Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Sprawdź, na jakich zasadach cudzoziemcy z państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej i EOG czy Szwajcarii) mogą wjechać do Polski.  

Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen:

1. obywatele państw:

 • Albania (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Andora
 • Antigua i Barbuda
 • Argentyna*
 • Australia
 • Barbados

 • Bośnia i Hercegowina (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Chile*
 • Czarnogóra (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Dominika (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Grenada (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Gruzja (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Gwatemala
 • Honduras*
 • Izrael*
 • Japonia*
 • Kanada
 • Kiribati (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Kolumbia (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Korea Południowa*
 • Kostaryka*
 • Malezja*
 • Mauritius
 • Mikronezja (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Meksyk*
 • Monako
 • Mołdawia (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych zgodnie z normami ICAO)
 • Nauru (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Nikaragua*
 • Nowa Zelandia
 • Palau (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Panama*
 • Paragwaj
 • Peru (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Saint Kitts i Nevis
 • Saint Lucia (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Saint Vincent i Grenadyny (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Salwador
 • Samoa (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • San Marino
 • Seszele
 • Serbia (oprócz posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava) (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Singapur*
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej*
 • Timor Wschodni (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Tonga (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Trynidad i Tobago (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Tuvalu (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Ukraina (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
 • Urugwaj*
 • Watykan
 • Wenezuela
 • Wyspy Bahama
 • Wyspy Marshalla (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Wyspy Salomona (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Vanuatu (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z Unią Europejską)

2. obywatele specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej

 • Hongkong SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Hong Kong Special Administrative Region”)*,
 • Makao SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Região Administrativa Especial de Macau)*

3. obywatele brytyjscy, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do celów prawa Unii:

 • zamorscy Brytyjczycy (ang. British nationals (Overseas),
 • obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens),
 • zamorscy obywatele brytyjscy (ang. British Overseas Citizens),
 • osoby podegające zwierzchnictwu brytyjskiemu (ang. British Protected Persons),
 • bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects).

4. obywatele jednostek oraz władz terytorialnych, które nie są uznawane jako państwa przez przynajmniej jedno państwo członkowskie:

 • Tajwan (zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu w których figuruje numer dowodu tożsamości)

* - Obywatele tych państw lub specjalnych regionów administracyjnych mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180-dniowego limitu, na podstawie umów bilateralnych regulujących ruch bezwizowy, zawartych przez Polskę z tymi państwami przed przystąpieniem Polski do UE.

Zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180 -dniowego okresu.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nienależące do UE).

Uwaga: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać ważny dokument podróży,
 • potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS a także
 • nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Gdzie można uzyskać wizę?

Wizy wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) –  wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza krajowa (tj. długoterminowa- oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku .

Terytorialna właściwość konsula: zgodnie z art. 6 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego wniosek o wydanie wizy jest rozpatrywany przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę.

Konsulat właściwego państwa członkowskiego rozpatruje wniosek złożony przez obywatela państwa trzeciego, który legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu, jeżeli osoba ubiegająca się o wizę uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie.

Wiza krajowa w celu pracy wydawana jest przez konsula właściwego ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania

Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wzór naklejki wizowej (który jest taki sam dla wiz Schengen i krajowych) dostępny jest na stronach internetowych rejestru PRADO (PUBLICZNY REJESTR ON-LINE AUTENTYCZNYCH DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI I DOKUMENTÓW PODRÓŻY).

Cudzoziemiec posiadający ważną wizę ,, D” lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo Schengen

Cudzoziemiec posiadający ważną wizę krajową (oznaczoną symbolem D) lub dokument pobytowy wydane przez jedno z państw członkowskich obszaru Schengen, uprawniony jest do przemieszczania się po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, pod następującymi warunkami:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  a także
 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Wzór naklejki wizowej (który jest taki sam dla wiz Schengen i krajowych) oraz dokumentów pobytowych, wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen, uprawniających do przemieszczania się i pobytu na obszarze Schengen (w tym Polski) dostępne są na stronach internetowych rejestru PRADO (PUBLICZNY REJESTR ON-LINE AUTENTYCZNYCH DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI I DOKUMENTÓW PODRÓŻY).

Nazwy oraz wzory dokumentów pobytowych wydawanych przez państwa członkowskie obszaru Schengen, które uprawniają do podróżowania po tym obszarze, dostępne są również pod następującymi linkami:

Mobilność krótkoterminowa w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Posiadacze dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.Urz. UE L 157 z dnia 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.),z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz.Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1) (nie dotyczy to dokumentów pobytowych wydanych przez Wielką Brytanię, Irlandię oraz Danię), w tym przez państwo nie należące do obszaru Schengen, mogą korzystać z mobilności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nieprzekraczającym okresu ważności tego dokumentu pobytowego, co oznacza prawo do wjazdu, pobytu i wykonywania pracy na tym terytorium w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w jednostce przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Polski, należącej do pracodawcy macierzystego lub do tej samej grupy przedsiębiorstw, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym z mobilności krótkoterminowej w okresie do 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni na terytorium Polski, niezależnie od możliwości korzystania z tej mobilności w innych państwach członkowskich UE stosujących dyrektywę 2014/66/UE, na określonych warunkach.

Warunkiem korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest otrzymanie przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zawiadomienia od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności.

Zawiadomienie sporządza się w języku polskim i zawiera ono następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. płeć;
 4. obywatelstwo;
 5. stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę;
 6. planowany okres lub okresy wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”;
 8. nazwę i adres jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracodawcy macierzystego cudzoziemca.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją ,,ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia kopię zawiadomienia, o którym wyżej mowa lub pismo jednostki przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym podaje się, co najmniej, okres korzystania z mobilności na tym terytorium oraz adres jednostki przyjmującej. Przedstawienie przy wjeździe do Polski powyższego pisma jednostki przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zwalnia z obowiązku uprzedniego dokonania zawiadomienia o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej, o którym wyżej mowa.

Pozostałe warunki wjazdu, określone w przepisach dorobku prawnego Schengen, mają również zastosowanie.

Korzystanie na terytorium Polski z mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (przez okres przekraczający 90 dni) wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Na podst. udsc.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika