Majątkowe

Osobowe

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Strona 1 z 3

Chcąc określić krótko a zarazem trafnie kim jest broker ubezpieczeniowy można stwierdzić, iż jest to podmiot należący do grupy pośredników ubezpieczeniowych. Jest on jednak niezależny od zakładu ubezpieczeń i nie pozostaje, tak jak agent, pod bieżącym nadzorem zakładu ubezpieczeń. Nadzór nad nim jest także sprawowany przez organ nadzoru. Broker musi pozyskać licencję na swoją działalność oraz uzyskać wpis do rejestru. Zarówno postępowanie w celu pozyskania zezwolenia, jak postępowanie rejestracyjne toczą się według przepisów postępowania administracyjnego, a organem decyzyjnym w obu przypadkach jest ten sam organ, czyli KNUiFE. Dyrektywy UE nie przewidują w odniesieniu do żadnej kategorii pośredników ubezpieczeniowych wymogu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, a tylko wymagają, aby pośrednik został wpisany do odpowiedniego rejestru. Od "obcych" brokerów wymaga się jedynie wpisu do rejestru w krajach pochodzenia, natomiast polscy brokerzy, chcący rozszerzyć swoją działalność na kraje UE, będą się musieli legitymować posiadaniem zezwolenia oraz wpisem do rejestru.

Kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym?

O zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej może ubiegać się zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Oczywiście aby stać się brokerem konieczne jest jeszcze uzyskanie wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Generalnie więc przyjmuje się, iż tzw. zdolność brokerską mają wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców, będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
Dodatkowym obowiązkiem brokera jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, każdy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Niezwykle istotny jest zapis, zgodnie z którym broker może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają szereg wymogów. Osoba taka musie mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe, nadto osoba taka daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów UBezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Co to są i czego dotyczą tzw. zakazy brokerskie?

Z woli ustawodawcy (co poparte jest względami słusznościowymi) broker ubezpieczeniowy nie może:

  1. wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
  2. pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
  3. być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
  4. posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu ( jednak w przypadku ich nabycia lub posiadania akcji, broker jest obowiązany powiadomić o tym organ nadzoru).

Jednak w przypadku ograniczenia, zgodnie z którym broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, to nie dotyczy ono umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

Wyżej wymienione zakazy brokerskie mają także odpowiednie zastosowanie do członków organów osoby prawnej prowadzącej działalność brokerską oraz osób wykonujących czynności brokerskie u brokera ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Działalność brokerska to wykonywanie przez pośrednika (tu brokera ubezpieczeniowego) czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Tak więc czynności brokerskie polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie. Jednak broker nie ma bezwzględnego obowiązku wykonywać tych obowiązków tylko i wyłącznie samodzielnie. Może zlecić ich wykonywanie, gdy te wymagają specjalistycznej wiedzy, innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Jakie obowiązki spoczywają na brokerze ubezpieczeniowym?

Broker jest obowiązany:

  1. okazywać zakładowi ubezpieczeń i zleceniodawcy przy dokonywaniu pierwszej czynności oraz na każde ich żądanie - zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej,
  2. przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja,
  3. zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą,
  4. poinformować zleceniodawcę, przy pierwszej czynności, o posiadanych akcjach zakładu ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz, w przypadku brokera będącego osobą prawną, o akcjach lub udziałach brokera posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziałowców,
  5. doskonalić umiejętności zawodowe,
  6. wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Autor

18.10.2015 2:30:49

Re: Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Panie Marcinie, zazwyczaj w mało skomplikowanych ubezpieczeniach indywidualnych wystarczy agent czy pracownik oddziału, korporacje - broker. Natomiast to o czym Pan pisze - zwykła niewiedza i ciemnogród, proszę zainwestować więcej w edukację. Pozdrawiam

Darek

4.1.2013 9:23:41

Re: wypowiedzi Pana Marcina

Pan Marcin jest najwyraźniej ignorantem prawnym. Broker ma za zadanie znaleźć najwłaściwsze ubezpieczenie a nie najtańsze, a to gigantyczna różnica. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych raczej nie ma o czym mówić bo warunki są te same i być może broker czasem nie zrobi najtańszej umowy bo na przykład oddział firmy ubezpieczeniowej X nie bardzo chce współpracować z brokerem. Różnica między agentem a brokerem polega głównie na tym, że ten drugi odpowiada wobec Klienta za rekomendację najwłaściwszej oferty i w przypadku nieprofesjonalnie przygotowanej rekomendacji, szkody u Klienta i odmowy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, Klient może mieć roszczenie do brokera. W przypadku umowy z pośrednictwem agenta to Klient podpisuje wniosek o zawarcie ubezpieczenia, w którym często roi się od błędów, i to Klient ma żal do siebie przy odmowie wypłaty odszkodowania, za to że nie dopilnował danych na wniosku. Gdy robi to samo przez brokera to ma nie żal, a roszczenie o naprawienie szkody przez brokera!

marcin

27.2.2011 14:34:58

Re: Kim jest broker ubezpieczeniowy?

po co komus broker jak w zwykłej multiagencji gdzie agent ma w ofercie wszystkich ubezpieczycieli przedstawi klientowi najkorzysniejsza ofertę. Broker przedstawi klientowi najlepszą ofertę ubezpieczenia od firmy która mu da najwiekszą prowizję i tak to funkcjonuje wiec śmiać mi się chce jak koledzy biznesmeni podniecacie sie ze macie brokera, który was dym... a on zarabia. Wiem co pisze bo miałem z tym doczynienia. U zwykłego Agenta kupowałem taniej niż przedstawiał mi oferte broker. Wyliczenie brokera wziąłem do agencji i kazałem sobie obliczyć składkę i sie zdziwiłem. Fakt w tej samej ubezpieczalni była ta sama cena ale pani powiedziała mi że obliczy przez pzm i sie okazało że tam mam taniej i to dużo wiec już sobie układałem w głowie na jakiej zasadzie działa broker, dostał z allianzu najwieksza prowizje wiec chciał mi wcisnac ze to najlepsza oferta a nic nie wspomniał o pzm a tam było taniej. wiec brokerowi kazałem szukać innego frajera!!! nie polecam cwaniaków brokerów

bronia

21.4.2010 15:29:26

Re: Kim jest broker ubezpieczeniowy?

a mam pytanie czy broker może również pośredniczyć w sprawach dotyczących negocjacji polepszenia warunków w grupowych ubezpieczeniach pracowniczych?? jesli w fimie istnieje osoba która zajmuje sie tego typu ubezpieczeniami prowadzi je w konsultacji z opiekunem z towarzystwa ubezpieczeniowego. i czy wogóle broker jest potrzebny jesli nie mam mowy o szukaniu ofert wśród innych ubepieczycieli tylko nalezy nadal kontynuować umowę z dotychczasowym ubezpieczycielem??

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: