Porty morskie mają być rozbudowane

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych (powstających w wyniku zalądowienia obszarów morskich) w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: Szczecin-Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Dalszy rozwój tych portów wymaga zwiększenia ich możliwości przeładunkowych przez budowę: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Co przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych?

Ustawa ma na celu wprowadzenie mechanizmów prawnych ułatwiających realizację strategicznych z punktu widzenia interesów państwa projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich.

Porady prawne

W szczególności przewiduje: 

  • wprowadzenie, wydawanej przez właściwego wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,
  • uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
  • przyśpieszenie towarzyszących inwestycjom portowym postępowań administracyjnych, przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,
  • wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości,
  • umożliwienie inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie innych decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji,
  • wyłączenie stosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.

Ustawa ma umożliwić budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Szacuje się, że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują m.in. ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne