Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37.

Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej). Jak złożyć zeznanie PIT-37 za rok 2017 przy pomocy wniosku PIT-WZ? 

Co to jest PIT-WZ?

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Za pomocą PIT-WZ prześlesz więc do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu oraz dane organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku.

W PIT-WZ można wnioskować o:

 • rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
 • uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
 • zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
 • przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną. Wniosek można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym,
 • profilem zaufanym,
 • kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,
 • przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).

Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe. Na podstawie złożonego PIT-WZ oraz opierając się na informacjach od płatników PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy); PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich); PIT-8C (informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym); PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) urząd skarbowy sporządzi zatem dla ciebie zeznanie podatkowe PIT-37 (w ciągu 5 dni roboczych - liczonych od dnia złożenia poprawnego wniosku, ale nie wcześniej niż 15 marca 2018 r.) i udostępni je na Portalu Podatkowym. Portal Podatkowy jest systemem teleinformatycznym administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zob. art. 3 pkt 14 ustawy Ordynacja podatkowa).

Ty tylko zaakceptujesz lub odrzucisz przygotowane przez urząd zeznanie.

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-WZ?

W ten sposób oszczędzisz czas i minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urząd skarbowy wypełni za ciebie zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną za rok 2017 zajmie ci nie więcej niż kilka minut.

Kto może skorzystać z PIT-WZ?

Wniosek PIT-WZ może złożyć każdy, kto uzyskał w 2017 r. przychody – wykazane przez płatników lub organy rentowe w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A – które należy ująć w zeznaniu podatkowym PIT-37. Wniosek PIT-WZ może złożyć wyłącznie podatnik. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Możesz więc złożyć PIT-WZ, jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskujesz dochody od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci – we wniosku wskażesz sposób rozliczenia.

Czy złożenie wniosku PIT-WZ to obowiązek?

Nie. Jednakże jest to duże ułatwienie w składaniu rocznego rozliczenia podatku, ponieważ to urząd skarbowy sporządza dla ciebie rozliczenie.

Złożenie wniosku PIT-WZ nie oznacza złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. Dopiero na podstawie tego wniosku urząd skarbowy sporządza twoje zeznanie podatkowe PIT-37.

Co będzie potrzebne do złożenia wniosku PIT-WZ online?

Będzie potrzebny:

 1.  dostęp do Internetu. Wystarczy dostęp do Internetu. System działa w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (w ich aktualnych wersjach, wspieranych przez ich producentów oraz w wersjach poprzednich, niższych o 1 wersję od aktualnej). Żeby pobrać złożony dokument, należy mieć również zainstalowany program do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader – wersja 10.1.9 lub wyższa).

 2.  dane niezbędne do podpisania wniosku PIT-WZ i akceptacji udostępnionego na jego podstawie PIT-37. Możesz użyć jednego z podpisów:

 • „dane autoryzujące” – jest to bezpłatny podpis elektroniczny. Wystarczy podać swoje dane (imię, nazwisko, identyfikator podatkowy, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym złożonym za rok 2016. System wskaże, jakie dane należy podać. Podpis elektroniczny zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Opiera się na „danych autoryzujących”, na które składają się: identyfikator podatkowy NIP/PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.
 • Profil Zaufany ePUAP – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć w prawie każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej (to rodzaj podpisu elektronicznego wykorzystywanego w administracji publicznej). Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji.
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN. 

 3.  adres e-mail. We wniosku PIT-WZ wskaż adres e-mail. Na ten adres otrzymasz informację z urzędu skarbowego o udostępnieniu zeznania podatkowego PIT-37, sporządzonego na podstawie PIT-WZ.

Adres ten jest także potrzebny do tego, aby zapisać wniosek PIT-WZ i go później odszukać, wysłać, sprawdzić status przetworzenia wysłanego wniosku i zeznania oraz zaakceptować albo odrzucić rozliczenie PIT-37, które udostępni urząd skarbowy.

Kiedy można złożyć wniosek PIT-WZ?

Jeżeli rozliczasz się za rok 2017, wniosek PIT-WZ możesz złożyć od 1 stycznia do 16 kwietnia 2018 r.

Do 16 kwietnia - możesz złożyć online wniosek PIT-WZ.

Od 15 marca - urząd ma 5 dni na sporządzenie twojego zeznania PIT-37, licząc od chwili, kiedy złożysz wniosek.

Do 30 kwietnia - masz czas na to, żeby zaakceptować PIT-37 lub go odrzucić; 30 kwietnia kończą się rozliczenia PIT za 2017 r.

Jak złożyć i podpisać wniosek PIT-WZ?

Wniosek o sporządzenie zeznania możesz złożyć wyłącznie elektronicznie. Zrobisz to za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). 

PIT-WZ możesz więc złożyć do 16 kwietnia, korzystając z:

We wniosku należy podać: 

 • informację o kosztach uzyskania przychodu, odliczeniach, wyborze Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), 
 • adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja o sporządzeniu PIT-37. 

Zwróć uwagę na status! Tylko status „200” oznacza, że wniosek został poprawnie złożony.

Jeżeli składasz PIT-WZ przez Portal Podatkowy bądź system e-Deklaracje - to pamiętaj, aby podpisać go:

 • za pomocą kwoty przychodu za rok 2016 lub
 • podpisem elektronicznym.

Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem Portalu Podatkowego, będziesz go mógł podpisać również Profilem Zaufanym. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują także niektóre banki, m.in.: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING.

Jeżeli składasz PIT-WZ przez stronę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które na co dzień są stosowane do weryfikacji posiadaczy w bankach/SKOK.

Czy wniosek PIT-WZ może być złożony przez pełnomocnika?

Nie. Wniosek PIT-WZ może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Jakie dane wpisuje się do PIT-WZ?

Należy wpisać następujące informacje:

 1. dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (twoje, a jeśli rozliczasz się wspólnie  z małżonkiem, to także dane małżonka) oraz informacje:
 2. o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych).
 3. czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej,
 4. o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcesz zwrotu nieodliczonej  ulgi na dzieci (gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej i chcesz zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci, to możesz uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),
 5. o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci
 6. o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chcesz przekazać jej 1% podatku należnego 
 7. o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu twojego zeznania podatkowego.

Jak wypełnić ulgę na dzieci w PIT-WZ?

Podatnik i małżonek mogą we wniosku PIT-WZ wykazać ulgę na dzieci, która zostanie uwzględniona w udostępnionym przez urząd skarbowy zeznaniu podatkowym PIT-37.

Wystarczy wskazać we wniosku:

 • liczbę dzieci,
 • dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL,
 • okres, za jaki przysługuje ulga,
 • kwotę przysługującego odliczenia na dziecko (formularz podpowiada jaka to powinna być kwota).

Jak wypełnić informacje dotyczącą kosztów uzyskania przychodów w PIT-WZ?

We wniosku PIT-WZ wskazuje się dane, na podstawie których urząd skarbowy obliczy przysługujące ci koszty uzyskania przychodów. Nie musisz nic liczyć – zaznaczasz jedynie, od ilu pracodawców uzyskiwałeś w roku 2017 wynagrodzenie i przez jaki okres.

Niezaznaczenie przysługujących kosztów uzyskania przychodów, spowoduje ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37, nawet jeśli Twój pracodawca wskazał takie koszty w informacji PIT-11 przekazywanej do urzędu skarbowego przez płatnika.

Powinieneś zaznaczyć podstawowe koszty uzyskania przychodów - czyli pozycję 19 - gdy w roku 2017 miejsce twojego stałego lub czasowego zamieszkania było położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Kwadrat 1 zaznaczasz w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy, kwadrat 2 gdy pracowałeś u kilku pracodawców. W pozycji 20 wniosku wpisujesz natomiast ilość miesięcy, za jakie uzyskiwałeś wynagrodzenie u każdego z pracodawców.

Przykład:

Gdy w roku 2017 przychody pochodzą od 2 pracodawców za okres pracy całego roku (12 miesięcy), to w poz. 20 wskazujesz ilość miesięcy, za jakie uzyskałeś od tych pracodawców wynagrodzenie, czyli 24 (2 pracodawców po 12 miesięcy = 24).

Pozycję 21 powinieneś zaznaczyć, gdy w roku 2017 miejsce twojego stałego lub czasowego zamieszkania znajdowało się w innej miejscowości niż zakład pracy. Kwadrat 1 zaznaczasz w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy, kwadrat 2 gdy pracowałeś u kilku pracodawców. W pozycji 22 wniosku wpisujesz ilość miesięcy za które uzyskiwałeś wynagrodzenie u każdego z pracodawców.

Przykład:

Gdy w roku 2017 przychody pochodzą od 2 pracodawców za okres pracy: 8 miesięcy u jednego pracodawcy i 9 miesięcy u drugiego, to w poz. 22 wskazujesz ilość miesięcy, za jakie uzyskałeś od tych pracodawców wynagrodzenie, czyli 17 (8 + 9 miesięcy = 17).

Do podania ww. informacji podatnik nie potrzebuje mieć przy sobie Informacji od płatnika.

Składki na ubezpieczenia

Wykazując we wniosku PIT-WZ kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatnik może uzyskać zwrot nieodliczonej w zeznaniu ulgi na dzieci, do wysokości tych składek. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy kwota ulgi jest wyższa niż kwota wyliczonego w zeznaniu podatkowym podatku. We wniosku należy wpisać zarówno składki wynikające z informacji od płatników (PIT-11, PIT-40A/11A) złożonych do urzędu skarbowego, jak i składki o których wie sam podatnik (a nie wie urząd skarbowy), czyli wpłaconych samodzielnie do ZUS lub zagranicą, pomniejszonych o składki które już zostały odliczone w innych zeznaniach składanych za rok 2017 (PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A). Wykazując te składki urząd skarbowy zwróci podatnikowi nieodliczoną ulgę na dzieci, do wysokości wykazanych we wniosku PIT-WZ składek.

Co dalej?

Urząd skarbowy przygotuje PIT-37

Na podstawie wniosku i informacji od płatników urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za rok 2017, które można zaakceptować albo odrzucić. Urząd zrobi to w ciągu 5 dni roboczych, ale nie wcześniej niż 15 marca 2018 r.

Informacja o tym, że PIT-37 jest gotów, trafi na adres e-mail wskazany przez ciebie we wniosku.

Urząd udostępni ci PIT-37 na Portalu Podatkowym.

Gdzie znajdziesz przygotowane zeznanie podatkowe?

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni – nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. - prześle na podany przez ciebie we wniosku PIT-WZ adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego za rok 2017. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem będziesz mieć dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym.

Możesz zaakceptować lub odrzucić przedstawione zeznanie. Masz na to czas do upływu terminu składania zeznań – do 30 kwietnia 2018 r. Jeżeli nie podejmiesz w tym terminie żadnych czynności, twoje zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Zaakceptuj PIT-37 lub go odrzuć

Sprawdź, czy twój roczny PIT-37 jest poprawnie wypełniony i czy zawiera wszystkie dane. Zaakceptuj go lub odrzuć. Masz na to czas do 30 kwietnia 2018 r.

Dopiero akceptacja sporządzonego przez urząd skarbowy zeznania PIT-37 oznacza, że zostało ono złożone.

Aby zaakceptować udostępniony PIT-37:

 1. po otrzymaniu e-maila o sporządzeniu zeznania podatkowego odszukaj swój PIT-37; skorzystaj z linka zamieszczonego w e-mailu lub wprowadź na stronie Portalu Podatkowego adres e-mail, który podałeś we wniosku PIT-WZ, wraz z kodem autoryzującym (wskazanym w e-mailu);
 2. sprawdź poprawność danych w zeznaniu udostępnionym przez urząd (nie ma możliwości ich zmiany), c. wybierz przycisk "AKCEPTUJ";
 3. wybierz jeden z podpisów, którym zaakceptujesz zeznanie: „dane autoryzujące”, profil zaufany ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny;
 4. podpisz PIT-37;
 5. wyślij PIT-37. 

Po zaakceptowaniu zeznania, na adres e-mail – wskazany w trakcie wysyłki PIT-37 – będzie wysłana informacja, która potwierdza przesłanie zeznania oraz zawiera kod dostępu do niego.

Otrzymasz również e-maila o zmianie statusu wysłanego PIT-37 i możliwości pobrania UPO (gdy zeznanie uzyska status „200”, który oznacza, że zostało poprawnie złożone).

Skorzystaj z danych wysłanych na e-mail po akceptacji udostępnionego PIT-37 i odszukaj swoje rozliczenie oraz pobierz UPO, które stanowi dowód złożenia zeznania drogą elektroniczną. Twoje zeznanie odszukasz za pomocą linka zamieszczonego w e-mailu lub wprowadzając na stronie Portalu Podatkowego adres e-mail, który podałeś przy wysyłce PIT-37 wraz z kodem autoryzującym (wskazanym w e-mailu).

Czy można poprawić zeznanie?

Tak, możesz złożyć korektę zeznania. Jeśli chcesz je poprawić, samodzielnie przygotuj korektę.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.); 
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.); 
 • ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r., poz. 528); 
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (Dz.U. z 2017 r., poz. 540); 
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r., poz. 1802).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika