Premia dla młodych rolników – wkrótce start naboru

30 sierpnia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla młodych osób (w wieku do 40 lat) rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 września. Nabór ten odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027.

Premię w wysokości 200 tys. zł będzie mógł otrzymać rolnik, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).

Nabór wniosków od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027) nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Porady prawne

Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł.

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. włącznie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników, objętych niniejszym ogłoszeniem, określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników”. Zob. Regulamin naboru wniosków dla interwencji I.11 w ramach PS WPR na lata 2023-2027

 Ogólna pula środków przeznaczona na interwencję I.11 Premie dla młodych rolników, w ramach naboru objętego ogłoszeniem

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi 811 mln zł.

Dane kontaktowe ARiMR

Departament Działań Premiowych ARiMR

telefon: 22 595 06 20

adres mailowy: DDP_zadajpytanie@arimr.gov.pl


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 r., poz. 412).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika