Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jak przebiega postępowanie przetargowe?

Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają wpływ na ważność postępowania przetargowego. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek lub możliwość powołania komisji przetargowej przeprowadzającej postępowanie. Kolejną bardzo ważna kwestią jest określenie warunków przetargu przy uwzględnieniu zasad równości i uczciwej konkurencji, w tym warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców, terminów itd. Wszystkie podstawowe i najważniejsze warunki przetargu powinny zostać zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przetargu nieograniczonym wyróżnić możemy następujące etapy:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Składanie ofert i wnoszenie wadium
 4. Otwarcie ofert
 5. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 6. Zawarcie umowy.

Ogłoszenie o przetargu

Czynnością formalnie rozpoczynającą postępowanie przetargowe jest ogłoszenie o przetargu. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia ogłoszenie o organizacji przetargu nieograniczonego publikowane jest w wydawanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), a od 1 maja 2004 r. także w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niezależnie od wartości szacunkowej zamówienia ogłoszenie zamieszcza się w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej zamawiającego jeżeli taką posiada (jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszeń w zamówieniach publicznych to przeczytaj poradę: Ogłoszenia o zamówieniach publicznych - warunek zażnego postępowania).

Ogłoszenie jest jedną z pierwszych czynności zamawiającego, na którą wykonawcy mogą składać protesty i ewentualnie odwołania. Może to mieć miejsce, jeżeli zamawiający już w ogłoszeniu naruszy jedną z zasad udzielania zamówień publicznych (np. określenie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję poprzez wskazanie jednego z wielu producentów).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie zainteresowani wykonawcy zwracają się z wnioskiem do zamawiającego o przesłanie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek w tej sprawie wykonawcy mogą składać pisemnie lub osobiście. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikacje istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przesłanie.

Oferty i wadium

Dostawcy lub wykonawcy, którzy zapoznali się z dokumentacją przetargową, zorientowali się w przedmiocie zamówienia, czego wymaga od nich zamawiający, mogą przystąpić do przygotowania oferty. Oferta składana przez dostawców (wykonawców), pod rygorem nieważności powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. Ponadto oferta powinna sprostać innym wymaganiom stawianym przez zamawiającego. Oferty należy złożyć w miejsce i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oferta złożona po terminie jest zwracana wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Więcej szczegółów dotyczących ofert patrz porada: Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert.

W postępowaniach o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 60.000 euro zamawiający żąda od wykonawców zabezpieczenia wnoszonych przez nich ofert, poprzez wniesienie wadium. Natomiast w postępowaniach, w których wartość zamówienia nie przekracza wspomnianej kwoty żądanie wniesienia wadium nie jest obowiązkiem zamawiającego, lecz jego uprawnieniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wadium przeczytaj poradę: Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wysokość wadium określa zamawiający podając konkretną kwotę.

Otwarcie ofert

Po upływie terminu do składania ofert następuje ich otwarcie. Dzień, w którym upływa termin składania ofert jest jednocześnie dniem ich otwarcia Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich uczestniczących w postępowaniu wykonawców. Nie ma również przeciwwskazań, aby podczas tej czynności zamawiającego obecne były również osoby, które nie są bezpośrednio zainteresowane jego wynikiem. Zamawiający nie ma uprawnień, aby ograniczyć krąg osób obecnych podczas otwarcia ofert wyłącznie do wykonawców, którzy złożyli oferty.

Ocena ofert

Po otwarciu ofert komisja przetargowa lub inne osoby działające w imieniu zamawiającego dokonują badania oraz oceny złożonych przezwykonawców ofert, wybierając ofertę najkorzystniejszą. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Możliwość ta jest uprawnieniem zamawiającego a nie jego obowiązkiem. Oferent nie może domagać się od zamawiającego, aby ten zażądał stosownych wyjaśnień. Oferent nie może również złożyć skutecznego protestu na bezczynność zamawiającego polegającą na nieskorzystaniu z uprawnienia żądania wyjaśnień. W żadnym jednak wypadku żądanie wyjaśnień złożonej oferty nie może to prowadzić do zmiany lub uzupełnienia oferty np. o brakujące dokumenty. W toku dokonywania oceny ofert nie jest dopuszczalne prowadzenie jakichkolwiek negocjacji zamawiającego z oferentami na temat złożonych przez niech ofert. Nie jest również możliwe dokonanie przez zamawiającego jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert, zwłaszcza zmiany ceny. Zamawiający może wyłącznie poprawić oczywiste omyłki pisarskie w treści oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Za oczywistą omyłkę może być uznana tylko taka zmiana tekstu oferty, która nie powoduje zmiany treści oferty. Oferta zawierająca błąd w obliczeniu ceny lub omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny, której nie można poprawić w sposób określony w ustawie, podlega odrzuceniu.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą wyłącznie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Podkreślić należy, iż z nielicznymi wyjątkami, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, a więc do kryteriów podmiotowych. Kryteria oceny ofert mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania. Kryteria oceny ofert raz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu lub zaproszeniu do składania ofert, nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Zawarcie umowy

Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. Powiadomienie powinno wskazywać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę oferty. Jeżeli postępowanie dotyczyło przedmiotu zamówienia, którego wartość przekraczała 60.000 euro, o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje również Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu.

Przed podpisaniem umowy, zwycięski oferent może być zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W zależności od wartości oraz rodzaju zamówienia zamawiający bądź ma obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia, bądź ma taką możliwość. W postępowaniach, w których wartość robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia publicznego przekracza równowartość 60.000 euro, zamawiający ma obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania. Taki sam obowiązek istnieje, jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza równowartość 5.000.000 euro albo gdy umowa ma być zawarta na czas dłuższy niż 3 lata. W tego rodzaju postępowaniach nawet brak stosownego żądania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma wpływu na istnienie obowiązku wniesienia zabezpieczenia przez zwycięskiego oferenta. W przeciwieństwie do pozostałych postępowań, w których brak wspomnianego żądania w specyfikacji powoduje, że zamawiający nie może przed zawarciem umowy żądać wniesienia zabezpieczenia. Więcej na ten temat możesz przeczytać w poradzie: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych.

Podkreślić należy, iż skutkiem wywołanym nie wniesieniem zabezpieczenia przez zwycięskiego oferenta jest utrata wniesionego przez tegoż oferenta wadium, oraz obowiązek zastosowania wyboru następnej w kolejności najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma obowiązek zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. A więc może to nastąpić najwcześniej 8 dnia licząc o dnia wysłania zawiadomienia o wyniku postępowania.

Podpisaniem umowy kończy się postępowanie prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Pamiętaj, że:

 • przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych, zatem jego zastosowanie nie wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek.
 • formalną chwilą wszczęcia postępowania jest dzień publikacji ogłoszenia o organizacji przetargu.
 • w przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 • kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy.
 • postępowania, w których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro prowadzone są według łagodniejszych wymogów formalnych (np. nie publikuje się ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, obowiązują krótsze terminy itd).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika