Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Pozostałe

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Strona 1 z 4

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka związana z jednym z organów spółki europejskiej systemu monistycznego, a mianowicie z radą administrującą spółki europejskiej. Więcej informacji dotyczących organów i charakteru spółki europejskiej znajdą Państwo w artykule zatytułowanym Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

Kompetencje rady administrującej

Rada administrująca prowadzi sprawy spółki europejskiej i reprezentuje spółkę europejską oraz sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. Do kompetencji rady administrującej należą także wszystkie sprawy niezastrzeżone przez ustawy lub statut dla walnego zgromadzenia.

Do wyłącznych kompetencji rady administrującej w zakresie prowadzenia spraw spółki europejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. powoływania i odwoływania dyrektorów wykonawczych;

 2. ustalania wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych;

 3. ustalania rocznych i wieloletnich planów biznesowych;

 4. wyrażania zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

 5. przyjęcia sprawozdania z działalności spółki europejskiej i sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, w celu przedstawienia ich zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia; 

 6. oznaczania ceny emisyjnej nowych akcji w przypadku upoważnienia, o którym mowa w art. 432 § 1 pkt 4 k.s.h.;

 7. dokonywania czynności zastrzeżonych w art. 433 § 5 zdanie drugie i trzecie k.s.h. dla zarządu i rady nadzorczej;

 8. dokonywania czynności określonych w art. 436 § 3 i 4 k.s.h.;

 9. dokonywania czynności zastrzeżonych w art. 444-447 k.s.h. dla zarządu i rady nadzorczej;

 10. zawierania przez spółka europejska, będącą spółką zależną, umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady administrującej, dyrektorem wykonawczym, prokurentem albo likwidatorem spółki dominującej;

 11. innych zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji rady administrującej.

Do kompetencji rady administrującej należy także:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji własnych w przypadkach, w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego właściwe walne zgromadzenie;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania walnego zgromadzenia oraz udzielanie i odwoływanie prokury, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej.

Delegacja kompetencji

Rada może powierzyć prowadzenie spraw spółki europejskiej dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym - jest to tzw. delegacja kompetencji - chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Rada administrująca może w każdym czasie zmienić albo cofnąć delegację kompetencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Delegacja kompetencji, jej zmiana albo cofnięcie wymaga uchwały rady administrującej.

W jaki sposób rada administrująca może wykonywać swoje kompetencje?

Rada administrująca wykonuje swoje kompetencje kolegialnie, chyba że statut stanowi inaczej. Organ ten może:

 • badać wszystkie dokumenty spółki europejskiej;

 • żądać od dyrektora lub dyrektorów wykonawczych oraz pracowników sprawozdań lub wyjaśnień; dokonywać rewizji majątku spółki europejskiej.

Przedstawienia radzie administrującej na jej najbliższym posiedzeniu dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień może żądać również każdy członek rady administrującej. Jeżeli statut tak stanowi, rada administrująca może przekazać określone kompetencje komitetowi albo komitetom składającym się co najmniej z dwóch jej członków. Należy jednak pamiętać, że w komitecie sprawującym nadzór nad działalnością spółki europejskiej nie może uczestniczyć członek rady administrującej będący dyrektorem wykonawczym. Zasady powstawania i działanie komitetów rady administrującej określa statut lub regulamin rady administrującej. Nie dotyczy to komitetów, w których skład wchodzą dyrektorzy wykonawczy niebędący członkami rady administrującej. Do zadań tych komitetów należy wyłącznie przygotowywanie lub wykonywanie uchwał rady administrującej.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.12.2012

  Organy nadzoru w spółkach handlowych

  Działalność każdej spółki kapitałowej wymaga nadzoru. W przypadku spółki z o.o. nadzór ten mogą sprawować wspólnicy, jednakże w określonych sytuacjach nadzór (...)

 • 15.5.2009

  Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

  W związku działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem (...)

 • 21.3.2017

  Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS

  Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta przez parlament - określa zasady weryfikacji decyzji (...)

 • 19.3.2018

  Wakacje w przedszkolu?

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji (...)

 • 1.4.2015

  Jednoosobowa spółka z o.o.

  Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej jest nią spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo (...)