Poszukiwanie majątku przez komornika

Wierzyciel musi więc wskazać komornikowi, w jaki sposób - a więc i z czego - ma być prowadzona egzekucja. Musi zatem wiedzieć, czy i jaki majątek posiada jego dłużnik. Czasem zdobycie takich informacji jest trudne.

Czy można wnioskować o egzekucję "z całego majątku dłużnika"?

Przepisy o egzekucji wymagają bowiem, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji (art. 797 k.p.c.). Wskazanie we wniosku tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 (por. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSN 1956, nr III, poz. 69). Nie spełnia ich też żądanie "prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika" - tak nie można sformułować wniosku. Ponadto komornik nie może prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wniosku.

Jeżeli wniosek wierzyciela nie będzie spełniał wymogów z art. 797 k.p.c., wówczas komornik wezwie wierzyciela do uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania. Jeśli w tym terminie wierzyciel braków nie uzupełni (czyli np. nie wskaże, z jakich rzeczy ma być prowadzona egzekucja), wniosek zostanie zwrócony i nie wywoła żadnych skutków.

Czy poszukiwaniem majątku może zająć się komornik?

Wierzyciel musi zatem posiadać informacje o majątku dłużnika. Nie zawsze uzyskanie takich informacji jest łatwe. Pomocą może być tu poszukiwanie majątku przez komornika. Możliwość taką przewiduje art. 797[1] k.p.c.

Czy komornik może odmówić poszukiwań?

Jakkolwiek sam przepis mówi o "zleceniu" poszukiwania majątku dłużnika, nie będzie to umowa zlecenie. Komornik jest organem państwowym i z wierzycielem łączą go stosunki o charakterze publiczno-prawnym. Nie jest natomiast kontrahentem wierzyciela. Dlatego też, jeśli wierzyciel zleci komornikowi poszukiwanie majątku, to komornik ma obowiązek się tego podjąć.

Problem wynagrodzenia komornika

Do grudnia 2007 roku istniał problem z wynagrodzeniem komornika, gdyż żaden przepis nie regulował tej kwestii. Obecnie obowiązuje już art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którym:

  • w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornik pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie. Należy zwrócić uwagę, iż ta opłata jest pobierana bez względu na to, czy komornik cokolwiek odnajdzie.

  • w razie odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera kolejną opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej "na wstępie".

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami);

  • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • antoniak1 2012-11-10 09:21:54

    czy komornik może odstąpić od zajęcia wynagrodzenia?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika