13.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zadośćuczynienie za krzywdę

Pracodawca naraża się na zapłatę zadośćuczynienia, jeśli zatrudniony podczas pełnienia obowiązków zarazi się groźnym wirusem

Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą zadośćuczynienie to odpowiednia suma za doznaną krzywdę -stwierdził Sąd Najwyższy. -Przy jej ustalaniu należy się kierować nasileniem cierpień, długotrwałością choroby, rozmiarem kalectwa oraz konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu w dziedzinie życia osobistego i społecznego - uzasadniał sędzia Jerzy Kuźniar. -Pod kątem tych kryteriów zadośćuczynienie dla Jadwigi B. wydaje się stosowne - zreasumował.

Rzeczpospolita 13.02.2007 r.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

O prawa rodzin osób najciężej poszkodowanych...

O prawa rodzin osób najciężej poszkodowanych...

Rzecznik Finansowy apeluje o szybkie usunięcie rozbieżności  Bliscy osób poważnie poszkodowanych dodatkowo cierpią na skutek niepewności prawnej związanej z ich uprawnieniami do żądania zadośćuczynienia za krzywdę. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, po raz kolejny zajęła zupełnie przeciwstawne stanowisko do tego prezentowane przez Izbę Cywilną SN. (...)

Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu za pogorszenie stanu zdrowia osoby bliskiej

Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu za pogorszenie stanu zdrowia osoby bliskiej

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej. Orzeczenie SN W dniu 17 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci (...)

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Powodowie kupili w pozwanym biurze podróży wycieczkę do Egiptu. Wycieczka była ogólnie nieudana. Dlatego powodowie złożyli pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną naruszeniem ich dobra osobistego w postaci "prawa do czerpania satysfaji z zakupionej imprezy turystycznej" i "udanego urlopu". Sąd Rejonowy zasądził jedynie pewną kwotę tytułem odszkodowania, (...)

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia

Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu W dniu 27 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 60/17, podjął uchwałę następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego (...)

Zadośćuczynienie za krzywdę na rzecz bliskich ofiary wypadku lub przestępstwa

Zadośćuczynienie za krzywdę na rzecz bliskich ofiary wypadku lub przestępstwa

Po latach niejasnej sytuacji prawnej będą przywrócone przepisy, które pozwolą zasądzać zadośćuczynienie za krzywdę na rzecz bliskich ofiary śmiertelnego wypadku czy przestępstwa Planuje się, że sąd będzie mógł przyznać także najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W Sejmie odbędzie się jutro I (...)

Nowa „służebność przesyłu

Nowa „służebność przesyłu" i zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego

Na stanowisko Sejmu po wprowadzeniu poprawek przez Senat czeka ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają dotyczyć rozszerzenia możliwości umownego kształtowania statusu prawnego urządzeń przesyłowych, a także wprowadzić nowy rodzaj służebności. Nowelizacja ta ma przyczynić się do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. Temu ma służyć gruntowna reforma Kodeksu karnego, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Co to jest szkoda na osobie? Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku samochodowego itp.). Pod pojęciem szkody kodeks cywilny rozumie wszelkie uszczerbki wynikłe z (...)

Czy zadośćuczynienie jest opodatkowane?

Czy zadośćuczynienie jest opodatkowane?

Rozbieżności w interpretacji przepisów o zwolnieniu z opodatkowania zadośćuczynienia wskazują, że trzeba znowelizować ustawę o PIT. Tak pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra finansów. Rzecznik otrzymuje skargi od osób, którym sądy przyznały zadośćuczynienie. Nadal niektóre organy podatkowe uważają, że nie jest ono zwolnione od podatku. Tak było np. w sprawie Zygmunta M. (...)

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Komu przysługuje odszkodowanie? Odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść, przysługuje oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, a także jeżeli (...)

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody.  Wyrok SN Wyrokiem z 17 lutego 2022 r.  uwzględnił skargę kasacyjną powoda – osoby fizycznej – w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę i renty związanej ze szkodą na osobie doznaną przez skarżącego wskutek wypadku komunikacyjnego. ##baner## Uzasadnienie (...)

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Najbliżsi ofiar śmiertelnych wypadków oraz zabójstw będą mogli uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę moralną. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje już nad zmianą przepisów - dowiedziała się "Rz" (...)"Ofiary wypadków drogowych napotykają trudności związane z uzyskaniem należnej rekompensaty finansowej. Część tych trudności możliwa byłaby do wyeliminowania przez korektę obowiązujących (...)

Zadośćuczynienie nie może być symboliczne w każdym przypadku!

Zadośćuczynienie nie może być symboliczne w każdym przypadku!

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną w wyniku wypadku nie może być symboliczne. Zainteresowanemu należą się też odsetki za zwłokę. To, w jakim momencie zobowiązany popada w zwłokę, zależy od okoliczności sprawy. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2005 r. dotyczącego sporu między Wojciechem Ł. a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Wojciech Ł. uległ (...)

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma ono charakter zarówno finansowy jak i wizerunkowy. Jak każde ryzyko i to można minimalizować wdrażając odpowiednie procedury w ramach Compliance. Czym jest Compliance? Compliance dotychczas mogło kojarzyć się polskim przedsiębiorcom (...)

Dziennikarska wolność słowa - sarkastyczne i cyniczne zdania

Dziennikarska wolność słowa - sarkastyczne i cyniczne zdania

Sarkastycznych i cynicznych zdań nie można uznać za bezpodstawny osobisty atak na polityka, jeśli nie są całkowicie pozbawione podstawy w faktach - pisze adwokat, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marek Antoni Nowicki.W gazecie "Meridiani 44" w Tbilisi ukazał się artykuł Ilnar Gorelishvili, w którym krytykowała polityków i członków rządu, a zwłaszcza ich deklaracje majątkowe.Ilnar (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

Ważne dla osób represjonowanych w stanie wojennym

Ważne dla osób represjonowanych w stanie wojennym

Jakie zmiany dotyczą osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego?Z dniem ogłoszenia, 29 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.Nowelizacja ta znosi ograniczenie czasowe dochodzenia (...)

Co z orzeczeniami wydanymi wobec osób represjonowanych w stanie wojennym?

Co z orzeczeniami wydanymi wobec osób represjonowanych w stanie wojennym?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w stanie wojennym następującymi słowy: Otrzymałem pismo p. Sławomira Karpińskiego, pełnomocnika Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca", w którym zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie (...)

Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

Uchwała SN W dniu 11 stycznia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 92/17,  podjął uchwałę następującej treści: Podstawę prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego z prawem (...)

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Kodeks cywilny przewiduje możliwość przyznania członkom rodziny zmarłego, w zależności od okoliczności sprawy w art. 446 § 4 bądź w art. 448, stosownego zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 22 października 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7 sędziów (...)

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpatrywał apelację w sprawie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Powodami byli rodzice, których córka zginęła w wypadku, pozwanym zaś zakład ubezpieczeń. Powodowie domagając się zadośćuczynienia jako podstawę prawną swojego roszczenia powoływali przepisy art. 448 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c. Nie mogli zadośćuczynienia dochodzić (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania (...)

Sąd Najwyższy o szczepieniach...

Sąd Najwyższy o szczepieniach...

Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie badań klinicznych wbrew przepisom ustawy. Wyrokiem z 21 września 2022 r., sygn. I NSNc 75/21, Sąd Najwyższy uchylił w części zaskarżony skargą nadzwyczajną Prokuratora Generalnego wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 18 września 2019 r., sygn. VIII Ca 298/19 i przekazał sprawę temu Sądowi do (...)

Co składa się na majątek osobisty małżonka, który nie podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej?

Co składa się na majątek osobisty małżonka, który nie podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej?

  Przedmiotem podziału jest tylko majątek wspólny małżonków. Majątki osobiste każdego małżonka nie podlegają podziałowi. Warto wiedzieć, że do dnia 19 stycznia 2005 r. majątki te były określane mianem „odrębnych” i tak właśnie są określane w przywoływanych w niniejszym artykule orzeczeniach sądowych. Zgodnie z ogólną zasadą prawa rodzinnego, (...)

Ubezpieczenie OC z tytułu wypadku komunikacyjnego – za co odpowiada ubezpieczyciel

Ubezpieczenie OC z tytułu wypadku komunikacyjnego – za co odpowiada ubezpieczyciel

Ubezpieczenie posiadaczy pojazdów komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej tzw. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Założeniem obowiązku posiadania ubezpieczenia tzw. OC komunikacyjnego jest zapewnienie poszkodowanemu ochrony w przypadku gdy posiadacz pojazdu sam nie dysponuje środkami pieniężnymi na pokrycie szkody spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. W tej sytuacji poszkodowany (...)

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Zdrada małżeńska i narodziny pozamałżeńskiego dziecka nie mogą być podstawą dochodzenia zadośćuczynienia od zdradzającego małżonka i jego partnera w trybie ochrony dóbr osobistych. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sąd okręgowy uznał takie (...)

Brak zadośćuczynienia za pogorszenie stanu zdrowia osoby bliskiej

Brak zadośćuczynienia za pogorszenie stanu zdrowia osoby bliskiej

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej W dniu 17 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi na sali obrad. Niezależnie od szczególnie szokującego charakteru wypowiedzi J. Korwina-Mikkego, (...)

Gwiazdy dostają większe odszkodowania niż ofiary wypadków

Gwiazdy dostają większe odszkodowania niż ofiary wypadków

Po niedawnym wyroku zasądzającym 100 tys. zł zadośćuczynienia dla Joanny Brodzik za plotkę "Faktu", jakoby była w ciąży, odżyła dyskusja, jakie kwoty powinny być orzekane za takie naruszenia. Zwłaszcza że w przypadku odszkodowań np. za uszczerbek na zdrowiu sądy nie są już tak szczodre. (...) Jaki charakter ma zasądzana od prasy kwota zadośćuczynienia za krzywdę moralną? Czy (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich przepisów? Pokrzywdzonym jest osobą fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało (...)

Zła opinia nie ma znaczenia dla prawa do zadośćuczynienia

Zła opinia nie ma znaczenia dla prawa do zadośćuczynienia

Naganny sposób życia poszkodowanego nie wpływa na jego prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, gdy uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia nastąpiły z winy sprawcy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku. kończącym sprawę o zadośćuczynienie i rentę wniesioną przez Adama L. przeciwko Mariuszowi S (sygn. IV CSK 127/08). Rzeczpospolita 18.07.2008 r. zadośćuczynienie, karne, (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona.  W prawie nie ma dokładnej (...)

Samo przeludnienie w celi może wystarczyć do zadośćuczynienia

Samo przeludnienie w celi może wystarczyć do zadośćuczynienia

Podstawowe warunki, w jakich skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności, obejmujące m.in. powierzchnię celi mieszkalnej przypadającej na skazanego, określa art. 110 k.k.w. Przepis ten, w brzmieniu obowiązującym od dnia 6 grudnia 2009 r. (na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 190, poz. 1475), przewiduje, że powierzchnia (...)

Od dziś sąd może przyznać zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego

Od dziś sąd może przyznać zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego

Od dziś rodzina zmarłego poszkodowanego w wypadku może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli za cierpienie psychiczne związane z utratą bliskiej osoby. W Polsce wypadkach samochodowych ginie rocznie około 6 tys. osób, sporo ludzi też ponosi śmierć w innych okolicznościach, zawinionych przez inne osoby. Do tej pory rodzina zmarłego mogła dochodzić z tytułu ubezpieczenia (...)

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego

Od dnia 3 sierpnia 2008 roku obowiązuje nowy przepis kodeksu cywilnego, wprowadzający możliwość przyznania zadośćuczynienia dla rodziny poszkodowanego. Zgodnie z treścią nowego przepisu sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 kc).Zadośćuczynienia będą mogli (...)

Kiedy odszkodowanie za odmowę aborcji?

Kiedy odszkodowanie za odmowę aborcji?

Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu, matka może sama zdecydować, czy usunąć ciążę – donosi Rzeczpospolita. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. II CSK 580/09) prawo wyboru aborcji jest dobrem osobistym matki. W przypadku naruszenia tego prawa kobiecie należy się zadośćuczynienie za wyrządzoną jej krzywdę, a obojgu rodzicom odszkodowanie (...)

Odsetki od zadośćuczynienia

Odsetki od zadośćuczynienia

Osoba domagająca się zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę jej wyrządzoną, np. przez błąd w sztuce lekarskiej, ma prawo również do odsetek od sprawcy za okres poprzedzający wydanie wyroku przyznającego to świadczenie Tak uznał Sąd Najwyższy. Wyrok ten ma bowiem charakter deklaratoryjny, tj. tylko potwierdza przysługujące już prawo do zadośćuczynienia. (...)SN uznał, że (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami ustrój majątkowy określa jakie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa (czasami (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też się stało w przypadku kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawodawca zdecydował się na dokonanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Interesuje mnie sytuacja teoretyczna. Powiedzmy, że ktoś pewnego dnia potrąci mnie samochodem i złamie mi kręgosłup. Jakie prawo (jeśli jakiekolwiek) reguluje w Polsce, ile powinienem dostać za (...)

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Czy mogę dochodzić zadośćuczynienia za cierpienia z powodu obrażeń w wypadku drogowym. Doznałem obrażenia kręgosłupa. Po 6 dniach zostałem wypisany ze szpitala. Na dzień dzisiejszy nie mam (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Wypłata renty a majątek małżonków

Wypłata renty a majątek małżonków

Czy renta pobierana przez jedno ze współmałżonków traktowana jest jak jego majątek odrębny, czy jako pieniądze wspólne? Jak wygląda sprawa w przypadku zasiłku chorobowego? W prawie polskim przyjmuje (...)

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Czego mogę się domagać, jeśli moje dobra osobiste zostały naruszone? Wskazujemy czego może domagać się osoba, której dobra osobiste zostały naruszone. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego:1) (...)

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Podczas spaceru z moim psem (nieszkodliwym i prowadzonym na smyczy), na mój teren przedostał się pies sąsiada (duży wilczur), a następnie rzucił sie na mojego psa. Był bardzo agresywny. Mnie poturbował (...)

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Mój syn w 2002 r spadł z wysokości pierwszego piętra na parter, w nowo budowanym budynku. Do wypadku doszło mimo dozoru dorosłych. Ojciec dziecka zgłosił na dyżurze chirurgicznym, że dziecko (...)

Zgłoszenie się do sprawy oskarżyciela posiłkowego

Zgłoszenie się do sprawy oskarżyciela posiłkowego

Czy do toczącej się sprawy z oskarżenia prywatnego z art. 217 par. 1, 212 par. 1, 216 par. 1 kk może dołączyć się - w międzyczasie poszkodowany świadek w sprawie - członek rodziny, który został (...)

Odszkodowanie a zadośćuczunienie

Odszkodowanie a zadośćuczunienie

Na czym polega różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem? Na gruncie kodeksu cywilnego, można dochodzić od osoby, która dopuściła się czynu niedozwolonego, naprawienia szkody, która (...)

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Mąż został uznany winnym przemocy i uszkodzenia ciała. Jesteśmy nadal małżeństwem choć od kilku lat żyjemy w rozłączeniu i prowadzimy odrębne gospodarstwa. Czy w tym przypadku możliwe jest (...)

Odszkodowanie za niesłuszny mandat

Odszkodowanie za niesłuszny mandat

Przy mojej firmie jest znak zakaz wjazdu z wyjątkiem zaopatrzenia. Za znakiem jest parking. Zawsze tam stawałem, dziś policjant powiedział, iż nie jestem zaopatrzeniowcem, więc nie mogę tam wjechać. (...)

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Zostałem skazany w 1995 r. za niedopełnienie obowiązków. W więzieniu przesiedziałem 1 rok i 9 miesięcy. Następnie zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 1997r. Czy mogę się teraz starać (...)

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie

Jakie są prawne podstawy odpowiedzialności szpitala za zakażenie żółtaczką podczas zabiegu wykonywanego w szpitalu? Proszę o podanie dokładnej podstawy prawnej. W nawiązaniu do wczorajszej odpowiedzi (...)

Wniesienie przez pokrzywdzonego wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Wniesienie przez pokrzywdzonego wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

W którym momencie postępowania karnego, możliwe jest wniesienie przez pokrzywdzonego wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę? Art. 46. § 1 Kodeksu karnego: W razie skazania sąd może (...)

Anonim zgłaszający mobbing

Anonim zgłaszający mobbing

Dostaliśmy anonimowe, nie podpisane pismo informujące o stosowaniu mobbingu w naszej firmie. Czy taki anonimowy list spełnia wymóg wcześniejszego poinformowania pracodawcy o stosowaniu mobbingu, przed (...)

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Mój znajomy spędził 13 miesięcy w areszcie śledczym w związku ze sprawą, w której stawiano mu zarzuty za czyny, których nie popełnił. Wczoraj wydany został wyrok uniewinniający go od wszystkich (...)

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Mężczyzna został pobity przez 5 osób: trzech dorosłych i dwóch nieletnich. Zakończyła się sprawa karna, dorośli zostali skazani (ograniczenie wolności), a nieletni zostali ukarani upomnieniami (...)

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Pan X radny gminy Y na publicznym lokalnym forum internetowym, podpisując się z imienia i nazwiska stwierdził, iż jeden z mieszkańców gminy, którego również określił z imienia i nazwiska dopuścił (...)

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Czy w procesie karnym z jednoczesnym powództwem cywilnym jest możliwe żądanie odszkodowania "na wyrost", przed poniesieniem konkretnych wydatków na rehabilitację psychiczno-fizyczną. Uważam, że (...)

Przyczynienie się do szkody a zadośćuczynienie

Przyczynienie się do szkody a zadośćuczynienie

Zgodnie z przepisami, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, odszkodowanie podlega odpowiedniemu zmniejszeniu. Czy te same zasady stosujemy przy zadośćuczynieniu? Czy zadośćuczynienie (...)

Dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia dóbr osobistych

Dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia dóbr osobistych

Na jakiej podstawie możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia dóbr osobistych? Szczególną podstawę dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną (...)

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

Mojej koleżance, ukradziono jedyny środek lokomocji - bardzo drogi rower, którym poruszała się do pracy i we wszelkich innych sprawach. Sprawców zatrzymano, przyznali się do popełnienia tego oraz (...)

Wysokość odszkodowania za doznaną krzywdę w przypadku publikacji bez zgody autora

Wysokość odszkodowania za doznaną krzywdę w przypadku publikacji bez zgody autora

Jak wysokie odszkodowanie można dostać za doznaną krzywdę w przypadku opublikowanie fotografii bez zgody autora? Wysokość kwoty zadośćuczynienia lub zapłaty na wskazany cel społeczny związana (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Prześladowanie w pracy

Prześladowanie w pracy

Kogo ma oskarżać pracownik, jeżeli jest prześladowany w pracy, konkretną osobę, która go prześladuje (kierownika) czy też pracodawcę, to jest dyrektora zakładu? Czy oskarżenie do Sądu wnosi (...)

Odszkodowanie za mobbing

Odszkodowanie za mobbing

Wobec wielu pracowników i kierowników jednostek podległych był stosowany mobbing. Obecnie człowiek dopuszczający się tych czynów z mocy prawa przestał być pracodawcą. Pracodawcą był Wójt (...)

Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

Poszkodowany mężczyzna został pobity. W wyniku pobicia doznał obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała (zwłaszcza oka lewego) na okres dłużej niż 7 dni. W sprawie (...)

Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

Art 101. § 1 kk. zawiera regulacje dotyczące przedawnienia przestępstwa którego karalność ustaje, od czasu jego popełnienia. Czy jeżeli karalność przestępstwa ustała oznacza to, że sprawa (...)

Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne (...)

FORUM PRAWNE

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Uzasadnienie wyroku postępowania o zadośćuczynienie za doznaną przemoc

Uzasadnienie wyroku postępowania o zadośćuczynienie za doznaną przemoc Mój ojciec znęcał się nad nami psychicznie i fizycznie przez 20 lat. Moja matka zdecydowała się wystąpić o zadośćuczynienie (...)

Odszkodowanie za rozpad małżeństwa

Odszkodowanie za rozpad małżeństwa Witam, czy ktoś z was spotkał się z czymś takim? Czy można starać się o odszkodowanie za rozpad np. od kochanka swojego byłego partnera? Odszkodowanie za krzywdy (...)

Zadośćuczynienie za naruszone więzi rodzinne

Zadośćuczynienie za naruszone więzi rodzinne Twój bliski miał wypadek? W jego wyniku doznał ciężkich, trwałych obrażeń? Na dzień dzisiejszy wymaga opieki, a lekarze nie dają szans na poprawę (...)

czego może się domagać ofiara kolizji?

czego może się domagać ofiara kolizji? Ostatnio miałam wypadek. Wjechał we mnie gościu, wyjeżdżający z parkingu. Mam płacone ubezpieczenie, OC. O co mogę się w związku z tym starać? Uszkodzenie (...)

śmierć w wypadku a zadośćuczynienie rodzinie

śmierć w wypadku a zadośćuczynienie rodzinie Moja dobra koleżanka poniosła śmierć na miejscu z winy motorniczego. Nie zatrzymując się na czerwonym świetle, wjechał na nią gdy przechodziła (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Naruszone więzi rodzinne z bliskim

Naruszone więzi rodzinne z bliskim Twój bliski miał wypadek? W jego wyniku doznał ciężkich, trwałych obrażeń? Na dzień dzisiejszy wymaga opieki, a lekarze nie dają szans na poprawę stanu zdrowia? (...)

Art. 446[2] k.c. - zerwane więzi rodzinne

Art. 446[2] k.c. - zerwane więzi rodzinne Twój bliski miał wypadek? W jego wyniku doznał ciężkich, trwałych obrażeń? Na dzień dzisiejszy wymaga opieki, a lekarze nie dają szans na poprawę stanu (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Zadośćuczynienie po śmierci babci

Zadośćuczynienie po śmierci babci Witam. Sprawa wygląda następująco. W 2008 roku kierowca samochodu osobowego zabił mi babcię. Został on uznany za winnego i skazany. Razem z bratem staramy się (...)

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

psychiczne nękanie przez sąsiadkę

psychiczne nękanie przez sąsiadkę Proszę o radę - sąsiadka nieustannie nasyła na mnie i mojego syna policje - w ciągu dnia- twierdząc że zakłócamy jej spokój. Wszyscy sąsiedzi mieszkający (...)

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie Witam, mam pytanie Mianowicie 04.07.2018 u mojego chłopaka wystąpił epizod pełnej utraty przytomności, dwa razy. Zadzwoniłam po karetkę. Pani dyspozytor przeprowadziła wywiad (...)

Ile wg was kosztuje utrzymanie 12 letniego dziecka?

Ile wg was kosztuje utrzymanie 12 letniego dziecka? Przy czym dziecko nie choruje, dobrze się uczy-nie wymaga korepetycji, uczeszcza na zajęcia pozalekcyjne- bezpłatne, szkoła na miejscu.Ile alimentów (...)

Porady prawne