Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kiedy dopuszczalne jest składania ofert równoważnych?

Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich przypadkach zamawiający ma obowiązek dopuścić składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną będzie w takim wypadku oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone przez zamawiającego. Odnosić to należy do równoważności technicznej i jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia.

Kiedy dopuszczalne jest złożenie oferty wariantowej?

Oferta wariantowa to oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Dopuszczając możliwość złożenia oferty wariantowej, zamawiający musi zamieścić o tym informację w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający misi również określić w specyfikacji minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia. Warunki te mogą odnosić się wyłącznie do sposobu wykonania zamówienia. Wariantowość nie daje jednak podstawy do zaproponowania innego, zamiennego przedmiotu zamówienia, ani zaproponowania kilku sposobów realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, to stosowną informację musi zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Dopuszczalność składania ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego i nie powoduje obowiązku uzasadniania decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do składania takich ofert.

Kiedy dopuszczalne jest składanie ofert częściowych?

Zamawiający może dopuścić możliwość składani ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

O takiej możliwości powinien poinformować wykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązany jest dokładne opisać odpowiednie części zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać obiektywne potrzeby zamawiającego w danym zakresie.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub kilka części zamówienia, chyba że zamawiający określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

Jakie informacje zawarte w ofercie mogą być zastrzeżone?

Każdy wykonawca może zastrzec w treści złożonej oferty, że wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie to może dotyczyć tylko informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W orzecznictwie sądowym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W szczególności tajemnicą mogą być dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, które są jawne na podstawie innych przepisów (np. dane zawarte w KRS). Nie mogą być również zastrzeżone wszystkie informacje zawarte w ofercie, gdyż oferta taka będzie odrzucona.
W żadnym wypadku wykonawca nie może zastrzec następujących informacji:

 • własnej nazwy (firmy) oraz adresu,
 • dotyczących ceny,
 • terminu wykonania zamówienia,
 • okresu gwarancji,
 • warunków płatności zawartych w ofercie.

Czy możliwe jest dokonanie przez zamawiającego jakichkolwiek zmian w treści oferty?

Co do zasady nie. Zamawiający nie może dokonać żadnych zmian w treści złożonych przez wykonawców ofert. Wyjątkiem jest możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

Aby wykluczyć wszelkie niejasności i ewentualne działanie zamawiającego niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych ustawodawca wprowadził do ustawy szczególne regulacje dotyczące sposobu poprawiania omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób:

 1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
  • jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.
  • jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny
 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
  • jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia
  • jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny
  • jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie
 3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
  • przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
  • jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
  • jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o fakcie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

Kiedy oferty podlegają odrzuceniu?

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą. Niezgodność z ustawą zachodzi w każdym przypadku naruszenia przepisów ustawy lub aktów wykonawczych do ustawy.
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą odrzucenia oferty jest treść oferty i specyfikacji. Jeżeli treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją, wówczas oferta taka podlega odrzuceniu. Nie powinna więc stanowić podstawy odrzucenia oferty sytuacja, gdy forma oferty jest niezgodna ze specyfikacją. Ustawa daje podstawę do odrzucenia oferty wyłącznie, jeżeli treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji.
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zachodzi podstawa do przypuszczenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający obowiązany jest przeprowadzić stosowną procedurę zmierzającą do ustalenia, czy rzeczywiście cena oferty jest rażąco niska. W tym celu zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób określony w ustawie lub zawiera błędy w obliczeniu ceny. Poprzednio obowiązująca ustawa przewidywała obowiązek odrzucenia ofert w każdym przypadku popełnienia błędu w obliczeniu ceny.

  Obecnie ustawodawca zdecydował się odejść od tak rygorystycznych zasad. W związku z tym wprowadzono do Prawa zamówień publicznych szczegółowe regulacje dotyczące poprawiania omyłek rachunkowych.

 7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Nieważność może mieć miejsce w przypadku wad oświadczenia woli powodujących bezwzględną nieważność złożonego oświadczenia, a więc na przykład: brak świadomości lub swobody (art. 82 kodeksu cywilnego) albo pozorność (art. 83 kc).

Zamawiający powiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Katalog wyżej wymienionych przesłanek skutkujących odrzuceniem ofert ma charakter zamknięty, czyli nie może być przez nikogo rozszerzony, w szczególności przez zamawiającego.

Pamiętaj, że:

 • Zmiana lub wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert jest dopuszczalna i nie powoduje negatywnych skutków,
 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę,
 • Zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o fakcie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
 • Wykonawca, w którego ofercie zamawiający poprawił omyłki rachunkowe, aby brać dalej udział w postępowaniu obowiązany jest wyrazić pisemnie zgodę na te poprawki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nie uczyni tego w tym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
 • Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwosć składania ofert częściowych, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub kilka części zamówienia. Jeżeli zamawiający ogranicza liczbę części, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe, powinien określić to wprost w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Adam P. 2011-09-14 13:52:13

  Witam. Proszę o pomoc w takim przypadku. Zamawiający udzielajac zamówienia określa cenę oferty jako cene ryczałtową, podając przedmiary robót wraz z specyfikacją techniczną okreslająca parametry materiałow jakie należy zastosować. Jeden z oferentów składając ofertę w załączonych kosztorysach uproszczonych (wymaganych do oferty) zamienia wymagane materiały na inne (np. stolarkę aluminiową na PCV) oraz pomija niektóre materiały. Czy mając na uwadze że cena oferty jest ceną ryczałtową są jakieś podstawy do odrzucenia takiej oferty?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika