Czy każdy blog wymaga rejestracji?

Generalnie to, czy blog powinien zostać zarejestrowany zależy od tego, jaki blog prowadzimy, i nie chodzi tu o to, czy jest to blog prywatny, czy też firmowy, a wyłącznie o jego zawartość, sposób prowadzenia oraz częstotliwość publikacji.

Jaki blog wymaga rejestracji?

Aby postarać się odpowiedzieć na postawione pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe oraz orzecznictwa w tym zakresie.

Przede wszystkim gdy uznamy, że prowadzimy blog, który spełnia cechy prasy, będziemy zmuszeni go zarejestrować. Zaliczenie bloga do pojęcia prasy będzie uzależnione w szczególności od celu, któremu służy publikacja internetowa. Jeżeli więc konkretny blog realizuje cechy definicji dziennika lub czasopisma, tj. publikuje się na nim teksty informacyjne, a nie opiniotwórcze, zaliczane do kategorii twórczości literackiej, powinniśmy dokonać rejestracji.

Aby blog został uznany jako dziennik lub czasopismo, musi spełniać w szczególności cechy periodyczności przekazu, jednorodności, a także ogólnoinformacyjnego charakteru.

Natomiast gdy prowadzimy bloga, który nie spełnia powyższych cech, to nie będzie takiego obowiązku.

W rozumieniu ww. ustawy:

  1. prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską;
  2. dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu;
  3. czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w pkt 2.

Jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest konieczność rejestracji dziennika lub czasopisma, prowadzonego w formie bloga, w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. We wniosku o rejestrację należy wskazać tytuł bloga, siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, wydawcę, jego siedzibę i dokładny adres, częstotliwość ukazywania się nowych treści na blogu. Każda zmiana ww. danych powinna zostać niezwłocznie zgłoszona organowi rejestracyjnemu. Prowadzenie bloga można rozpocząć po zaakceptowaniu wniosku przez organ lub po upływie 30 dni od zgłoszenia wniosku, w przypadku milczenia ze strony organu. Sankcją za publikowanie treści na blogu, bez dopełnienia obowiązku rejestracji jest kara grzywny (zob. dalej). 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. I CSK 532/13, doprecyzował pojęcie prasy, wskazując, że obejmuje ono także publikacje rozpowszechnianie za pomocą internetu, jeżeli spełniają one wymagania określone w art. 7 ust. 2 prawa prasowego. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy internetowej publikacji towarzyszy publikacja tradycyjna, drukowana, stanowiąca inna, elektroniczną jej postać on line, ale także przypadków, gdy istnieje tylko publikacja w formie elektronicznej, ale zachowuje cechy prasy: określoną periodyczność, nie tworzy zamkniętej, jednorodnej całości, ma stały tytuł (nazwę), kolejny numer i datę. Chodzi tu o regularnie rozpowszechniane za pomocą internetu biuletyny, serwisy i inne periodyki.

Na koniec warto podkreślić że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. IV KK 174/07, potwierdził, że rozpowszechnianie treści przez serwisy internetowe o specyfice prasowej bez rejestracji może być niezgodne z prawem.

Na czym polega obowiązek rejestracji?

Zgodnie z Prawem prasowym, wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym". Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.

 Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

  1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji;
  2. dane osobowe redaktora naczelnego;
  3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres;
  4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
     

Postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek.

Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

O zmianie danych, o których mowa wyżej, należy zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny.

Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera wymienionych wyżej danych lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

Organ rejestracyjny może zawiesić wydawanie dziennika lub czasopisma na czas określony, nie dłuższy niż rok, jeżeli w ciągu roku co najmniej trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo.

Rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nieoznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism.

Przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają zastosowania do działalności dostawców usług medialnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) oraz do działalności Polskiej Agencji Prasowej, których działalność regulują odrębne przepisy.

Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone - podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914).

Przemysław Lech

Radca Prawny

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika