej

Dwóch pełnomocników w sprawie rozwodowej

Czy w sprawie rozwodowej może mnie reprezentować dwóch adwokatów? Stosownie do art. 86 kodeksu postępowania cywilnego strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem (...)

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie działka gminy, która graniczy z moją nieruchomością gruntową nie jest drogą lecz terenem z wewnętrznym podziałem na: tereny (...)

FORUM PRAWNE

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Szukam dobrego,sprawdzonego skutecznego adwokata-prawa rodzinnego z Bydgoszczy

Szukam dobrego,sprawdzonego skutecznego adwokata-prawa rodzinnego z Bydgoszczy Jak w temacie szukam dobrego,sprawdzonego i co najwazniejsze skutecznego adwokata-prawa rodzinnego z Bydgoszczy. Witam. Bardzo (...)

Sprawdzony adwokat rodzinny w Katowicach

Sprawdzony adwokat rodzinny w Katowicach Bardzo dobry adwokat od spraw rodzinnych, miałam problemy z moim mężem, był uzależniony od zakładów sportowych, wszystkie pieniądze przegrywał, dzięki (...)

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską Zależało mi na dobrym adwokacie, który jest non-stop dyspozycyjny elektronicznie ponieważ mieszkam poza granicami Polski. Bardzo trudno (...)

Adwokat - opieka naprzemienna - Łódź

Adwokat - opieka naprzemienna - Łódź Rozważam rozwód z żoną która mnie zdradza. Chce walczyc o dziecko. Wiem że w Polsce nie mam szans na wyłaczną opiekę ale chce spróbować opiekę naprzemienną. (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

Adwokat Rawa Mazowiecka - ew. Łódź

Adwokat Rawa Mazowiecka - ew. Łódź Szukam dobrego adwokata. Mieszkam w Rawie Mazowieckiej ale może być też adwokat z Łodzi. Sprawa dotyczy rozwodu. Znalazłem w internecie adw. Gałecką w Rawie (...)

Porady prawne