Miejsce świadczenia dostawy

Jakie znaczenia ma określenie miejsca świadczenia?

Określenie miejsca świadczenia (dostawy lub usługi) ma fundamentalne znaczenie dla tego w jakim państwie wykonywana przez podatnika czynność będzie opodatkowana. Przykładowo, czynność wykonywana w Niemczech (a więc opodatkowana niemieckim podatkiem VAT) zawsze będzie opodatkowana w tym państwie, nawet jeśli będzie wykonywana przez polskiego podatnika. I odwrotnie - czynność, której miejsce świadczenia jest w Polsce będzie opodatkowana polskim podatkiem VAT.

Uwaga!

Od miejsca świadczenia czynności odróżnić należy miejsce ich wykonywania (które to miejsce decyduje w niektórych przypadkach o właściwości organów podatkowych). W niektórych sytuacjach (zwłaszcza w przypadku świadczenia tzw. usług niematerialnych na rzecz podatników) miejsce świadczenia jest inne od miejsca wykonywania czynności.

W jaki sposób określa się miejsce świadczenia dostawy towarów?

Miejscem świadczenia dostawy towarów jest najczęściej miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (a w przypadku towarów niewysyłanych lub nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy). Od powyższej zasady przepisy ustawy przewidują trzy wyjątki.

  1. Po pierwsze - miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane (z próbnym uruchomieniem lub bez niego) przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane.
  2. Po drugie - miejscem świadczenia dostaw towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów (ale nie autobusów) w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Wspólnoty jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.
  3. Po trzecie - miejscem świadczenia towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy
  4. Po czwarte- w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej do podmiotu będącego podatnikiem, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, którego głównym celem nabywania gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej jest odprzedaż tych towarów w takich systemach lub sieciach dystrybucji i u którego własne zużycie takich towarów jest nieznaczne - miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego dostarczane są te towary - miejscm świadczenia jest miejsce, gdzie podmiot ten posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu
  5. Po piąte-w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa jest dokonywana do podmiotu innego niż podmiot, o którym mowa w pkt 5 - miejscem świadczenia jest miejsce, w którym nabywca korzysta z tych towarów i je zużywa; jeżeli wszystkie te towary lub ich część nie są w rzeczywistości zużyte przez tego nabywcę, towary niezużyte uważa się za wykorzystane i zużyte w miejscu, w którym nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego dostarczane są te towary - miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem iż, jeśli dochodzi do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, natomiast jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 22-24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Artur 2018-09-22 09:04:54

    Mało info!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika