Prawo zamówień publicznych: Archiwum - Artykuły

Dialog konkurencyjny - sposób na złożone i skomplikowane zamówienie

9.6.2010

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 25 maja 2006 r. wprowadziła zupełnie nowy tryb udzielania zamówień - dialog konkurencyjny. Dialog konkurencyjny pozwala na udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień, w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi, technologiami (...)

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

10.6.2008

Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza szereg trybów udzielenia zamówień. Powszechnie znane tryby to przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Nie są to jedyne sposoby udzielenia zamówienia, a w niektórych przypadkach ustawa wręcz nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

10.7.2007

Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów (...)

Przetarg ograniczony

10.7.2007

Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień - jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia, ani wystąpienia dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie (...)

Zamówienie z wolnej ręki

10.7.2007

Zamówienie z wolnej ręki jest jednym z trybów szczególnych udzielania zamówień publicznych w stosunku do trybu podstawowego- przetargu. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.. Jego zastosowanie, (...)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

9.7.2007

Przepis art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do określenia kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące (...)

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

21.5.2007

Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ustawie. Nie można unieważnić postępowania o zamówienie publiczne z innych przyczyn niż określone w ustawie. Zamawiający (...)

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

14.2.2007

W dniu 1 marca upływa ustawowy termin przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach (zgodnie z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Sprawozdania za 2006 rok należy przekazywać drogą elektroniczną (on-line) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej UZP. (...)

Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

18.9.2006

Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający, przy czym w niektórych przypadkach zamawiający ma ustawowy obowiązek żądania zabezpieczenia. Ustawa uzależnia obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia wykonania (...)

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

18.9.2006

Wielu wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego spotkało się z odrzuceniem swoich ofert. Wobec czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty można złożyć protest. Termin na wniesienie takiego protestu wynosi jedynie 7 dni. Warto (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

12.9.2006

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości, obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych (...)

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

11.9.2006

Umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych co do zasady podlegają regulacjom kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jednak ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza pewne odrębności w stosunku do regulacji kodeksowych, wynikające ze specyfiki zamówień publicznych. Takimi (...)

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

11.9.2006

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje perspektywę osiągnięcia skutku zamierzonego przez zamawiającego, a więc zawarcia z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie z wykonawcą ważnej umowy nie jest jednak możliwe, (...)

Jak określić wartość zamówienia publicznego?

8.9.2006

Określenie wartości zamówienia stanowi, obok opisu i określenia przedmiotu zamówienia, jedną z najważniejszych czynności przygotowawczych, poprzedzających wszczęcie zasadniczej procedury prowadzącej do udzielenia zamówienia publicznego. Ustalenie wartości zamówienia (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

31.8.2006

Tryb negocjacji z ogłoszeniem może być stosowany, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika