Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Przepis art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do określenia kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

Kiedy ogłoszenia przekazują zamawiający z sektora finansów publicznych?

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

 • 137 000 euro - dla dostaw lub usług, 

 • 5 278 000 euro - dla robót budowlanych. 

Powyższe kwoty nie znajdują zastosowania w przypadku uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Do nich stosuje się poniżej wskazane kwoty.  

Jakie kwoty zobowiązują do przekazania ogłoszenia o zamówieniach sektorowych?  

W wypadku zamówień sektorowych, obowiązek przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich istnieje, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

 • 422 000 euro - dla dostaw lub usług, 

 • 5 278 000 euro - dla robót budowlanych.  

W przypadku jakich kwot ogłoszenia przekazują pozostali zamawiający? 

Ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

 • 211 000 euro - dla dostaw lub usług, 

 • 5 278 000 euro - dla robót budowlanych.

Kiedy należy przekazać ogłoszenie o konkursie?

Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość konkursów:

 • przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem państwowych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także przeprowadzanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 000 euro  

 

 • przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 422 000 euro 

 

 • przeprowadzanych przez pozostałych zamawiających jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 211 000 euro.

Jak przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich?

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadkach przewidzianych w ustawie  ogłoszenia o zamówieniu przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej http://simap.europa.eu/

Jakie dodatkowe obowiązki związane z przekazaniem ogłoszenia ma zamawiający?

Zamawiający jest obowiązany udokumentować: 

 • dzień przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w szczególności przechowywać dowód jego nadania 

 • publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności przechowywać dowód jego publikacji.  

Jeżeli ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiera błędy polegające na niezgodności tego ogłoszenia z treścią ogłoszenia przekazanego do publikacji, zamawiający ma obowiązek niezwłocznie przesłać sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

Zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie, którego publikacja ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2006 r., Nr 87, poz. 604 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika