Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Według orzeczenia Sądu Najwyższego obecnie obowiązujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zawierają upoważnienia organu administracji do  odbierania od osób wnioskujących o wydanie prawa jazdy oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami?

Celem tej nowelizacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia za podanie nieprawdziwych danych co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wprowadzono więc możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które ubiegając się o prawo jazdy bądź o pozwolenie na kierowanie tramwajem, złożyły nieprawdziwe oświadczenia, dotyczące m.in: cofnięcia im uprawnień do kierowania pojazdem, orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy zatrzymania prawa jazdy.

W dotychczasowym stanie prawnym, obowiązek złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej co do podlegania sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych wynikał jedynie z aktu rangi podustawowej – rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 września 2015 r. (sygn. akt V KK 225/15), pomimo uprzedzenia o odpowiedzialności karnej nie można skazać za złożenie fałszywego oświadczenia, jeżeli obowiązek złożenia oświadczenia nie wynika wprost z aktu prawnego rangi ustawowej.

Porady prawne

Przedmiotowa ustawa nakłada na osobę ubiegającą się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem, obowiązek złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia, że:

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań w sprawie wydania prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne