Podatek VAT i akcyza

Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

Faktury wystawiane przez małych podatników stosujących metodę kasową

O tym, jaki podatnik jest uznawany za małego podatnika, była mowa w poradzie: Kto jest "małym podatnikiem" VAT?. Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać rozliczeń kwartalnych bez stosowania tej metody. Oczywiście mały podatnik może również rozliczać się miesięcznie.

Jeżeli mały podatnik wybrał stosowanie metody kasowej, wówczas wystawiane przez niego faktury muszą spełniać określone warunki.

Zaznaczmy, iż metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Stosowanie przez małego podatnika metody kasowej jest możliwe po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Ponadto, stosowanie metody kasowej oznacza, że uregulowanie przez kontrahenta należności w części spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. 

Faktury wystawiane przez małych podatników stosujących metodę kasową:  

 1. w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" powinny mieć oznaczenie "FAKTURA VAT-MP"; 

 2. dodatkowo zawierają termin płatności należności określonej w fakturze.

Zamieszczenie powyższych informacji na fakturze ma kolosalne znaczenie dla kontrahentów małego podatnika stosującego metodę kasową (zob. niżej). 

Faktury VAT wystawiane przez małych podatników nie stosujących metody kasowej

Mali podatnicy, którzy nie stosują metody kasowej - zarówno ci, którzy rozliczają się miesięcznie, jak również ci, którzy postanowili rozliczać się za okresy kwartale - nie muszą zamieszczać dodatkowych informacji na wystawianych przez siebie fakturach. Dlatego też faktury wystawiane przez podatników, którzy nie stosują metody kasowej, niczym nie różnią się od faktur wystawianych przez „dużych” podatników.

Odliczanie podatku VAT z faktur otrzymanych od małych podatników

W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym: 

 1. uregulował część należności na rzecz małego podatnika stosującego metodę kasową, 

 2. uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika stosującego metodę kasową,

 3. przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi - w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

Powyższe zapisy budzą poważne wątpliwości w praktyce, również wśród organów podatkowych. Ścierają się bowiem w tej kwestii dwa stanowiska

 • według pierwszego, zapłata jakiejkolwiek należności z faktury VAT-MP pozwala na odliczenie całego podatku z takiej faktury;

 • według drugiego zaś, gdyby przyjąć za poprawne rozwiązanie pierwsze, zapis o możliwości odliczenia podatku w razie całkowitej zapłaty nie maiłby sensu, skoro jest zapis, że już częściowa zapłata daje prawo do odliczenia. Dlatego też zwolennicy drugiego poglądu stoją na stanowisku, że częściowa zapłata z faktury VAT-MP daje prawo jedynie do częściowego odliczenia podatku.                            

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do małych podatników, stosujących metodę kasową oraz rozliczających się kwartalnie. Ci pierwsi mogą odliczyć podatek dopiero z chwilą całkowitej zapłat, zaś ci drudzy na zasadach ogólnych (a więc w obowiązującym stanie prawnych co do zasady z chwilą otrzymania faktury).  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970, ze zm.);  

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

  Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym (...)

 • Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w (...)

 • Metoda kasowa a terminy odliczeń

  Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później (...)

NA SKÓTY