30.10.2015

Konrad Goszyc

Aplikant adwokacki

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

Ustawodawca wprowadzając do obowiązującego Kodeksu postępowania karnego art. 587, zdecydował się wypełnić istniejącą w poprzednio obowiązującym kodeksie z 1969 r. lukę w zakresie dopuszczalności wykorzystania w procesie karnym dowodów uzyskanych w drodze pomocy prawnej od organów państw obcych. Do roku 1998, uznawanie dowodu zagranicznego w polskim procesie karnym, odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1977 r. (w składzie siedmiu sędziów, sygn. akt VII KZP 32/77). Uchwała ta przesądzała, że "protokoły przesłuchania w charakterze oskarżonego lub świadka osoby, która przebywa za granicą, sporządzone przez sąd lub inny organ państwa obcego w ramach międzynarodowej pomocy prawnej mogą być odczytane na rozprawie, jeżeli zachodzą warunki określone w art. 334 § 1 lub art. 337 § 1 k.p.k. z 1969 r., natomiast protokoły oględzin, opinie lekarskie, kryminalistyczne i inne dokumenty sporządzone w tym trybie przez sąd lub inny organ państwa obcego mogą być odczytane na rozprawie na podstawie art. 339 § 1 lub § 2 k.p.k. z 1969 r." W innym orzeczniu, Sąd Najwyższy stwierdził, że możliwe jest "odczytywanie na rozprawie protokołów wyjaśnień oskarżonego złożonych poprzednio przez niego w tym charakterze w rozpoznawanej albo w innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym prowadzonym także przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości państw obcych" (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1983 r., sygn. akt Rw 1239/82). Wprowadzenie zatem wyraźnej regulacji dotyczącej tej materii, zgodnie oceniane jest w sposób pozytywny.

 

Porady prawne

            W swej istocie przepis art. 587 k.p.k. stanowi uzupełnienie katologu sytuacji, w których możliwe jest odczytanie protokołów oględzin, przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i innych czynności dowodowych, zarazem więc funkcjonując jako odstępstwo od zasady bezpośredniości. Odnotować trzeba zawczasu, że oddziaływanie przepisu art. 587 k.p.k. rozszerzone zostało na mocy przepisu art. 590 § 4 k.p.k., do dowodów zebranych za granicą przed przejęciem ścigania, choćby czynności dowodowe nie były podjęte na wniosek polskiego sądu lub prokuratora. By odczytanie na mocy art. 587 k.p.k. było możliwe, spełnione muszą zostać cztery przesłanki:

 1. przeprowadzenie dowodu wnioskowane przez polski sąd lub polskiego prokuratora,
 2. dokonanie czynności przez sąd, prokuratora państwa obcego lub inny organ działając pod nadzorem sądu lub prokuratora (np. przez Policję),
 3. spełnienie przesłanek z art. 389, 391 lub 393 k.p.k.,
 4. niesprzeczność sposobu przeprowadzenia czynności z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jasne, brak więc jest możliwości odczytania protokołów z czynności dowodowych, jeżeli sposób przeprowadzenia tych czynności sprzeczny jest z zasadami polskiego porządku prawnego. Wątpliwość rodzi się jednak na gruncie zakresu rozumienia owych zasad. Wskazuje się, że chodzi tutaj o reguły natury ogólnej, takie jak gwarancje konstytucyjne, czy podstawowe zasady procesu karnego - np. prawo do obrony, prawo do odmowy składania wyjaśnień, zakaz uzyskiwania dowodu w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi (por. Hofmański, Sadzik, Zgryzek, KPK. Komentarz, t. III, wyd. 3, Warszawa 2007, str. 475, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt III KK 370/04). Nie jest zatem niezbędne, by procedura przeprowadzenia dowodu przez organy państw obcych była identyczna z procedurą polską (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt II AKa 234/04). Granicą uznawania dowodu będą niewątpliwie gwarancje wypracowane na gruncie EKPC (np. art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. c EKPC) oraz podstawowe zasady procesowe danego porządku prawnego (A. Górski (w:) K.T. Boratyńska i in., Kodeks..., 2009, s. 1283). Z całą pewnością pomijalne w ocenie zasad porządku prawnego stają się wobec tego przepisy o charakterze technicznym, organizacyjnym lub dotyczące kwestii szczegółowych (por. S. Steinborn (w:) Paprzycki L.K. (red.), Grajewski J., Steinborn S., Komentarz aktualizowany do art. 425-673 k.p.k., komentarz do art. 587 k.p.k.). Nie jest jednak uzasadnione limitowanie pojęcia zasad polskiego porządku prawnego li tylko do zasad konstytucyjnych i naczelnych zasad procesowych (por. R. Kmiecik, Z problematyki dowodowej w postępowaniu ekstradycyjnym w stosunkach z Wielką Brytanią i USA, Palestra 1994, z. 7-8, s. 91), skoro przepis nie wskazuje, że powinny być to zasady "podstawowe".

Przykładowe sytuacje sprzeczności z zasadami porządku prawnego w RP to przesłuchanie świadka z użyciem przymusu lub groźby (art. 171 § 5), a także przesłuchanie obrońcy co do okoliczności stanowiących tajemnicę obrończą (art. 178 pkt 1).

Przykładowe sytuacje braku takich sprzeczności w razie to naruszenie kolejności zadawania pytań, pominięcie fazy swobodnej wypowiedzi, złożenie przez świadka przyrzeczenia o innej treści niż przewiduje to prawo polskie (por. S. Steinborn (w:) Paprzycki L.K. (red.), Grajewski J., Steinborn S., Komentarz aktualizowany do art. 425-673 k.p.k., komentarz do art. 587 k.p.k.).

Tak szerokie pole do interpretacji wymuszać musi pewien zestaw standardów, które zachować winien sąd w procesie karnym w odniesieniu do odczytywania protokołów. Konieczne jest w pierwszej kolejności dokonanie analizy czy czynności rejestrujące przeprowadzone przez sąd państwa obcego lub organy tego państwa prowadzące postępowanie przygotowawcze można uznać za rzetelnie dokumentujące daną czynność dowodową oraz zgodne z zasadami porządku prawnego w Polsce. Po drugie zaś należy dokonać analizy nie tylko samych protokołów, sporządzonych w państwie obcym, ale również - w odpowiednim zakresie - jego ustawy karnej procesowej oraz Ustawy Zasadniczej, a także zbadać, czy państwo to jest stroną umowy międzynarodowej zawierającej klauzule gwarancyjne dotyczące postępowania karnego lub przyznającej prawa podmiotom uczestniczącym w takim postępowaniu, jak np. Europejska Konwencja Praw Człowieka (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowieniu z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt V KKN 122/00).

W tym zakresie w orzecznictwie uznano, że sprzecznością z prawem dyskwalifikującą odczytanie protokołów na podstawie art. 587 k.p.k. nie jest:

 1. dokonanie podsłuchów w sposób sprzeczny z art. 237 k.p.k. - Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 września 2000 r., sygn. akt V KKN 331/00,
 2. zaliczenie w poczet materiałów dowodowych sprawy protokołów czynności sporządzonych w sposób legalny przez obce organy wymiaru sprawiedliwości, zanim polskie organy zwróciły się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej - Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 września 2001 r., sygn. akt V KKN 126/99,
 3. skorzystanie przez sąd polski z wyników czynności procesowych dokonanych za granicą przez organy obcego państwa w ramach międzynarodowej pomocy prawnej - Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2002 r., sygn. akt V KKN 9/00,
 4. odczytanie zeznań świadka złożonych w postępowaniu przygotowawczym toczącym się za granicą lub przed sądem obcego państwa - Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt V KKN 122/00,
 5. odczytywanie protokołów zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora państwa obcego albo organ działający pod jego nadzorem lub przed sądem państwa obcego, choćby czynności te nie zostały podjęte na wniosek organów polskich, jeżeli sposób wysłuchania świadka nie był sprzeczny z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 3 października 2002 r., sygn. akt II AKa 215/02 oraz w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt II AKa 191/10, Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 21 lipca 2010 4., sygn. akt II AKa 165/10,
 6. włączenie do materiału dowodowego sprawy sporządzonych przez organy obce protokołów przesłuchań świadków niepodpisanych przez prokuratora i policjantów obecnych przy przesłuchaniu - Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11 maja 2009 r., sygn. akt II AKa 169/08,
 7. włączenie do materiału dowodowego sprawy protokołu przesłuchania świadka sporządzonego przed sądem zagranicznym przy braku uzasadnienia sądu dla nieprzesłuchania tego świadka na rozprawie - wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt 17354/04, sprawa Jakubczyk przeciwko Polsce.

Orzecznictwo zmierzyło się zatem zarówno z problemami przeprowadzenia dowodów niezgodnie z k.p.k., z wadliwością przeprowadzonych za granicą dowodów, jak i z wykorzystaniem w procesie karnym dowodów, których nie wnioskował ani polski sąd, ani polski prokurator. Z sytuacją taką najczęściej do czynienia jest przy okazji przekazania przez organy ścigania państw obcych materiałów polskim organom ścigania z własnej inicjatywy materiałów postępowania, co jasne, bez odpowiedniego, uprzedniego wniosku ze strony polskich organów w tym względzie. Jak trafnie wskazuje A. Lach, podstawę takiego wniosku stanowić może przepis art. 585 pkt 5 k.p.k. (A. Lach, Europejska..., s. 296-297).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE (...)

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  W jakim celu można tworzyć w Polsce oddziały przedsiębiorstw zagranicznych ? Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych mogą być tworzone na terytorium RP tylko pod warunkiem istnienia zasady wzajemności i tylko wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu ratyfikowana umowa międzynarodowa. (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Jakie przepisy implementuje projektowana ustawa? Projektowana nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich zawiera przepisy implementujące dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Euro­pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt ustawy zmieniającej (...)

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Przedmiot opłaty skarbowej Opłata Zwolnienia Od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł   Od innych czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1.sporządzenie akktu urodzenia lub zgodnu, 2.przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (...)

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

Czego dotyczą rządowe propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego? Obecnie Sejm rozpatruje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Głównymi celami projektu są:reforma zawartej w części czwartej Kodeksu (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Ogłoszenie indywidualnej niewypłacalności a egzekucja z majątku w Polsce - opinia prawna

Ogłoszenie indywidualnej niewypłacalności a egzekucja z majątku w Polsce - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem rezydentem w Anglii, ogłosiłem indywidualne bankructwo. Czy w takiej sytuacji kredytodawcy mają prawo, które pozwala im na terenie Polski odzyskać nie spłacone długi? A konkretnie mam na myśli moje mieszkanie w Polsce?  Opinia prawna  Niniejsza opinia (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

2 kobiety w akcie urodzenia dziecka

2 kobiety w akcie urodzenia dziecka

NSA uchylił odmowę wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego w Londynie w małżeństwie dwóch kobiet Pani Idze odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia jej syna - z małżeństwa jednopłciowego w Wlk. Brytanii. W precedensowym (...)

Stwierdzenie nabycia spadku sądu zagranicznego stosowane w Polsce

Stwierdzenie nabycia spadku sądu zagranicznego stosowane w Polsce

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych Oczywistym jest, iż skutki na terenie RP wywołują orzeczenia sądów polskich. Co natomiast z orzeczeniami sądów zagranicznych? Przecież może zdarzyć się sytuacja, w której to sąd innego państwa rozstrzygnie sprawę obywatela (...)

Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

  Czemu służy dowód osobisty? Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. "Nowy" dowód osobisty jest (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Podatki a faktura z USA

Podatki a faktura z USA

Przedsiębiorca w spółce cywilnej kupuje usługi telekomunikacyjne przez Internet. Płaci za pomocą karty kredytowej. Od firmy w USA otrzymuje elektroniczny rachunek do wydruku. Jak może zaksięgować powyższy rachunek, zwłaszcza że jest on wystawiony na osobę prywatną. Czy możliwe jest przefakturowanie? (...)

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli tak, to czy takie prawo jest zgodne z regulacjami unijnymi? Czy bank w państwie członkowskim może (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii Północnej, przetłumaczonej na język polski, jest klauzula poddania spraw wynikających z tej umowy (...)

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Mieszkam na stałe za granicą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym uzyskać od sądu polskiego uznanie rozwodu zawartego za granicą, dokładnie w Tajlandii. Moja żona była Tajką, byliśmy małżeństwem tylko przez 3 miesiące. Zarówno związek małżeński jak i rozwód otrzymaliśmy w Bangkoku w trybie (...)

Założenie oddziału na terenie RP

Założenie oddziału na terenie RP

W celach ułatwienia sobie życia i ominięcia tysiąca formalności cudzoziemiec chce założyć firmę w swoim kraju i tutaj otworzyć oddział. Czy ponownie trzeba się ubiegać o NIP, REGON? Czy rzeczywiście wszelkie formalności będą szybsze i łatwiejsze do załatwienia? Co taka osoba musi poczynić, (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez właścicieli/partnerów w Polsce? Jeśli firma inwestycyjna z USA nie posiada numeru NIP (podatkowego), (...)

Ciąża a wyjazd zagranicę

Ciąża a wyjazd zagranicę

Kobieta jest zatrudniona na czas nieokreślony, jest w 6 miesiącu ciąży. Mieszka w Polsce. Mąż - Anglik w Wielkiej Brytanii. Kobieta od miesiąca przebywa na zwolnieniu, ponieważ ciąża jest zagrożona. Zdecydowała, że wyjedzie do Anglii urodzi dziecko i zostanie tam do ok. roku. Co powinna (...)

Firma angielska a remont

Firma angielska a remont

Czy do remontu nieruchomości znajdującej mogę użyć firmy zagranicznej (angielskiej)? Czy faktura londyńskiej firmy będzie uznana przez polski skarbowy? Z treści pytania niestety nie wynika, gdzie znajduje się nieruchomość (w Polsce, w Anglii, gdzieś indziej), jak również dla jakich (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest różnica gdzie będzie zawarty ślub, w Polsce czy na Ukrainie? Jakie dokumenty będą wymagane (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Spółka z Unii Europejskiej (Czechy) zamierza otworzyć oddział swojej spółki w Polsce. Zobowiązana jest do ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy. Jaki jest zakres umocowania takiej osoby tzn. czy może ona dokonywać w imieniu przedsiębiorcy wszystkich (...)

Zakup licencji przez Internet

Zakup licencji przez Internet

Firma często nabywa niedrogie licencje przez Internet. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Niestety zazwyczaj jedynym potwierdzeniem zakupu jest wydruk potwierdzenia zakupu otrzymanego mailem od zagranicznego sprzedawcy. Zdarza się, że firma otrzymuje fakturę i często niestety z naliczonym (...)

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Jednostka macierzysta mająca siedzibę w Niemczech otworzyła oddział w Polsce. Do celów podatkowych Urząd Skarbowy zarejestrował organ założycielski. Do celów podatkowych nadano NIP jednostce macierzystej. Oddziałowi nadano inny NIP, ponieważ zatrudnia pracowników, czyli będzie występował (...)