Archiwum

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Strona 1 z 2

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?

Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie dla niego w danej sytuacji bardziej korzystne.

Jak przebiega przetarg ograniczony?

Przetarg ograniczony jest dość złożonym trybem postępowania, w którym możemy wyróżnić dwie podstawowe fazy. Pierwsza faza polega na kwalifikacji wykonawców do dalszego etapu, druga zaś faza jest normalnym przetargiem. Przetarg ograniczony zasadniczo odróżnia od przetargu nieograniczonego pierwsza faza, w której dokonuje się właśnie kwalifikacja wykonawców. W fazie kwalifikacji wyróżnić możemy następujące etapy:

  1. Ogłoszenie o przetargu.

  2. Składanie wniosków o dopuszczenie do przetargu.

  3. Zaproszenie do składania ofert.

Druga faza postępowania przebiega podobnie jak w przetargu nieograniczonym i wyróżnić w niej możemy następujące etapy:

  1. Składanie ofert i wnoszenie wadium

  2. Otwarcie ofert

  3. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

  4. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie jest publikacja ogłoszenia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszeń w zamówieniach publicznych, ich treści, przeczytaj poradę: Ogłoszenia o zamówieniach publicznych - warunek ważnego postępowania.

Zamawiający określa w ogłoszeniu informację o liczbie wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza od 5 i nie większa od 20. Jednak najistotniejszym elementem ogłoszenia jest określenie warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Jest to istotne z tego względu, że w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa od liczby, którą zamawiający ma zamiar dopuścić do wzięcia udziału w postępowaniu, do dalszego udziału w postępowaniu zaprosi tylko tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

Składanie wniosków

Ogłoszenie publikowane przez zamawiającego jest zaproszeniem do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Z wnioskiem może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu wykonawca. Ponieważ dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu następuje na podstawie złożonych wniosków, wykonawcy muszą mieć odpowiedni termin na ich przygotowanie i złożenie. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli natomiast wartość zamówienia przekracza kwotę 60.000 euro, termin składania wniosków nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia. Natomiast jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza 5.000.000 euro, zaś na dostawy lub usługi 130.000 euro, minimalny termin 37 dniowy liczy się od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE. Tak więc w przypadku postępowań powyżej wartości 60.000 euro następuje zmiana sposobu obliczania terminu składania wniosków. Punktem początkowym jest dzień przekazania ogłoszenia odpowiednio Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych publikacji WE a nie dzień ogłoszenia.

W postępowaniach o wartości powyżej 60.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: