Jak przebiega staż podyplomowy pielęgniarki i położnej?

Pielęgniarka i położna po ukończeniu szkoły pomaturalnej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu zobowiązane są do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej. Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

Staż podyplomowy przeznaczony jest dla pielęgniarki i położnej, jeżeli posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej i została wpisana na listę członków właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Co obejmuje staż pielęgniarki?

Staż pielęgniarki obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Co obejmuje staż położnej?

Staż położnej obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Jak długo trwa staż pielęgniarki, położnej?

Staż pielęgniarki, położnej, trwa co do zasady 12 miesięcy i jest odbywany w ramach staży cząstkowych. Rozpoczyna się on corocznie nie później niż w dniach 1 marca albo 1 sierpnia. Czas trwania staży cząstkowych, miejsce ich odbywania oraz cele stażu wraz z wykazem umiejętności określa ramowy program stażu podyplomowego. W czasie odbywania stażu pielęgniarka i położna mają prawo do odbywania fakultatywnych zajęć stażowych w wymiarze 4 tygodni mogą być one organizowane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stażu.

Do okresu trwania stażu zalicza się, w wymiarze nie przekraczającym 6 miesięcy, okres odbywania zajęć praktycznych:

 1. w 3-letnich szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych,
 2. w 3-letnich studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
 3. na dziennych studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania stażu pielęgniarki, położnej ulega przedłużeniu, w razie:

 1. nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej przyczynami, przez okres dłuższy niż 14 dni,
 2. urlopu macierzyńskiego,
 3. przebywania na urlopie wychowawczym, nie dłużej jednak niż 1 rok,
 4. przebywania na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące,
 5. podjęcia przez pielęgniarkę lub położną studiów na wydziale pielęgniarstwa.

Przedłużenie czasu trwania stażu następuje na okres realizacji tej części ramowego programu, która nie została zrealizowana w czasie.

Warunki odbywania stażu

Staże odbywane są w zakładach opieki zdrowotnej znajdujących się na liście zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustalanej przez marszałka województwa. Pielęgniarka i położna odbywa staż na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, równy czasowi trwania stażu, jeśli zaś czas trwania stażu ulega przedłużeniu zawierana jest nowa umowa na czas określony równy okresowi przedłużenia czasu trwania stażu. Zakład organizujący staż, po zawarciu umowy z pielęgniarką, położną wyznacza koordynatora szkolenia pielęgniarek lub położnych i wydaje stażyście odpowiednio kartę stażu podyplomowego pielęgniarki lub kartę stażu podyplomowego położnej. Stażysta odbywa staż cząstkowy pod kierunkiem opiekuna, będącego pielęgniarką albo położną. Opiekun może nadzorować odbywanie stażu przez jednego stażystę lub wyjątkowo przez dwóch stażystów.

Jakie obowiązki uprawnienia ma stażysta – pielęgniarka, położna?

Stażysta jest zobowiązany:

 1. zapoznać się z przepisami regulującymi odbywanie stażu, ramowym programem stażu oraz ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami,
 2. prowadzić kartę stażu,
 3. przestrzegać zasad wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej określonych w ustawie oraz Kodeksie etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej,
 4. współuczestniczyć w realizacji opieki pielęgniarskiej w zakresie powierzonych zadań,
 5. stosować się do wskazówek i poleceń opiekuna, pielęgniarki lub położnej oddziałowej (koordynującej) oraz kierownika komórki organizacyjnej w realizacji powierzonych mu zadań,
 6. brać udział w obchodach lekarskich, raportach pielęgniarskich lub położniczych, naradach, konsultacjach,
 7. przygotowywać prace pisemne w przypadku ich zlecania przez opiekuna,
 8. prowadzić na bieżąco i z należytą starannością dokumentację medyczną,
 9. uczestniczyć w formach szkolenia wskazanych przez opiekuna bądź koordynatora,
 10. poddawać się sprawdzianom i kolokwiom.

Stażysta ma także obowiązek udzielać pomocy w granicach posiadanej wiedzy i umiejętności w każdym przypadku, gdy opóźnienie udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, poważny uszczerbek na zdrowiu, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, pod kierunkiem pielęgniarki lub położnej, posiadających prawo wykonywania zawodu, a w szczególności do:

 1. świadczenia opieki pielęgniarskiej lub położniczej, zgodnie z ustalonym planem opieki oraz planem postępowania leczniczego, pod bezpośrednim nadzorem lub w porozumieniu z opiekunem stażu,
 2. samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i pomocniczych,
 3. wykonywania zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wynikających z planu opieki oraz planu postępowania leczniczego, pod nadzorem opiekuna,
 4. wykonywania wspólnie z opiekunem świadczeń zdrowotnych stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjenta,
 5. prowadzenia edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin, a także działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki po konsultacji z opiekunem,
 6. współudziału w procesie rehabilitacji zgodnie z ustalonym przez zespół terapeutyczny programem usprawniania pacjenta poprzez realizację zadań uzgodnionych z opiekunem,
 7. prowadzenia pod nadzorem opiekuna dokumentacji procesu pielęgnowania i innej dokumentacji medycznej.

Stażysta zalicza staż po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów po wszystkich stażach cząstkowych. Zakład organizujący staż, na podstawie pozytywnie zaliczonego stażu, wydaje pielęgniarce i położnej zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego.

Pamiętaj, że:

 • W razie skierowania pielęgniarki, położnej przez pracodawcę do odbycia stażu cząstkowego poza miejscowością, w której jest zatrudniona, pracodawca pokrywa jej koszty podróży,
 • Pielęgniarka i położna, która nie zaliczyła stażu w terminie 5 lat od dnia rozpoczęcia stażu, może ponownie odbywać staż w ramach umowy o szkolenie, zawartej z zakładem organizującym staż.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 57, poz. 602 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. (Dz. U. 2000 r., Nr 69, poz. 815).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika