Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Na podstawie ustawy Prawo budowlane - właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów, na których budowę nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia.

 • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. 

Kiedy należy założyć książkę obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka ta powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Książka powinna mieć ponumerowane strony i powinna być zabezpieczona przed usunięciem tych stron lub ich wymianą. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej kolejny numer tomu oraz datę założenia książki.

Co powinno być zamieszczone w książce obiektu budowlanego?

Książka ta stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Wpisy do książki obejmują:

 1. podstawowe dane identyfikujące obiekt:

  • rodzaj obiektu i jego adres

  • właściciela, zarządcę – nazwę lub imię i nazwisko

  • protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia

  • pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który to pozwolenie wydał,

  • numer i datę wydania tego pozwolenia

  • zmianę właściciela lub zarządcy – numer i datę protokołu przejęcia obiektu

  • wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia

 2. dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki

 3. plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła

 4. protokoły kontroli i badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

Kiedy należy dokonywać wpisów do książki?

Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawia. Do książki obiektu technicznego należy dołączyć protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty przekazane właścicielowi lub zarządcy obiektu przez inwestora w momencie oddania do użytkowania obiektu budowlanego (dokumentacja budowy, dokumentacja podwykonawcza, inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, jeśli zostały przekazane przez inwestora).

Wpis do książki obiektu budowlanego powinien cechować się jednoznacznością i zwięzłością.

Jeżeli we wpisach pojawią się błędy, to można dokonać ich sprostowania. Sprostowania błędów następuje w szczególny sposób - we wpisach dokonuje się go przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.

Pamiętaj, że:

 • Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

 • Sprostowania błędów we wpisach można dokonać jedynie poprzez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.

 • Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych aż do wypełnienia tomu,

 • Organem upoważnionym do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie oraz stanu utrzymania obiektów budowlanych jest nadzór budowlany. Organy nadzoru budowlanego przeprowadzają kontrolę z urzędu lub na wniosek. Mają oni prawo wejść na teren obiektu oraz zażądać udostępnienia odpowiednich dokumentów z przeprowadzonych kontroli a w szczególności okazania “książki obiektu budowlanego” w której odnotowywane są wszystkie zdarzenia dotyczące eksploatacji obiektu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1134).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika