Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kto może wnieść skargę?

Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, jeżeli wyrok zespołu arbitrów jest dla niego niekorzystny. Ponadto legitymowane do wniesienia skargi będą również organizacje pracodawców lub przedsiębiorców wpisane na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Prezesa Urzędu), które były uczestnikami postępowania odwoławczego.

Ponadto szczególne uprawnienie zostało przyznane również Prezesowi Urzędu. Otóż może on również wnieść skargę na wyrok zespołu arbitrów. Jeżeli Prezes Urzędu skorzysta z powyższego uprawnienia, do czynności przez niego podejmowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze. Zgodnie z tymi przepisami, Prezes Urzędu może wytoczyć powództwo na rzecz oznaczonej osoby (strony postępowania odwoławczego) lub też przeciwko obu stronom postępowania odwoławczego.

Jeżeli Prezes Urzędu wytacza powództwo na rzecz jednego z uczestników postępowania odwoławczego, sąd rozpoznający skargę obowiązany jest zawiadomić o tym tego uczestnika postępowania odwoławczego, doręczając jej odpis pozwu. Uczestnik ten może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda.

Jeżeli Prezes Urzędu nie działa na rzecz określonego uczestnika potęgowania odwoławczego, wnosi pozew przeciwko zamawiającemu i dostawcy albo wykonawcy.

W jakim terminie należy wnieść skargę?

Uczestnicy postępowania mogą wnieść skargę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku zespołu arbitrów z uzasadnieniem. Podkreślić w tym miejscu należy, iż dniem, od którego biegnie termin na wniesienia skargi jest dzień doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Nie ma więc znaczenia dzień, w którym nastąpiło ogłoszenie wyroku, a jedynie dzień w którym stronie postępowania doręczono wyrok z uzasadnieniem. Dotrzymanie powyższego terminu jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozpatrzenia skargi. Podkreślić należy, iż skarga wniesiona po terminie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.
W przypadku skargi wnoszonej przez Prezesa Urzędu, termin na wniesienia skargi kształtuje się nieco odmiennie.

Otóż Prezes Urzędu może wnieść skargą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Inaczej więc jak uczestnicy postępowania prezes Urzędu ma 21 dni na wniesienie skargi. Ponadto termin na jej wniesienie jest również inaczej liczony niż w odniesieniu do uczestników postępowania. Termin ten biegnie od dnia ogłoszenia wyroku zespołu arbitrów, a nie od dnia jego doręczenia wraz z uzasadnieniem.

W jaki sposób wnosi się skargę?

Skargę na wyrok zespołu arbitrów nie wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnosi się ją za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy. Powinno to nastąpić w ciągi 7 dni od dnia otrzymania skargi.

Co powinna zawierać skarga?

Zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych skarga powinna czynić zadość przepisom określającym wymogi stawiane dla pism procesowych. W związku z tym skarga powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • oznaczenie zaskarżonego wyroku zespołu arbitrów,
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • wniosek o zmianę wyroku w całości lub w części,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia, przytoczenie zarzutów i zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników,
 • pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik.

Ponadto skarga jako pierwsze pismo procesowe w sprawie powinna zawierać oznaczenie zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

Do skargi powinny być ponadto dołączone odpisy i odpisy załączników, w celu doręczenia ich uczestnikom biorącym udział w sprawie.

Skarga, podobnie jak pozew powinna zostać należycie opłacona.

  Zgodnie z przepisami, od skargi na wyrok zespołu arbitrów w sprawach o zamówienia publiczne pobiera się wpis stały w wysokości 3.000 zł. Wysokość wpisu nie zależy więc od wartości przedmiotu sporu. W każdym postępowaniu wysokość tego wpisu jest jednakowa.

Jeżeli skarga nie spełnia wszystkim przewidzianym wymaganiom formalnym, nie może otrzymać prawidłowego biegu. W takiej sytuacji przewodniczący wydziału wzywa stronę pod rygorem zwrotu pisma, do poprawienia lub uzupełnienia skargi w terminie tygodniowym. Oczywiste niedokładności, które nie powodują wątpliwości sądu, nie stanowią przeszkody w nadaniu skardze prawidłowego biegu.

Jeżeli skarga zostanie przez stronę w terminie uzupełniona lub poprawiona wywołuje skutki od chwili jej wniesienia. Jeżeli natomiast skarżący nie uzupełni braków w terminie, skarga zostanie skarżącemu zwrócona. Skarga taka nie wywoła żądnych skutków prawnych.

Czy możliwe jest przywrócenie terminu na dokonanie czynności procesowej?

Tak, jest to możliwe. Takie uprawnienie przyznaje art. 92f ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Brak winy w niedokonaniu czynności procesowej w wymaganym terminie może być wynikiem działania siły wyższej (np. powódź uniemożliwiająca wydostanie się z zalanego terenu), lub innych okoliczności uniemożliwiających podjęcie przez stronę w terminie czynności procesowej (wypadek, choroba uniemożliwiająca podjęcie czynności). Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.

W celu przywrócenia terminu należy złożyć pismo procesowe wraz ze stosownym wnioskiem i uzasadnieniem. Pismo w tej sprawie wnosi się bezpośrednio do sądu, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Czynnością procesową, która powinna zostać złożona w odpowiednim terminie jest przykładowo wniesienie skargi. Oznacza to, że możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu na wniesienia skargi, jeżeli niedotrzymanie terminu nie było zawinione.

Jakie orzeczenia może wydać sąd rozpoznający skargę?

Sąd rozpoznający skargę może ją odrzucić, oddalić albo uwzględnić.
Sąd odrzuca skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli:

 • została wniesiona po upływie przewidzianego terminu,
 • jest niedopuszczalna z innych przyczyn,
 • jej braków strona nie uzupełniła w terminie.

Skarga może zostać uznana za niedopuszczalną np. z tego powodu, że została wniesiona przez osobę do tego nieuprawnioną, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Przyczyną odrzucenia mogą być również braki formalne, które nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez sąd.
Przyczyny odrzucenia skargi dotyczą przede wszystkim kwestii formalnych związanych z jej wniesieniem, elementów składowych pisma procesowego, jakim jest skarga na wyrok zespołu arbitrów. W sprawach merytorycznych sąd rozstrzyga bądź oddalając skargę, bądź ją uwzględniając. Jeżeli sąd uwzględnia skargę, uchyla zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. Oznacza to, że sąd jest władny podjąć rozstrzygnięcie co do samego przedmiotu objętego sporem. Nie ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia prawidłowości formalnej rozstrzygnięcia zespołu arbitrów, ale zagłębia się w kwestie sporne między stronami. Jeżeli sąd oddala skargę, utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy. Może się jednak zdarzyć, że już samo odwołanie podlega odrzuceniu, lub że zachodzi podstawa do umorzenia postępowania. W takiej sytuacji sąd uchyla wyrok zespołu arbitrów oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Skarga jest ostatnim środkiem odwoławczym, kończącym postępowanie odwoławcze. W szczególności skarga nie może zostać już zaskarżona. Chociaż postępowanie wszczęte na skutek wniesienia skargi toczy się według przepisów o apelacji, to od wyroku sądu nie służy kasacja do Sadu Najwyższego. Wynika to bezpośrednio z brzmienia przepisu art. 92h ustawy o zamówieniach publicznych.

Pamiętaj, że:

 • Przedmiotem skargi może być wyłącznie wyrok zespołu arbitrów w całości lub w części (np. określenie wysokości kosztów postępowania odwoławczego).
 • Skargę mogą wnieść wyłącznie uczestnicy postępowania odwoławczego oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Skargę należy wnieść w odpowiednim terminie. Skarga wniesiona po terminie podlega odrzuceniu.
 • Od skargi pobierany jest wpis stały w wysokości 3.000 zł.
 • Wniesienie skargi nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa może być zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, za który uważany jest wyrok zespołu arbitrów.
 • Rozpatrując skargę sąd wydaje wyrok po przeprowadzeniu rozprawy.
 • Od wyroku sądu nie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 154 poz. 753).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • kasia 2019-07-03 00:09:46

  Czy jak tylko częściowo placi alimenty tez mogę złożyć wniosek do prokuratury o niealimentacje zasadzonych alimentów?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika