Ogólne zasady zatrudnienia w Unii Europejskiej

24 grudnia 2002 r. ustanowiono ujednoliconą wersję traktatu wprowadzającego Unię Europejską. W tym traktacie rozdział VIII, to rozdział dotyczący zatrudnienia.

Ogólne zasady rządzące rynkiem pracy

Traktat nakłada na Państwa Członkowskie i Wspólnotę obowiązek współpracy w kierunku rozwoju strategii zatrudnienia. Traktat stawia nacisk przede wszystkim na promowanie utalentowanej, wykształconej i potrafiącej się dostosowywać (czyli łatwej do przekwalifikowania) siły roboczej, a także promowanie rynków pracy wrażliwych na zmiany ekonomiczne (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Promocja ta ma na celu realizację zamierzeń przedstawionych w art. 2 Traktatu, czyli nastawionych między innymi na utrwalenie wspólnego rynku i unii ekonomicznej i finansowej, a także rozwoju wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej oraz równości między mężczyznami i kobietami

Państwa Członkowskie, mając wzgląd na krajowe systemy związane z odpowiedzialnością wynikającą z zarządzania zakładem pracy i pracą, powinny uważać promocję zatrudnienia za sprawę istotną i powinny koordynować swoje działania w tej mierze z Radą.

Wspólnota będzie dążyć do wysokiego poziomu zatrudnienia poprzez zachęcanie do współpracy Państw Członkowskich i poprzez wspieranie ich działań, jeżeli to będzie konieczne. Problem wysokiego poziomu zatrudnienia będzie brany pod uwagę w formułowaniu i wprowadzaniu celów i działań Wspólnoty.

Obowiązek sporządzania raportów

Rada Europejska będzie brała co roku pod uwagę sytuację zatrudnienia we Wspólnocie i wyrazi swoje stanowisko na ten temat, na podstawie wspólnego rocznego raportu Rady i Komisji. Rada Unii, działając kwalifikowaną większością głosów na podstawie wniosku Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomicznym i Społecznym oraz Komitetem Regionalnym i Komitetem ds. Zatrudnienia wskaże pewne zasady (standardy – policies), które Państwa Członkowskie powinny brać pod uwagę ustalając swoje krajowe zasady zatrudniania.

Każde Państwo Członkowskie przedstawi Radzie i Komisji roczny raport przedstawiający podstawowe środki przedsięwzięte do polityki zatrudnienia w świetle wskazanych zasad.

Rada na podstawie tych raportów, po otrzymaniu opinii Komitetu ds. Zatrudnienia, powinna każdego roku wydać oświadczenie dotyczące wprowadzenia standardów zatrudnienia w Państwach Członkowskich. Rada działając na podstawie kwalifikowanej większości, na zalecenie Komisji może, jeżeli uzna to za stosowne, zawrzeć w oświadczeniu odpowiednie wskazania dla poszczególnych Państw Członkowskich.

Na bazie rezultatów oświadczenia Rada i Komisja sporządzają wspólny raport roczny dla Rady Europejskiej na temat sytuacji zatrudnienia we Wspólnocie i na temat wprowadzenia wskazówek odnośnie zatrudnienia.

Jak można wspierać zatrudnienie?

Rada po konsultacji z Komitetem Ekonomicznym i Socjalnym oraz Komitetem Regionalnym może zaaprobować środki zmierzające do budowania współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi i wspierania ich czynności w zakresie zatrudnienia.

Przykładowymi przez inicjatywy skierowane na:

 • rozwijanie wymiany informacji i
 • dobrych praktyk,
 • dostarczanie analiz porównawczych i porad,
 • jak również promocję nowych rozwiązań i rozwijania doświadczeń, w szczególności przez odwołanie się do działań pilotażowych (pilot projects).

Te środki nie powinny zawierać harmonizacji prawa w Państwach Członkowskich.

Komitet do spraw Zatrudnienia

Rada po konsultacji z Parlamentem Europejskim ustanawia Komitet ds. Zatrudnienia. Komitet ten ma status doradczym, i jest utworzony, aby wspierał współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi w sprawach zatrudnienia i rynku pracy. Każde Państwo Członkowskie wyznacza dwóch członków Komitetu.

Zadaniem Komitetu jest:

 • monitorowanie sytuacji zatrudnienia i jego zasad w Państwach Członkowskich i we Wspólnocie,
 • formułowanie opinii na prośbę Rady lub Komisji, lub z własnej inicjatywy, a także występowanie do Komisji w sprawie przygotowania procedur ustalenia raportów.

Wypełniając swoje zadania Komitet powinien konsultować się zarówno ze stroną pracodawców (management), jak i pracowników (labour).

Pamiętaj, że:

 • Traktat wyznacza ogólne cele, jakie powinny być realizowane w Państwach członkowskich. Cele te są realizowane poprzez implementowane (wprowadzane) do systemów krajowych Dyrektywy oraz Rozporządzenia.

Podstawa prawna:

 • Ujednolicona wersja Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Adam 2011-11-08 16:55:28

  Dzien dobry! Ja mam pytanie, ktore jest czesia prawa zatrudnienia w UE. Wlasnie zmarl moj ojciec w Niemczech i jeszcze czekamy na jego zwloki z okolic Hamburga. Moj tato pracowal legalnie przez 16-17 lat sezonowo, rocznie okolo 7-9 tygodni. Jaki jest system ubezpieczen dla polskich pracownikow w Niemiec i jak dziala procedura odszkodowan jesli on zmarl w trakcie ostatniej umowy o prace na terenie firmy?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika