Aukcja elektroniczna - jak uzyskać zamówienie publiczne przez Internet? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Co to jest aukcja elektroniczna?

Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji. Te kolejne korzystniejsze oferty nazywane są postąpieniami.

Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej?

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.

000 euro.

W jaki sposób wszczyna się postępowanie?

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie aukcji elektronicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona aukcja. Ogłoszenie to zawiera co najmniej:

 1. nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
 2. określenie trybu zamówienia;
 3. określenie przedmiotu zamówienia;
 4. wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych;
 5. sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień;
 6. informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania;
 7. termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej;
 8. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej;
 9. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 10. informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 11. termin związania ofertą;
 12. termin wykonania zamówienia;
 13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
 15. adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy niż 15 dni. Kwalifikacja wykonawców do dalszego udziału w aukcji odbywa się na podstawie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający ma obowiązek zaprosić do składania ofert wszystkich tych wykonawców, którzy spełniają przedmiotowe warunki. Zamawiający przesyłając zaproszenie do składania ofert obowiązany jest w nim podać termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Właściwa aukcja elektroniczna rozpoczyna się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Termin ten podany w ogłoszeniu nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Od momentu otwarcia samej aukcji elektronicznej, zamawiający i wykonawcy przekazują wszystkie wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

W jakiej formie powinna być sporządzona oferta?

Oferta wykonawcy składana w trybie aukcji elektronicznej powinna zostać złożona w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Forma elektroniczna została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Tak złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie zaoferowanej ceny. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą (z niższą ceną).

Jak przebiega aukcja elektroniczna?

W toku aukcji zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w aukcji, a także o cenach złożonych przez nich ofert. Jednak do momentu zamknięcia aukcji zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.

Zamawiający może prowadzić aukcję jednoetapowo albo wieloetapowo. Jeżeli akcja jest wieloetapowa, zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu, że po zakończeniu każdego etapu nie zakwalifikuje do następnego etapu aukcji tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień. Po każdej takiej eliminacji zamawiający niezwłocznie informuje o tym fakcie nie zakwalifikowanych wykonawców.

Kiedy zamawiający zamyka aukcję?

Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

 1. w terminie określonym w ogłoszeniu;
 2. jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia, lub
 3. po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Pamiętaj, że:

 • Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.
 • W aukcji elektronicznej nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez siebie wyznaczonym. Termin ten nie może jednak wypadać później niż przed upływem terminu otwarcia aukcji elektronicznej.
 • Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą
 • Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę,
 • W aukcji elektronicznej nie stosuje się przepisów dotyczących odrzucenia ofert.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 19, poz. 177).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • all 2015-04-19 11:52:00

  mam problem bo potrzebuje podważyć wynik aukcji elektronicznej jak to mozna zrobić?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika