Jak rozliczyć ulgę remontową?

Niniejszy artykuł jest nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z artykułami dotyczącymi odliczeń podatku VAT od materiałów budowlanych:

 Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, ale ze względu na to, że ma ona charakter trzyletni to podatnicy mają prawo z niej korzystać i mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na remont i modernizację do końca roku 2005. Przepis art. 12 uchwalonej 12 listopada 2003 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że mimo skreślenia dotyczących ulgi remontowo-modernizacyjnej przepisów, z ulgi tej nadal można korzystać, aż do 2005 r. włącznie.

Zgodnie z powyższym ulga remontowa została zlikwidowana od 2006 r., co oznacza, że nie można odliczać wydatków remontowych poniesionych po 31 grudnia 2005 r. Jeśli jednak podatnicy, którzy korzystali z niej w okresie jej obowiązywania(tzn. do końca 2005 roku) a należne im odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku, zostali uprawnieni do odliczenia niewykorzystanej kwoty. Możliwość pomniejszania podatku o tę kwotę przysługuje im aż do całkowitego jej odliczenia. Tak więc w sytuacji, gdy podatnik w 2005 roku nie wykorzystał pełnego limitu odliczenia może to zrobić nawet w 2011 roku. 

Odliczeń tych można dokonywać na takich samych warunkach, jakie obowiązywały wcześniej. Dotyczy to zarówno warunków, jakie trzeba spełnić, by nabyć prawo do ulgi, jak i limitów odliczenia.

Rok 2003 rozpoczął kolejny - obejmujący lata 2003-2005 - okres, w którym obowiązuje nowy limit odliczeń. W związku z remontem mieszkania można odliczyć nawet 4725 zł. Aby taką kwotę zaoszczędzić, na remont trzeba jednak przeznaczyć prawie 25 000 zł. Korzyść dla remontujących domy może być jeszcze wyższa i wynieść 5670 zł, po zainwestowaniu blisko 30 000 zł.

Jak skorzystać z ulgi remontowej?

W myśl dawnego art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli zatem podatnik - realizując własne potrzeby mieszkaniowe - poniósł w roku podatkowym wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, lub dokonał wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów (ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych), i jednocześnie spełnia wszystkie warunki określone przez ustawodawcę, to ma prawo do ulgi podatkowej.

 

W ramach tej ulgi można odliczyć, oprócz remontowych, także wydatki modernizacyjne, a więc takie, które podnoszą standard domu lub mieszkania lub też zwiększają ich funkcjonalność.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym dokonanie odliczenia z tytułu remontu lub modernizacji budynku lub lokalu mieszkalnego jest nie tylko dokonanie wydatku na określony cel, ale także posiadanie w chwili dokonywania tego wydatku tytułu prawnego do budynku lub lokalu mieszkalnego, którego ten wydatek dotyczy.

Czym jest tytuł prawny do lokalu?

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uważa się m.in.:

 1. własność,
 2. użyczenie,
 3. najem lub dzierżawa, podnajem lub poddzierżawa,
 4. decyzja administracyjna (przydział mieszkania).

Nawet jeśli osoba mająca taki tytuł prawny nie jest zameldowana w lokalu, ma prawo rozliczać w ramach ulgi wydatki poniesione na jego remont czy modernizację.

Tytułem prawnym, na podstawie którego podatnik zajmuje budynek lub lokal mieszkalny nie jest natomiast pokrewieństwo łączące osobę dokonującą wydatków z tytułu remontu lub modernizacji z właścicielem lokalu lub budynku. Z odliczenia nie będą więc mogły skorzystać np. dzieci mieszkające wraz z rodzicami, jeżeli to rodzice dysponują tytułem do zajmowanego lokalu lub budynku mieszkalnego.

Wspomniany warunek nie dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia z najbliższymi członkami rodziny, chcącymi skorzystać z ulgi, umowy użyczenia w celu używania nieruchomości na ich potrzeby (nie trzeba wtedy płacić podatku dochodowego od przychodu, gdyż nie ustala się wartości czynszowej). Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Wystarcza tu zwykła forma pisemna.

Dzięki zawartej umowie użyczenia całości lub części mieszkania można wykorzystać kilka pełnych limitów ulgi remontowej. Każdy odlicza w granicach obowiązujących limitów 19 proc. tych wydatków, które wynikają z wystawionych na niego faktur VAT. Wydatki muszą przy tym dotyczyć okresu i części lokalu (np. pokoju) czy budynku, objętej użyczeniem.

Wybór tego rozwiązania grozi jednak zakwestionowaniem takiej umowy przez urząd skarbowy, któremu uda się udowodnić, że umowa została zawarta wyłącznie po to, by obejść przepisy prawa podatkowego, czyli by dokonać podwójnego odliczenia. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, dokonując ustalenia w ramach postępowania podatkowego treści czynności prawnej, uwzględniają bowiem zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli w wyniku tych ustaleń dojdą do przekonania, że strony, dokonując danej czynności prawnej, ukryły inną czynność prawną, to organy podatkowe i organy kontroli skarbowej wywodzą skutki podatkowe z ukrytej czynności prawnej. Mogą też uznać, że faktycznie żadnej umowy nie było.

Jakie limity obowiązują?

Począwszy od 1 stycznia 1997 r. limit odliczeń ustalany jest z góry na trzy kolejne lata. Obowiązujący obecnie limit małej ulgi mieszkaniowej stosowany jest w latach 2003-2005.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek w latach 2003-2005, nie może przekroczyć 19% poniesionych wydatków, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż:

 • 5670 zł - jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, bądź
 • 4725 zł - jeżeli wydatki dotyczą lokali mieszkalnych.

W razie zbiegu uprawnień do odliczeń z tytułu poniesienia opisanych wydatków, łączna kwota odliczeń z tych tytułów w latach 2003-2005 nie może przekroczyć kwoty 5670 zł. Gdyby podatnik remontował lub modernizował i dom, i mieszkanie, odliczy zatem nie więcej niż 5670 zł.  

Limit ulgi remontowej może zostać zwiększony o 945 zł, jeżeli w ramach remontu lub modernizacji podatnik poniesie wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych, a równocześnie w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń określone dla podstawowej ulgi remontowej. W takim przypadku w latach 2003-2005 można odliczyć łącznie od podatku dochodowego 19% kwoty wydatków poniesionych na remont lub modernizację:

 • budynku mieszkalnego i znajdujących się w tym budynku instalacji i urządzeń gazowych, nie więcej jednak niż 6615 zł,
 • lokalu mieszkalnego i znajdujących się w tym lokalu instalacji i urządzeń gazowych, nie więcej jednak niż 5670 zł.  

W ramach ulgi remontowej można także odliczyć dokonane w roku podatkowym wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Również w tym przypadku obowiązują limity odliczenia. Dla wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej limit ten dla lat 2003-2005 wynosi 5670 zł. Warunki korzystania z tego limitu są identyczne jak warunki korzystania z ulgi w przypadku remontu lub modernizacji domu lub mieszkania. 

W przypadku ulgi remontowej obowiązuje nie tylko „limit górny” (wyżej opisany), ale także „limit dolny”. Prawo do odliczeń przysługuje w tym roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych od początku okresu trzyletniego (czyli od 1 stycznia 2003 r.) wyniosła co najmniej 567 zł. W przeciwnym wypadku prawo do zmniejszenia podatku w danym roku podatkowym nie przysługuje.

Przekroczenie „limitu dolnego” uprawnia wyłącznie do dokonania odliczeń z tytułu wydatków poniesionych w danym roku podatkowym, a nie od początku okresu trzyletniego. Natomiast wydatki poniesione w latach, w których nie nastąpiło jeszcze przekroczenie „limitu dolnego”, w ogóle nie podlegają odliczeniu.

Żeby móc w zeznaniu za 2005 r. skorzystać z ulgi remontowej na remont mieszkania lub domu albo na wpłaty na fundusze remontowe, trzeba zatem więc mieć dowody ich dokonania w ubiegłym i bieżącym roku łącznie na kwotę co najmniej 567 zł.  

Małżonkowie (z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację) dokonują odliczeń z tytułu wydatków remontowych w ramach jednego, wspólnego limitu odliczeń. Dlatego też, jeżeli małżonkowie:

 1. podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonują zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków (w proporcji wskazanej we wniosku), bądź od podatku jednego z małżonków,
 2. przed zawarciem związku małżeńskiego korzystali z odliczeń od podatku, kwotę (wspólnego) limitu pomniejszają o kwotę odliczeń już dokonanych z tego tytułu przez każdego z małżonków,
 3. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali z odliczeń, a następnie związek małżeński ustał lub została orzeczona separacja, przysługująca każdemu z małżonków kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji - w wysokości:
 • 50% tych odliczeń - jeżeli byli opodatkowani łącznie,
 • odliczenia dokonanego przez każdego z małżonków - jeżeli byli opodatkowani odrębnie. 

Podatnicy, którzy nabyli na współwłasność nowe mieszkanie, na które wspólnie zaciągnęli kredyt, mogą skorzystać zarówno z ulgi remontowej, jak i odsetkowej. Przy czym każdemu z nich przysługują osobne limity obu ulg. 

 

Co obejmują wydatki na remont i modernizację w ramach ulgi?

Nie każdy zakup związany z remontem lub modernizacją mieszkania/domu uprawnia do dokonania odliczeń w ramach omawianej ulgi. Katalog wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, których poniesienie uprawnia do dokonania odliczeń od podatku zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. Za uprawniające do odliczeń wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uważa się wydatki poniesione na:

 1. zakup materiałów i urządzeń,
 2. zakup usług obejmujących: wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń, wykonawstwo robót,
 3. najem sprzętu budowlanego,
 4. opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów

- w związku z poniżej wymienionymi robotami. 

Jakie roboty można zaliczyć do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego? 

W ramach robót związanych z remontem lub modernizacją budynku mieszkalnego podstawę do dokonania odliczenia stanowią wydatki poniesione na:

 1. remont lub modernizację przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, które obejmują przyłącza: wodociągowe, hydrofornie, przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie, przyłącza do linii elektrycznej,
 2. wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej,
 3. remont i modernizację fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące: wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie, izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne, osuszanie fundamentów,
 4. remont lub modernizację elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące: konstrukcji stropów, konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych, konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenia stropów i stropodachów, kanałów spalinowych i wentylacyjnych, pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych,
 5. remont lub modernizację elewacji budynku, obejmujące: tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie elewacji, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku,
 6. wbudowanie nowych, wymianę lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych,
 7. przebudowę układu funkcjonalnego budynku, obejmującą: sanitariaty i kuchnie, dźwigi osobowe," wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych,
 8. remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących - instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
 9. wykonanie nowych instalacji gazowych,
 10. remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

Jakie roboty można zaliczyć do remontu i modernizacji mieszkania?

W ramach robót związanych z remontem lub modernizacją lokalu mieszkalnego podstawę do dokonania odliczenia stanowią wydatki poniesione na:

 1. remont, modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym: ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, okien, świetlików i drzwi, powłok malarskich i tapet, elementów kowalsko-ślusarskich, izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych, pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników),
 2. remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych, instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Jakie roboty można zaliczyć do remontu i modernizacji w zakresie instalacji gazowej, urządzeń gazowych lub urządzeń eksplozymetrycznych?

Do robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych (dających podstawę do podwyższenia limitu odliczeń) należy:

 1. wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
 2. przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
 3. zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,
 4. zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,
 5. wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne,
 6. wykonanie instalacji gazu płynnego. 

Natomiast wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych obejmuje:

 1. remont i wymianę urządzeń gazowych,
 2. remont i wymianę instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
 3. zainstalowanie, naprawę i wymianę urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 4. zainstalowanie gazomierza. 

Co obejmują wpłaty na fundusz remontowy?

Podatek dochodowy zmniejsza się w zeznaniu rocznym na zasadach identycznych jak dla ulgi remontowej (w ramach tej ulgi) również wtedy, gdy w roku podatkowym podatnik dokonał wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Także w tym przypadku obowiązują określone dla ulgi remontowej limity odliczenia.

Ustawa zastrzega, iż chodzi tu o fundusze remontowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami. Chodzi tu, w przypadku funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Odliczeniu od podatku dochodowego podlegają więc kwoty wpłacane przez osoby fizyczne będące właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie przepisów tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się m.in. wydatki na remonty. Wspólnota nie ma jednak obowiązku wyodrębnienia funduszu remontowego. Jeżeli wspólnota nie wyodrębnieni takiego funduszu, tworzące wspólnotę osoby nie będą mogły odliczyć poniesionych na ten cel wydatków.

Natomiast w przypadku funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej omawiane „odrębne przepisy”, zawiera ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Art. 6 ust. 3 tej ustawy przewiduje, że spółdzielnia" tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. W art. 4 przewidziano natomiast, że na członkach spółdzielni ciąży obowiązek uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, a także z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. 

 

W jaki sposób trzeba udokumentować poniesione wydatki? 

Podstawowym warunkiem umożliwiającym korzystanie z odliczenia jest właściwe udokumentowanie wydatków objętych ulgą. Wymagają one więc skrupulatnego udokumentowania. Wysokość omawianych wydatków ustala się bowiem na podstawie:

 • faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub
 • dowodu odprawy celnej, lub
 • dowodu wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (nawet wydruk banku internetowego) - w przypadku wpłaty na te fundusze.

Dowód wpłaty należy rozumieć dość szeroko. Za dowód wpłaty na fundusz remontowy należy uznać zarówno przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak również dokument wpłaty w kasie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Wpłat na fundusz remontowy podatnicy z reguły dokonują w ogólnej kwocie, łącznie z pozostałymi składnikami opłaty czynszowej (zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości) i innych należności wobec spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, dlatego też w wielu przypadkach posiadają jeden dowód wpłaty dokonanej z tych tytułów. Wówczas z dowodu wpłaty niekiedy nie sposób jednoznacznie wywnioskować wysokości wniesionych przez podatnika wpłat na przedmiotowy fundusz. Jednak nie pozbawia to podatnika prawa do dokonania odliczeń od podatku. W takim przypadku, w celu dowodowym, wystarczające jest bowiem posiadanie przez podatnika, obok dowodu wpłaty, dokumentu zawierającego wyszczególnione składniki czynszu (zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości) z wyodrębnioną pozycją funduszu remontowego. 

Dodatkowe wymogi 

Aby skorzystać z ulgi remontowej trzeba podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Ponadto wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej zarazem:

 1. nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 2. muszą dotyczyć budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Polski.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczeniu podlega 19% wydatków poniesionych w roku podatkowym, nie więcej jednak niż kwota przysługującego limitu. Nie jest zatem możliwe odliczenie wszystkich pieniędzy wydanych na remont lub modernizację, ale tylko ściśle określonej ich części.

Odliczenia dokonuje się od podatku:

 1. od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, bądź
 2. od ryczałtu ewidencjonowanego, o którym mowa w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczeniu od podatku dochodowego podlegają wyłącznie te kwoty, które nie zostały odliczone od ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast odliczeniu od ryczałtu ewidencjonowanego podlegają wyłącznie te kwoty, które nie zmniejszały podatku dochodowego.

Kwota przysługujących odliczeń, która nie znalazła pokrycia w podatku, podlega odliczeniu w latach następnych, aż do całkowitego jej odliczenia. Jeżeli zatem kwota przysługujących odliczeń przekracza kwotę podatku obliczonego według skali podatkowej, kwota przekraczająca podatek podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia.

Zasada ma zastosowanie także do wydatków, jakich z powodu zbyt niskiego podatku nie uda się odliczyć w zeznaniu za 2005 r., który będzie ostatnim rokiem obowiązywania ulgi remontowej. Jeśli więc dokonane odliczenia za 2005 r. nie pokryją ulgi, odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu za 2006 r.

Kiedy traci się prawo do ulgi?

Jeżeli podatnik skorzystał z omawianych odliczeń, a później po roku, w którym ich dokonał, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, to ma obowiązek w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone. Doliczeń do podatku dokonuje w kwotach faktycznie odliczonych.

Podstawy prawne:

 • Artykuł 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r., Nr 202, poz. 1956, ze zm.);
 • Przepisy art. 27a ust. 14 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.;
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. 903, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. 1996 r., Nr 156, poz. 788);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2003 r. (M.P. Nr 58, poz. 914);
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z 5 grudnia 2001 r., Nr PB5/KD-033-179-2339/01

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Zawiedziony 2014-04-14 11:46:13

  Jestem zaskoczony tak lakonicznymi wywodami na temat ulg remontowych?Wyjaśnienia ,które są zamieszczone p.t "remont i ulgi" nie wyjaśniają niczego co można byłoby zrozumieć w sposób logiczny. Czy nie można to w dwóch zdaniach ująć-np.odliczamy :to,to to ,itd.??/ Zawiedziony


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika