Podatek od spadku – kto płaci a kto jest zwolniony?

Konsekwencją nabycia spadku nie zawsze będzie obowiązek zapłaty podatku -  stanie się tak w przypadku osób zaliczonych do tzw. zerowej grupy podatkowej.

Ustawodawca zwolnił z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenie takie powinno zostać dokonane na formularzu SD-Z2.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku nabycie własności lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy podatkowej.

Na kim ciąży obowiązek podatkowy i kiedy powstaje?

Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i w powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Jak oblicza się podatek?

Podatek należy obliczać od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów i ustalana jest według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia (spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia – czyli śmierci spadkodawcy)  i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Kwota wolna od podatku różni się w zależności od tego do której grupy podatkowej zaliczony jest spadkobierca.

I grupa podatkowa

Do I grupy podatkowej ustawodawca zaliczył małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Kwota wolna od podatku dla tej grupy podatkowej wynosi 9.637 zł.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 9.637 zł zgodnie z następującą skalą:

  • do kwoty 10.278 zł – podatek wynosi 3% podstawy opodatkowania
  • od kwoty 10.278 zł do kwoty 20.556 zł – podatek wynosi 308 zł 30 gr plus 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
  • powyżej kwoty 20.556 zł – podatek wynosi 822 zł 20 gr plus 7% nadwyżki ponad 20.556 zł

II grupa podatkowa

Do II grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

Natomiast podatek obliczany jest od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (w II grupie podatkowej wynosi ona 7.276 zł) wg następującej skali:

  • do kwoty 10.278 zł – podatek wynosi 7% podstawy opodatkowania
  • od kwoty 10.278 zł do kwoty 20.556 zł – podatek wynosi 719 zł 50 gr plus 9% nadwyżki ponad 20.556 zł
  • powyżej kwoty 20.556 zł – podatek wynosi 1.644 zł 50 gr plus 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

III grupa podatkowa

III grupę podatkową stanowią pozostali spadkobiercy. Podatek w tej grupie obliczany jest od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 4.902 zł zgodnie z następującą skalą:

  • do kwoty 10.278 zł – podatek wynosi 12% podstawy opodatkowania
  • od kwoty 10.278 zł do kwoty 20.665 zł – podatek wynosi 1.233 zł 40 gr plus 16% nadwyżki ponad 10.278 zł
  • powyżej kwoty 20.665 zł – podatek wynosi 2.877 zł 90 gr plus 20% nadwyżki ponad kwotę 20.556 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późn. zm.)


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika