Ochrona konsumenta

Co powinieneś wiedzieć zanim pojedziesz na wymarzone wakacje? - ABC turysty

Pierwszą podstawową rzeczą z jaką powinien zapoznać się każdy wybierający się na wakacje jest przewodnik turystyczny, który zapewnia turyście łatwy dostęp do wszelkich informacji przydatnych w czasie podróży. Przewodniki dostępne są w księgarniach całej Polski. W przewodniku można znaleźć wiadomości topograficzne, krajoznawcze i praktyczne, a w niektórych w blokach na marginesie tekstu dygresje: historyczne, kulturowe, legendy i anegdoty.

Przewodnik, rada przyjaciela czy osobiste doświadczenia są podstawą podjęcia decyzji o miejscu i celu podróży. Jak dojechać na wymarzone wakacje? Odpowiedź na tak postawione pytanie warunkować będzie komfort jazdy. Najprostsze formy to podróżowanie pociągiem i autobusem. Dla posiadających trochę więcej gotówki możliwy do wyboru jest statek (rejs) lub samolot. W poniższej poradzie zostały zamieszczone praktyczne wskazówki, na które powinien zwrócić uwagę każdy, przed i w czasie wyjazdu wakacyjnego.

Jakie klauzule nie mogą być stosowane przez biura podróży?

Nie sposób wymienić wszystkich. Jednakże należy sie skupić na najważniejszych:

 • Niezgodnie z prawem działają biura podróży, które nakładają na klientów obowiązak składania pisemnej reklamacji pilotowi wycieczki, w trakcie trwania imprezy w ciągu 24 godzin.

 • Niezgodnym z prawem jest postanowienie zastrzegające w umowach, że konsumenci tracą 100 proc. ceny w razie rezygnacji z wycieczki np. na 7-8 dni przed wyjazdem.

 • Biura turystyczne nie mogą wyłączyć swojej odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje udzielane przez agentów, sprzedających imprezy turystyczne oferowane przez biuro.

 • Również niezgodny z prawem jest 50-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

Wymienione klauzule mają charakter przykładowy. Pełny wykaz stosowanych przez biura podróży klauzul niedozwolonych można znaleźć na stronie, której link umieszczamy.

Wynajmij profesjonalnego przewodnika i pilota wycieczki

Wynajęcie profesjonalnego przewodnika podczas wakacyjnych podróży może uchronić przed wieloma przykrymi niespodziankami, zwłaszcza podczas wycieczek górskich.

Wybierając się w podróż warto sprawdzić, czy:

 • organizator gwarantuje opiekę profesjonalnego przewodnika albo
 •  pilota.

Decydując się na wynajęcie takiej osoby, warto zwrócić uwagę na jej:

 • uprawnienia,
 • doświadczenie.


Do niedawna prowadzenie działalności przewodnika czy pilota bez uprawnień było niedozwolone. Aktualnie ma miejsce proces deregulacji zawodów - w tym zawodów przewodników i pilotów. 9 lipca 2013 roku Prezydent podpisał pierwszą z ustaw deregulacyjnych. Zgodnie z jej treścią, szkolenie i zdanie egzaminu będzie niezbędne tylko w przypadku przewodników górskich. Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotemwycieczek może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i posiada wykształcenie średnie. Nie będzie więc konieczności szkolenia i zdawania egzaminu przez takie osoby.  

Każdy przewodnik, który podejmuje się oprowadzania wycieczek w górach, musi wylegitymować się:

 • aktualną licencją wydaną przez wojewodę oraz

 • zezwoleniem na świadczenie usług w określonym miejscu.

Do zadań pilota wycieczek należy:

 • sprawowanie w imieniu organizatora turystyki opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy oraz

 • czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji.

W przypadku wycieczki zagranicznej, organizator podróży musi zapewnić, aby pilotem była osoba znająca język umożliwiający swobodną komunikację na miejscu. Pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekać ją niezwłocznie organizatorowi turystyki.

Nie zapomnij o EKUZ!

Planując urlop w krajach Unii Europejskiej należy pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest dowodem, że osoba okazująca ten dokument ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA na koszt instytucji, w której jest ubezpieczona i która wystawiła te dokumenty.

EKUZ jest wydawana m.in. dla turystów.

W sytuacji gdy dojdzie do wypadku lub nagłego zachorowania na terenie innego państwa UE, Polak posiadający EKUZ ma prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w placówkach służby zdrowia, które należą do publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Należy przy tym pamiętać, że w niektórych krajach członkowskich pacjent ponosi dodatkowe drobne opłaty np. za wypisanie recepty lub każdy dzień pobytu w szpitalu.

Jak uzyskać EKUZ?

Aby uzyskać EKUZ, należy:

 1. złożyć wniosek o jego wydanie w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania oddziale Narodowego Fundusz Zdrowia (wnioski są dostępne także na stronach internetowych funduszu http://www.nfz.gov.pl/).

 2. Składając wniosek trzeba do niego dołączyć także dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

 3. Od 1 stycznia 2011 roku ważność karty liczona jest od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

  W związku z wyjazdem turystycznym Karta wydawana jest:

  - osobom pobierającym świadczenia emerytalne na 5 lat,

  - osobom ubezpieczonym zatrudnionym, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierającym rentę, studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkom rodziny (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń) na 6 miesięcy

  - osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy a także innym  osobom ubezpieczonym, nie wymienionym wcześniej – na okres 2 miesięcy.

Czy potrzebuję innych ubezpieczeń?

Tak. Potrzebne są także ubezpieczenia NNW i często dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia. EKUZ obowiązuje wyłącznie w ramach Unii Europejskiej.

O innych ubezpieczeniach traktuje artykuł Bezpieczne wakacje 2013 - nie zapominaj o ubezpieczeniu!

Co powinieneś wiedzieć robiąc zakupy w sklepach europejskich?

 

Konsument w UE, kupując produkty i usługi, chroniony jest przepisami prawa, wg minimalnych standardów Dyrektywy 1999/44/WE.

 • I tak minimalny okres odpowiedzialności przedsiębiorcy wynosi w przypadku towarów dwa lata. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub utrudniona (koszty, czas oczekiwania) to konsument może żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny towaru.

 • Konsumenci nie mają prawa do zwrotu towarów. Jeśli towar nie jest wadliwy, konsument nie ma prawa, w świetle przepisów, do jego wymiany lub zwrotu pieniędzy.

 • W większości krajów UE obowiązującą walutą jest euro. Konsument ma prawo domagać się otrzymania towaru za cenę widniejącą na metce. W związku z tym powinna być ona czytelna, widoczna i wyraźna.

 • Konsument ma prawo do korzystania z pomocy instytucji powołanych do rozstrzygania sporów transgranicznych.

Wypoczywaj a nie choruj!

Wyjazdy do wielu krajów wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby zakaźne. Wirusowe zapalenie wątroby typu A i B (wzw A, wzw B) - to najczęstsze choroby infekcyjne wśród turystów, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Szczepienia ochronne stanowią jeden z najbardziej skutecznych środków profilaktyki chorób zakaźnych. Ze względu na różny stopień zagrożenia, dobór szczepień zalecanych jest uzależniony od:

 • charakteru wyjazdu (indywidualny lub grupowy, rodzaj wykonywanych zajęć, pobyt w rejonach wiejskich, leśnych itp.),

 • przewidywanego rejonu i czasu pobytu, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej,

 • stanu odporności immunologicznej i ewentualnych przeciwwskazań do szczepień.

Informacje na temat szczepień można uzyskać w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY