Jak bezpiecznie wyjechać na wakacje?

Na co można się narazić?

W Polsce istnieje około kilka tysięcy biur podróży - od niewielkich agencji, biur oferujących pokoje gościnne czy wczasy rodzinne, po wielkie firmy, których sieć sprzedaży obejmuje dziesiątki punktów na terenie całego kraju, organizujące wyjazdy do najbardziej egzotycznych miejsc. Przy wyborze biura podróży z którego usług chcemy skorzystać często decydujące znaczenie ma oferowana cena konkretnej usługi turystycznej. Kierując się tylko i wyłącznie kosztem wypoczynku turyści, szczególnie ostatnimi czasy, trafiają niestety na niesolidne biura podróży, wabiące potencjalnych klientów niskimi kosztami wypoczynku, nie zapewniające jednak w zamian usług na odpowiednim poziomie. W związku z tym przed wyborem właściwego biura podróży turysta powinien sprawdzić, czy biuro to daje gwarancję „bezstresowego wypoczynku”. Metody dokonania takiego sprawdzenia są różne.

Jak sprawdzić biuro podróży?

W celu upewnienia się, że biuro podróży, z którego usług chcemy skorzystać, jest solidne w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Do uzyskania takiego zezwolenia przez osobę pragnącą prowadzić biuro podróży konieczne jest spełnienie przez nią wielu warunków określonych w ustawie o usługach turystycznych.

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Organem właściwym do prowadzenia takiego rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - wybrany przez niego marszałek województwa. Jednak w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.  

Kopię zaświadczenia o wpisie i inne niezbędne dokumenty marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw turystyki prowadzącemu Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Ewidencja jest prowadzona w postaci ksiąg ewidencyjnych w formie elektronicznej. Prowadzona przez ministra Ewidencja jest jawna zatem każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do Ewidencji przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców. Informacje zawarte w Ewidencji mogą być udostępniane także w formie elektronicznej. Marszałek województwa ma prawo dostępu do danych ewidencyjnych oraz do tworzonych na ich podstawie wykazów, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - miejsca jego zamieszkania. Informacje te można więc uzyskać np. poprzez sieć komputerową. Jest to kolejny sposób na sprawdzenie, czy biuro podróży z którego usług chcemy w przyszłości skorzystać posiada zezwolenie na prowadzenie usług turystycznych, jak również odpowiednie zabezpieczenie finansowe na prowadzenie tego typu działalności.

Marszałek województwa udziela ponadto informacji o danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na zasadach ustalonych dla Ewidencji.

Przedsiębiorca, którego dotyczy wpis do Ewidencji, a także marszałek województwa mogą samodzielnie dokonać wydruku komputerowego ze strony internetowej ministra właściwego do spraw turystyki, zawierającego dane objęte wpisem oraz datę dokonania tego wydruku. Wydruk ten może stanowić potwierdzenie wpisu do Ewidencji w zakresie danych objętych wpisem na dzień wykonania wydruku. 

Zwrócenie się o udzielenie informacji o danym biurze podróży z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest jednak ostatecznością.

W pierwszej kolejności warto po prostu zwrócić się o uzyskanie stosownych informacji do regionalnych oddziałów Polskiej Izby Turystyki. Adresy Polskiej Izby Turystyki oraz Wojewódzkich Izb Turystycznych znajdują się na stronach Polskiej Izby Turystyki.

Warto również sprawdzić, czy biuro to posiada odpowiednie zabezpieczenie finansowe na prowadzenie swojej działalności, a także czy jest ubezpieczone. Wszystkie te informacje powinny zostać udzielone turyście na jego żądanie przez pracowników już w biurze podróży. W celu jednak dokładniejszego sprawdzenia konkretnego biura informacje te można ponadto uzyskać w oddziale wojewódzkim lub przedstawicielstwie terenowym Polskiej Izby Turystyki a także w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Polska Izba Turystyki

Organem nadrzędnym wobec regionalnych Izb Turystyki jest Polska Izba Turystyki (PIT) zrzeszająca sprawdzone, renomowane biura podróży. Polska Izba Turystyki jest organizacją samorządu gospodarczego firm turystycznych, w której skład wchodzą przede wszystkim biura podróży. Obecnie PIT zrzesza już kilkaset renomowanych biur podróży. Członkostwo w PIT jest zaś oznaką solidności i renomy biura. Nie oznacza to jednak, że nie należy okazywać zaufania biurom nie należącym do Izby. Warto jednak przed wyborem biura sprawdzić, czy należy ono do takiej organizacji.

Organizator turystyki odpowiada

Warto również zapoznać się z rozdziałem 3 ustawy o usługach turystycznych. Przykładowo wskażemy, iż zgodnie z jego przepisami, organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  • działaniem lub zaniechaniem klienta; 

  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 

  • siłą wyższą. 

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wyżej wymienionych przypadkach nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r., Nr 133, poz. 884; tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 223, poz. 2268, ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. 2011 Nr 225, poz. 1353)


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika