Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

Strona 1 z 14

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodek Karny

Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553; Dz.U. 1997 Nr 128, poz. 840; Dz.U. 1999 Nr 64, poz. 729; Dz.U.99.83.931; Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548; Dz.U.00 Nr 48, poz. 548; Dz.U. 2000 Nr 93, poz. 1027; Dz.U. 2000 Nr 116, poz. 1216; Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071; Dz.U. 2003 Nr 111, poz. 1061; Dz.U. 2003 Nr 179, poz. 1750; Dz.U. 2003 Nr 199, poz. 1935; Dz.U. 2003 Nr 228, poz. 2255; Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219; Dz.U. 2004 Nr 69, poz. 626; Dz.U. 2004 Nr 93, poz. 889; Dz.U. Nr 243, poz. 2426; Dz.U. 2005 Nr 86, poz. 732.; Dz. U. 2005 Nr 132, poz. 1109; Dz. U. 2005 Nr 90, poz. 757; Dz. U. 2005 Nr 163, poz. 1363; Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493; Dz. U. 2005 Nr 178, poz.  1479; Dz. U. 2006 Nr 190, poz. 1409; Dz. U. 2006 Nr 226, poz. 1648; Dz. U. 2006 Nr 218, poz. 1592; Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 589; Dz. U. 2007 Nr 124, poz. 859; Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 850, Dz.U.2008 r. Nr 90, poz.560, Nr 122, poz.782, Nr 173, poz. 1080, Nr 192, poz. 1378, Nr 171,Nr 214,poz. 1344.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

 

Rozdział XXVIII
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową


Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Osoba określona w § 1, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Osoba określona w § 1, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 219. Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Art. 221. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji,
podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.


Rozdział XXIX
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 223. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 14)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ