Czy należy przestrzegać prawa konkurencji podczas epidemii koronawirusa?

Wyjątkowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa COVID-19 przedsiębiorcy doświadczają obecnie licznych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, nadprzeciętnego popytu na niektóre towary i usługi przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na inne produkty. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma świadomość, że te wyjątkowe okoliczności mogą skłaniać podmioty gospodarcze do współpracy i koordynowania swoich działań w celu przezwyciężenia skutków kryzysu ekonomicznego.

Tymczasowa współpraca – czy zgodna z prawem konkurencji?

Nowe formy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami mogą budzić wątpliwości pod kątem ich zgodności z regułami prawa konkurencji.

Wychodząc naprzeciw bieżącej sytuacji, UOKiK uruchomił na czas trwania epidemii specjalny adres mailowy dla przedsiębiorców:
COVID-konkurencja@uokik.gov.pl

Do czego służy skrzynka kontaktowa?

Skrzynka mailowa służy uzyskaniu przez przedsiębiorców nieformalnej opinii UOKiK, czy planowane przez nich tymczasowe działania spowodowane epidemią koronawirusa są zgodne z prawem konkurencji.

Czego będzie dotyczyć opinia UOKiK?

W swojej opinii UOKiK oceni przede wszystkim, czy pozytywne skutki współpracy pomiędzy przedsiębiorcami przeważają nad ich ewentualnymi antykonkurencyjnymi konsekwencjami. Urząd przeanalizuje, czy środki zastosowane przez przedsiębiorcę mają charakter niezbędny do walki ze skutkami epidemii koronawirusa oraz czy rzeczywiście służą osiągnięciu założonych celów, np. zwiększeniu produkcji, optymalizacji dostaw. W przypadku, gdy UOKiK warunkowo zaakceptuje rozwiązania zaproponowane przez przedsiębiorców, poinformuje w swojej opinii o obowiązkach ciążących na wnioskodawcy. Może być to np. obowiązek informowania UOKiK o przebiegu współpracy czy zgłaszania ewentualnych dalszych uzgodnień.

Należy przy tym wspomnieć, że UOKiK nie będzie tolerował żadnych działań przedsiębiorców, którzy zmierzają do wykorzystania obecnej sytuacji i pod pretekstem walki z kryzysem dopuszczają się antykonkurencyjnych praktyk.

Jakie informacje powinno zawierać zapytanie?

Aby usprawnić wzajemną komunikację z UOKiK, przedsiębiorca powinien zawrzeć w swoim zapytaniu jak najwięcej informacji o planowanej inicjatywie, w tym przede wszystkim:

  • szczegóły dotyczące przedsiębiorcy/przedsiębiorców oraz produktów lub usług,
  • zakres i zasady współpracy,
  • aspekty dotyczące współpracy, które mogą budzić wątpliwości w kontekście ich zgodności z regułami konkurencji,
  • korzyści do osiągnięcia w ramach inicjatywy oraz wyjaśnienie celowości podejmowanych działań w obecnej sytuacji.

Kto może zgłosić się po opinię do UOKiK?

Wnioskodawcą może być przedsiębiorca podejmujący tymczasowe formy współpracy lub występująca w jego imieniu kancelaria prawna, która posiada stosowne pełnomocnictwo. Ponadto po opinię mogą zgłosić się stowarzyszenia i związki branżowe, przy czym warunkiem uzyskania wytycznych jest wskazanie, których przedsiębiorców i konkretnych porozumień dotyczy wniosek.

Jak szybko będzie można uzyskać odpowiedź UOKiK?

UOKiK będzie starał się odpowiadać w najszybszym możliwym terminie, podchodząc do każdej sprawy indywidualnie.

Skąd wzięła się inicjatywa uruchomienia specjalnego kanału komunikacji z przedsiębiorcami na czas epidemii koronawirusa?

Inicjatywa ta wyszła od Europejskiej Sieci Konkurencji (ang. European Competition Network, ECN), której UOKiK jest członkiem. Krajowe organy ds. ochrony konsumentów w UE oraz Komisja Europejska ogłosiły wspólne stanowisko, w którym zapewniły o swojej gotowości udzielania przedsiębiorcom wparcia w zakresie interpretacji zgodności podejmowanych przez nich w czasie epidemii koronawirusa działań z regułami prawa konkurencji. Ponadto Komisja Europejska opublikowała Komunikat ws. tymczasowych ram na potrzeby oceny kwestii antymonopolowych dotyczących współpracy między przedsiębiorstwami w odpowiedzi na pilne sytuacje wynikające z obecnej pandemii COVID-19 (tzw. Temporary Framework Communication), zawierający główne kryteria, którymi będzie posługiwała się przy ocenie projektów współpracy.

KE uruchomiła również specjalny adres mailowy dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem nieformalnych wytycznych:
COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu.

UOKiK, jako członek ECN, ma możliwość konsultowania spraw z pozostałymi krajowymi organami ds. ochrony konkurencji w UE oraz Komisją Europejską.

Źródło: konkurencja.uokik.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika