Archiwum

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Podkreślić wszak należy, iż w szczególności w postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W jaki sposób zamawiający może weryfikować wykonawców?

Zamawiający w celu zweryfikowania, czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne rzeczywiście spełniają warunki udziału w tym postępowaniu, może żądać od nich przedstawienia określonych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może jednak żądać wyłącznie takich dokumentów i oświadczeń, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania i zostały wskazane w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. W zależności od wartości zamówienia publicznego zamawiający może mieć, bądź uprawnienie do żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków postępowania, bądź obowiązek żądać od wykonawców tych dokumentów. I tak, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro zamawiający zgodnie ze swoim wyborem może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 60.000 euro, zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W którym momencie postępowania powstaje obowiązek składania oświadczeń i dokumentów?

Moment, w którym powstaje obowiązek składania oświadczeń i dokumentów zależy od trybu w jakim prowadzone jest postępowanie.

W przetargu nieograniczonym oraz w trybie zapytania o cenę wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. W przetargu ograniczonym oraz w trybie negocjacji z ogłoszeniem obowiązek dołączenia oświadczeń i dokumentów istnieje z wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu lub negocjacji.
W trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków wykonawca ma obowiązek złożyć najpóźniej wraz z zawarciem umowy. Natomiast w aukcji elektronicznej wykonawcy składają oświadczenia i ewentualnie dokumenty (jeżeli zamawiający takie żądanie zawarł w ogłoszeniu)wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji.

Z powyższego wynika, iż w każdym z wymienionych trybów niezależnie od wartości zamówienia, wykonawcy składają oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Natomiast obowiązek żądania dokumentów, które potwierdzają że wykonawca faktycznie spełnia wymagane warunki zależy już od rodzaju trybu, wartości zamówienia i wyboru zamawiającego. Zamawiający określając rodzaje dokumentów, które mają złożyć wykonawcy nie ma pełnej swobody. W zależności od rodzaju warunków udziału, zamawiający może wybrać rodzaje dokumentów z pośród tych, o których mowa poniżej.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności, niepodleganie wykluczeniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, zamawiający może żądać, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem";
 3. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie dotyczącym skazania za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub innego przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia (na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 6. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 5 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli natomiast w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej oraz o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów:

 1. informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi;
 2. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;
 3. wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
 4. wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
 5. wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie;
 6. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 7. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iż wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia;
 8. wyniku kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także możliwości naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej przez właściwy organ kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu - jeżeli usługi lub produkty będące przedmiotem dostawy są skomplikowane lub służą szczególnemu celowi.

Wykonawca znajduje się w sytuacji i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów:

 1. sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
 2. informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że:

 • Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 • W każdym trybie i niezależnie od wartości zamówienia wykonawcy składają oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • Wykonawcy składają dokumenty potwierdzające spełnianie warunków na wyraźne żądanie zamawiającego,
 • Powyższe regulacje mają zastosowanie do postępowań wszczętych po 6 maja 2004 r.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: