Prawo pracy: Obowiązki pracodawcy i pracownika - Artykuły

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

18.12.2023

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków związanych z wykonyawniem pracy w ramach stosunku pracy. 

Kto i kiedy może ukarać pracodawcę naruszającego prawa pracownika?

8.12.2023

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na kontrolowanie tego, (...)

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

7.12.2023

Kodeks pracy nie zabrania nawiązywania więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika, a także nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania z dotychczasowym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

5.12.2023

Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji. Jako podstawę wprowadzania do umów klauzuli zakazu konkurencji wskazuje się na ogólną zasadę swobody (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

30.11.2023

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach (...)

Obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu

2.11.2023

Polski ustawodawca nie określił w Kodeksie pracy, przy użyciu jakich metod pracodawcy powinni realizować obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu. Z tego powodu powinien on zostać doprecyzowany przez pracodawcę w regulacjach wewnątrzzakładowych.

Jak zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca?

29.8.2023

Jeżeli chcesz zatrudnić cudzoziemca, który pracuje w innej firmie albo zmienić jego umowę, musisz sprawdzić, czy będzie potrzebne nowe zezwolenie lub oświadczenie. Nowe zezwolenie lub oświadczenie może być też potrzebne, jeżeli zmiany dotyczą pracodawcy.

Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych a RODO

17.8.2023

Przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy. Pracodawca legalnie przetwarza dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to ze szczególnych przesłanek określonych w RODO oraz znajduje (...)

Działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy

19.6.2023

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy precyzyjnie określa zakres obowiązków i praw, jakie wzajemnie wobec siebie mają podczas kontroli kontrolowani i kontrolerzy. Dzięki temu inspektor pracy może skuteczniej wykonywać czynności kontrolne, a możliwość nadużyć w stosunku do Ciebie jest (...)

Jak należy prowadzić dokumentację pracowniczą?

31.5.2023

Dowiedz się, co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej, w jakiej postaci dokumentacja powinna być prowadzona i ile czasu pracodawca musi ją przechowywać. Jak tworzyć dokumentację elektroniczną?

Najnowsze zmiany w prawie pracy

17.4.2023

26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Będą dotyczyć nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskają też pracownicy (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika