Inwestycje

Polska Strefa Inwestycji

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.


Jedna strefa inwestycyjna – co się zmieniło?           

 • Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.          
 • Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.          
 • Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.          
 • Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat.          
 • Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.           
 • Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony  kraju.
 • jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające obszarami
 • każda ze spółek będzie prowadzić działalności na terenach określonych powiatów       
 • szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia

Nowa ustawa szansą dla wszystkich

Dzięki nowej ustawie zyskują: 

  1. Inwestorzy
 • Zachęty podatkowe teraz dostępne w całej Polsce, a nie, jak dotąd, w wybranych strefach ekonomicznych.   
 • Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych inwestorzy nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od obszaru działania - tylko tam, gdzie im wygodniej.      
 • Wymagane nakłady inwestycyjne stają się dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa – tak, żeby każdy miał szasnę zainwestować na miarę swoich możliwości.     
 • Stabilna sytuacja do działania dzięki  gwarancji czasu  inwestycji: 10, 12 lub 15 lat. Im wyższa pomoc publiczna od Unii Europejskiej w danym regionie, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia z podatków.    
 • Wzmacniamy kontakty inwestorów z instytucjami badawczymi, edukacyjnymi oraz innymi instytucjami, które mogą przynieść jeszcze większy rozwój  i zysk dla biznesu.   
 • Gwarantując czas udzielania ulg przywracamy Polsce konkurencyjność inwestycyjną na arenie międzynarodowej
  1. Strefy
 • Zapewniamy bezpieczeństwo ponad 2000 aktywnie działającym inwestorom w Polsce, którzy zatrudniają ponad 300 tysięcy pracowników - nie wprowadzamy zmian do nabytych przez nich praw dla inwestycji. Czyli: przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku. 
 • Opieramy się na dotychczasowym dorobku Strefy i dajemy im możliwość stania się głównym punktem kontaktu w danym regionie. Razem z nową ustawą, Strefy dostają narzędzia do:
 1. Stworzenia własnego planu rozwoju inwestycji. Plan będzie podawany do wiadomości publicznej i uwzględni strategię rozwoju regionalnego, strategię ponadregionalną oraz strategię rozwoju województwa.
 2. Powołania Rady rozwoju obszaru gospodarczego, która ma zaktywizować regiony i przyczynić się do powstania nowych inwestycji.
 3. Skrócenia decyzji o udzieleniu zachęty inwestycyjnej  do 1 miesiąca  i udzielania większego wsparcia inwestorom na każdym etapie transakcji.
  1. Gminy
 • Dzięki nowym kryteriom do uzyskania ulg podatkowych dajemy wsparcie niedoinwestowanym dotąd regionom Polski – to realna szansa na napływ inwestycji w tereny słabo rozwinięte, które teraz nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom inwestorów, jak np. infrastruktura czy zasoby ludzkie.     
 • Premiowanie inwestycji w miastach średnich, które tracą funkcje gospodarcze i społeczne
 • Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie.       
 • Uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie i zasada „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”. 
  1. Pracownicy
 • Każda nowa inwestycja to nowe miejsce pracy. A każde nowe miejsce pracy zwiększa konkurencję o pracownika. To wpływa ba warunki zatrudnienia i rynkowy poziom wynagrodzeń.
 • Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat możemy stworzyć ponad 200 tysięcy nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.
  1. Polska
 • Skok gospodarczy dla Polski – zwiększamy konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej.
 • Premiowanie przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.  
 • Stawiamy na innowacje, transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów.    
 • Tworzymy stabilne i dobrze płatne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.    
 • Likwidujemy bezrobocie na słabiej rozwiniętych terenach kraju.  
 • Zwiększamy konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych wyrobów i usług.  
 • Rozwijamy eksport.      
 • Pomnażamy polski kapitał poprzez inwestycje.     
 • Wyrównujemy międzyregionalną lukę rozwojową.   
 • Stymulujemy innowacyjność polskich inwestorów.   
 • Wzmacniamy stabilność, którą udało nam się zbudować od ponad 20 lat, wprowadzając jednocześnie zmiany, których wymaga od nas aktualna sytuacja.

Tylko 5 kroków do otrzymania wsparcia finansowego

Krok 1: Wybór lokalizacji do inwestycji  - teraz jest to teren całej Polski.

Krok 2: Zgłoszenie się do właściwego zarządzającego obszarem.

Krok 3: Przygotowanie biznes planu.

Krok 4: Złożenie wniosku do rozpatrzenia. Pamiętaj: teraz ten proces trwa tylko 1 miesiąc.

Krok 5: Otrzymanie decyzji o wsparciu finansowym dla inwestycji i zawarcie umowy z właściwym Zarządzającym Obszarem.

Inwestorze: zobacz, jakiego wsparcia możesz oczekiwać od Zarządzających Obszarami:

1. Gdy przygotowujesz się do inwestycji:

 • Kompleksowa oferta inwestycyjna
 • Doradztwo w wyborze konkretnej lokalizacji Twojej inwestycji
 • Doprowadzenie do pozytywnej decyzji i rozpoczęciu inwestycji lub reinwestycji

2. Gdy proces inwestycyjny się już rozpoczął:

 • Wsparcie na każdym etapie realizacji procesu
 • Współpraca  z JST (Jednostkami Samorządu Terytorialnego) i IOB (Instytucjami Otoczenia Biznesu), która dodatkowo usprawnia proces inwestycji
 • Merytoryczna pomoc w Twoich przygotowaniach do rozpoczęcia działalności

3. Gdy rozpoczynasz prowadzenie swojej działalności:

 • Pomoc w rekrutacji pracowników
 • Łatwiejsza współpraca w ramach klastrów branżowych i edukacyjnych
 • Działania promocyjne i marketingowe

4. Gdy wszystko działa, a Ty szukasz nowych rozwiązań i perspektyw:

 • Świadczenie opieki poinwestycyjnej
 • Gwarancja ciągłego kontaktu
 • Obsługa Twoich bieżących potrzeb               
 • Możliwości reinwestycji

Mapa obszarów inwestycyjnych - Polska Strefa Inwestycji

Kontakt informacyjny

Przedsiębiorco jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i nowych zasadach udzielania wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Rozwoju Inwestycji

E-mail: Strefa.inwestycji@mpit.gov.pl

Kontakt do zarządzających obszarami w ramach Projektu Polska Strefa Inwestycji:

Kamiennogórska SSE

Katowicka SSE

Kostrzyńsko-Słubicka SSE

Krakowski Park Technologiczny

Legnicka SSE

Łódzka SSE

SSE Euro-Park MIELEC

Pomorska SSE

Słupska SSE

SSE "Starachowice"

Suwalska SSE

TSSE Euro-Park Wisłosan

Wałbrzyska SSE

Warmińsko-Mazurska SSE

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydaje zarząd strefy. Pomaga on również w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii m.in. zakupu ziemi pod inwestycje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu:

 • przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
 • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
 • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
 • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Mechanizm pomocy publicznej dostępny dla inwestorów w ramach SSE został zastąpiony instrumentem ustanowionym na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (więcej informacji punkt wyżej).

Doradztwo i wyszukiwanie lokalizacji

Właściwa lokalizacja inwestycji jest dla inwestora jednym z kluczowych czynników sukcesu. Poszukiwanie i wybór dostępnych terenów czy hal produkcyjnych to zadanie często długotrwałe i skomplikowane. Pomóc w nim może Internetowa Baza Ofert Inwestycyjnych. 

Baza Ofert Inwestycyjnych zawiera obecnie prawie dwa tysiące ofert typu „greenfield” czyli opisów dostępnych działek i terenów inwestycyjnych oraz ponad dwieście ofert typu „brownfield” czyli dostępnych hal magazynowo-produkcyjnych. Każdy opis opatrzony jest zdjęciem, mapą oraz szczegółową specyfikacją danej oferty. Baza prowadzona jest w jęz. angielskim, by ułatwić przedsiębiorcom i inwestorom rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, ale poruszanie się po niej i wyszukiwanie atrakcyjnych lokalizacji jest bardzo intuicyjne i czytelne również dla polskojęzycznych przedsiębiorców.

Działki i tereny inwestycyjne dostępne w Bazie mają powierzchnię min. 2 ha z przeznaczeniem pod przemysł, produkcję, magazyny, aktywizację gospodarczą itp. (bez przeznaczenia pod turystykę i rekreację, na cele mieszkaniowe czy hotele), natomiast hale magazynowo-produkcyjne dostępne w Bazie mają powierzchnię min. 1000 m2 z przeznaczeniem pod przemysł, produkcję, magazyny, aktywizację gospodarczą itp. 

Skorzystaj z Bazy!

Źródło: www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.9.2018

  Polska Strefa Inwestycji gotowa

  5 września weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają już możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację (...)

 • 26.9.2017

  Polska Strefa Inwestycji

  Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało zastąpienie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) jednolitym obszarem inwestycyjnym, który ma objąć cały kraj. Cała Polska ma stać się strefą ekonomiczną. (...)

 • 21.2.2018

  Proponowane zmiany dot. inwestycji w ochronie zdrowia

  Rządowy projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się (...)

 • 18.6.2018

  Wspieranie nowych inwestycji

  Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, wsparcie również dla mikro-, małych i średnich firm, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości (...)

 • 29.3.2018

  Wsparcie z Planu Junckera

  Polska awansowała na 5. miejsce w UE pod względem wysokości wsparcia pozyskanego z Planu Junckera. Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył 2,9 miliarda euro (około 12,4 miliarda złotych) na polskie (...)