Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?

Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie dla niego w danej sytuacji bardziej korzystne.

Jak przebiega przetarg ograniczony?

Przetarg ograniczony jest dość złożonym trybem postępowania, w którym możemy wyróżnić dwie podstawowe fazy. Pierwsza faza polega na kwalifikacji wykonawców do dalszego etapu, druga zaś faza jest normalnym przetargiem. Przetarg ograniczony zasadniczo odróżnia od przetargu nieograniczonego pierwsza faza, w której dokonuje się właśnie kwalifikacja wykonawców. W fazie kwalifikacji wyróżnić możemy następujące etapy:

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do przetargu

 3. Zaproszenie do składania ofert.

Druga faza postępowania przebiega podobnie jak w przetargu nieograniczonym i wyróżnić w niej możemy następujące etapy:

 1. Składanie ofert i wnoszenie wadium

 2. Otwarcie ofert

 3. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

 4. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie jest publikacja ogłoszenia. Zamawiający określa w ogłoszeniu informację o liczbie wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza od 5 i większa od 20. Jednak najistotniejszym elementem ogłoszenia jest określenie warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Jest to istotne z tego względu, że w przypadku, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa od liczby, którą zamawiający ma zamiar dopuścić do wzięcia udziału w postępowaniu, do dalszego udziału w postępowaniu zaprosi tylko tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania tych warunków. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie wniosków

Ogłoszenie publikowane przez zamawiającego jest zaproszeniem do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Z wnioskiem może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu wykonawca. Ponieważ dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu następuje na podstawie złożonych wniosków, wykonawcy muszą mieć odpowiedni termin na ich przygotowanie i złożenie. Terminy te uzależnione są przede wszystkim od wartości zamówienia.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż:

 • 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie (http://simep.europa.eu/), 

 • 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób niż określony powyżej.  

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia dla zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż:  

 • 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie (http://simep.europa.eu/),

 • 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem.  

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawcy składają oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie złożonych wniosków zamawiający ma obowiązek dopuścić do udziału w przetargu wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki postawione w ogłoszeniu. Jedyne ograniczenie może wynikać z określonej przez zamawiającego w ogłoszeniu liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki jest wyższa od maksymalnej liczby wykonawców, którą zamierza zaprosić zamawiający, zamawiający opracowuje swoistego rodzaju ranking wykonawców, (w oparciu o określone w ogłoszeniu warunki, ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków), oraz zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.
Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, w której liczba wykonawców spełniających postawione warunki będzie mniejsza od tej, którą określił zamawiający. W takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek zaprosić wszystkich tych, którzy spełniają postawione w ogłoszeniu warunki.

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Druga faza postępowania

Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni przez zamawiającego przystępują do przygotowania ofert przetargowych. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy składając oferty nie dołączają już dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Ten obowiązek spełnili już w pierwszej fazie postępowania. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zamieszcza się więc opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ani wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Długość terminu składania ofert zależy od wartości szacunkowej zamówienia.  

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. W tym też przypadku zamawiający może skrócić termin składania ofert (jednak nie bardziej niż do 36 dni), jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Zamawiający może skrócić ten termin nawet do 5 dni, ale tylko wtedy, gdy udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10.

Dalsza część postępowania przebiega zgodnie z regułami określonymi dla przetargu nieograniczonego.

Pamiętaj, że:

 • Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawcy składają oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty. Zamawiający nie sprawdza już tych warunków później.

 • Przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych, zatem jego zastosowanie nie wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek.

 • W przetargu ograniczonym oferty mogą złożyć wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • K. Dobiesz 2012-04-08 14:43:12

  Czy w przetargu ograniczonym jest termin w którym komisja przetargowa musi otworzyć wnioski o dopuszczenie w przetargu? Jeśli tak to jaka jest podstawa prawna? Czy z otwarcia ofert musi być sporządzony protokół?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika