Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin składanie zeznań podatkowych za rok 2011. W związku z tym, warto przyjrzeć się, w jaki sposób należy złożyć to zeznanie, tak, aby zaoszczędzić możliwe duża czasów, a także nerwów i jednocześnie zachować przewidziany w prawie termin.

Zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Do tego dnia należy złożyć zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Istnieje kilka równorzędnych sposobów złożenia zeznań podatkowych, należą do nich:

  • złożenie zeznania w urzędzie skarbowym
  • przesłanie zeznania listem
  • złożenie zeznania w polskim konsulacie
  • przesłanie zeznania w formie elektronicznej
  • tzw. inne sposoby złożenia zeznania

Złożenie zeznania w urzędzie skarbowym

Jest to pewnie najbardziej czasochłonny sposób. Zeznanie należy wypełnić, podpisać, a następnie zanieść do właściwego urzędu skarbowego. Dla bezpieczeństwa warto odebrać od urzędnika potwierdzenie złożenia, wtedy konieczne jest wcześniejsze skopiowanie zeznania. Coraz częściej można spotkać się w urzędach skarbowych z tzw. urzędomatami. Jest to urządzenie, które przyjmuje dokumenty podatkowe. W takim przypadku, zeznanie można wsunąć do automatu, a następnie pobrać wydrukowane potwierdzenie złożenie (zawiera ono m.in. godzinę oraz datę złożenia)

Przesłanie zeznania listem

Jak zostało już wspomniane, osobista wizyta w urzędzie skarbowym jest najbardziej czasochłonnym sposobem złożenia zeznania podatkowego. Zdarza się, że sytuacja życiowa (praca, choroba) uniemożliwia przyjście do urzędu. W razie wystąpienia takich przeszkód, możliwe jest za to wysłanie zeznania listem.

Zgodnie bowiem, z art. 12 § 6 pkt.2 Ordynacji podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Jak wynika z cytowanego przepisu wysłanie zeznania nawet w ostatni dzień ustalonego terminu jest równoznaczne z jego zachowaniem, niezależnie, kiedy dokładnie zeznanie faktycznie do urzędu dotrze. Jest to, z jednej strony, duże udogodnienie, lecz z drugiej strony wymaga ostrożności zwłaszcza, jeśli przesyłkę nadaje się właśnie w ostatniej chwili.

Na dzień dzisiejszy status operatora publicznego ma jedynie Poczta Polska S.A. Opisany wyżej skutek, wywrze jedynie wysłanie listu za pośrednictwem tej instytucji. Oczywiście, nie znaczy to, że niedozwolone jest skorzystanie usług innego operatora np. firm kurierskich. Różnica polega jednak na tym, iż wysłanie zeznania z użyciem takiego pośrednika nie będzie równoznaczne z zachowaniem terminu. Konieczne jest więc, w takim wypadku, odpowiednio wcześniejsze nadanie listu, tak aby doszedł do urzędu skarbowego przed upływem terminu tzn. przed 30 kwietnia.

Decydując się na wysłanie zeznania za pośrednictwem Poczty Polskiej należy zadbać, aby mieć potwierdzenie nadania go w określonym dniu, stąd korzystne jest dokonanie wysyłki listem poleconym zwykłym lub za potwierdzeniem odbioru.

Złożenie w polskim konsulacie

Osoby przebywające za granicą kraju, chcący złożyć zeznanie podatkowe w terminie, mają ku temu dwie możliwości. Mogą je wysłać za pośrednictwem zagranicznego operatora pocztowego, pamiętając jednak, iż nie ma on w Polsce statusu operatora publicznego. Oznacza to więc, iż samo nadanie listu, przed upływem terminu, nie pozwala na przyjęcie, iż termin ten został dochowany. W związku z tym przesyłka musi być wysłana odpowiednio wcześniej, tak aby doszła do polskiego urzędu skarbowego przed upływem terminu na składanie zeznań. Istnieje też jednak wygodniejszy i łatwiejszy sposób. Można skierować się do polskiego urzędu konsularnego. Taką możliwość daje także, cytowany wcześniej, art.  12 § 6 pkt.2 Ordynacji podatkowej, który w dalszej części stanowi, iż termin uważa się za zachowany również,  jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone w polskim urzędzie konsularnym. Skutek złożenie zeznania w polskim konsulacie jest więc identyczny jak wysłanie go za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli podatnik złoży zeznanie w ostatni dzień kwietnia zachowa ustawowy termin. Trzeba jednak pamiętać, iż w tym przypadku, wiązać to się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty za przekazanie go do kraju.

Przesłanie zeznania w formie elektronicznej

Z pewnością najszybszą metoda złożenia zeznania podatkowego jest skorzystanie z możliwości, jakie daje Internet. W tym celu można skorzystać z programu opracowanego przez Ministerstwo Finansów lub z oprogramowania stworzonego przez podmioty zewnętrzne.  E-Deklaracja jest rządowym programem pozwalającym rozliczyć się z urzędem skarbowym zarówno posiadaczom bezpiecznego podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jak i osobom, którzy takim narzędziem nie dysponują.  Podatnicy zaliczający się do drugiej grupy mogą abo pobrać interaktywny formularz albo zainstalować e-Deklaracje Deskop. Wszystkie potrzebne do tego dane znaleźć można na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. W ten sposób rozliczać się mogą podatnicy indywidualni, osoby samotnie wychowujące dzieci, a także wspólnie małżonkowie (pełnomocnictwo do podpisania zeznania w imieniu małżonka nie jest wymagane).W celu sprawdzenia tożsamości podatnika, system wymaga podania specyficznych informacji takich jak: NIP, PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu  lub rocznym obliczeniu podatku składanym za 2010 r. (jeśli nie było ono składane należy w odpowiednim polu wpisać 0).

W razie skutecznego wysłania zeznania, podatnik otrzymuje wygenerowany automatycznie numer referencyjny na podstawie, którego można na bieżąco sprawdzać status dokumentów oraz pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru

Inne sposoby złożenie zeznania

Zgodnie z art. 12 § 6 pkt. 3 Ordynacji podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku. Dokładnie taki sam skutek odniesie złożenie zeznania przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Tomasz Schwertner

www-eprawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika