Nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania

Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiany nie są diametralne. Warto jednak poznać warunki, które muszą zostać spełnione w razie zatrudniania osoby niepełnoletniej.

Ile lat musi mieć ukończone młodociany pracownik?

W tym zakresie brak nowości, bowiem nadal zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Należy przy tym zaznaczyć, iż zezwala się im także na pracę przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. Jednak zatrudnianie młodocianych przy takich pracach wzbronionych nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego.

Porady prawne

Jeżeli już zatem pracodawca ocenia, iż powyższe warunki zostały spełnione, musi jeszcze podjąć działania niezbędne do zapewnienia pracownikom młodocianym szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, w tym:

1) zapewnić wykonywanie pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia,

2) zapewnić nadzór nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez młodocianych;

3) poinformować młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia,

4) organizować przerwy w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione, aby młodociany pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy wzbronionej?

Podstawą dopuszczenia pracownika młodocianego do wykonywania pracy wzbronionej jest dokonanie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub w razie istotnej zmiany warunków wykonywania pracy. Podczas oceny ryzyka uwzględnia się w szczególności:

1) ocenę wyposażenia oraz organizacji miejsc pracy i stanowisk pracy młodocianych,

2) organizację procesów pracy oraz ich powiązanie,

3) charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne,

4) formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu,

5) zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającym pracowników młodocianych?

W celu umożliwienia zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianym pracodawca, na podstawie wykazów prac wzbronionych młodocianym ma obowiązek sporządzić wykazy prac wykonywanych w jego zakładzie pracy:

1) wzbronionych młodocianym,

2) wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Pracodawca po sporządzeniu takiego wykazu dla swojego zakładu pracy (w czym uczestniczyć powinien także lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi) powinien wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieścić w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudniani młodociani.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2004 r., Nr 200, poz.2047).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika