Archiwum

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Strona 1 z 2

W jakich wypadkach wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie?

Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający oraz w przypadkach, gdy obowiązek wniesienia zabezpieczenia wynika z ustawy. Ustawa uzależnia obowiązek wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy od wartości i rodzaju zamówienia, a także od czasu trwania umowy. Zgodnie z ustawą, żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest obligatoryjne, jeżeli:

  • przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.
  • przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro.
  • umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, z wyjątkiem pewnego rodzaju umów. Otóż wykonawcy nie mają obowiązku wniesienia zabezpieczenia, w przypadku zawarcia na czas dłuższy niż 3 lata umów: pożyczki lub kredytu; rachunku bankowego lub ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat, obsługi emisji papierów wartościowych, na okres obsługi emisji oraz umów koncesji. Ponadto ustawa nie nakłada obowiązku wniesienia zabezpieczenia w przypadku zawierania na czas oznaczony umów, których przedmiotem są dostawy: wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej; gazu z sieci gazowej; ciepła z sieci ciepłowniczej.

W wyżej wymienionych przypadkach zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert, zamawiający, za zgodą Prezesa Urzędu wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia.

Oprócz przypadków, w których obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika wprost z ustawy, wykonawcy mogą zostać zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia na żądanie zamawiającego.

Otóż ustawa przyznaje zamawiającemu generalne uprawnienie żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia . Zamawiający może żądać zabezpieczenia w każdym przypadku, gdy obowiązek ten nie wynika wprost z ustawy. W takich przypadkach zamawiający powinien określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W szczególności powinien określić wysokość zabezpieczenia. Pominięcie tych informacji w specyfikacji, pozbawia zamawiającego możliwości żądania zabezpieczenia. Oczywiście odnosi się to wyłącznie do tych przypadków, w których żądanie zabezpieczenia jest uprawnieniem zamawiającego.

Jaką wysokość zabezpieczenia może żądać zamawiający?

Określenie wysokości zabezpieczenia należy do zamawiającego. W swym wyborze jest on ograniczony progami ustanowionymi w ustawie. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

W jakiej formie można wznosić zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Ustawa dopuszcza osiem form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wśród których skorzystanie z trzech wymaga uzyskania zgody zamawiającego. I tak zabezpieczenie może być wnoszone w:

  • pieniądzu,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty - osoby prawne nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk wyłącznie na cele statutowe, udzielające poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu lub pożyczek zaciąganych przez małych i średnich przedsiębiorców - wyłonione w drodze konkursu, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła dotacji (podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: