Podatek VAT i akcyza

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).

Nowe rozporządzenie w dużej mierze powtarza już istniejące regulacje, wprowadza też kilka nowych rozwiązań, które przedstawimy poniżej.

Jedną z nowości w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego jest wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług, skutkujących zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży w odrębnej ewidencji.

Przepisy podatkowe nie określają wzoru takiej ewidencji wskazują jednak jakie informacje powinny zostać w niej uwzględnione; stosownie do treści  § 3 ust. 4 rozporządzenia o kasach, ewidencja zwrotów powinna zawierać:

1. datę sprzedaży;

2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Kolejną nowością jest wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania każdej sprzedaży – w tym sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej podlega również sprzedaż w przypadku gdy zapłata lub jej część została uiszczona przez dokonaniem sprzedaży.

Zgodnie z postanowieniami nowego rozporządzenia jednym z elementów obowiązkowych, które powinny zostać zwarte na paragonie jest nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację. Kolejnym novum jest wprowadzenie na żądanie nabywcy – obowiązku zamieszenia na paragonie numeru NIP nabywcy.

Zgodnie z nowymi przepisami w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia serwisant ma obowiązek wykonać przegląd techniczny kasy fiskalnej.

W omawianym tutaj rozporządzeniu pojawi się rozróżnienie na podmioty prowadzący serwis główny oraz podmioty prowadzące serwis kas. Podmiotem prowadzącym serwis główny jest:

- producent krajowy  danego typu kasy prowadzącego jej serwis,

- podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,

- podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy.

Natomiast podmiotem prowadzącym serwis kas jest przedsiębiorca prowadzący działalność serwisu kas i posiadający autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny.

W związku z powyższym rozróżnieniem pojawił się również nowy druk - „Zgłoszenie podmiotu prowadzącego serwis lub podmiotu prowadzącego serwis główny”.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w tym rozporządzeniu do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 8.11.2017

  Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

  Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)

 • 24.4.2018

  Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego

  Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące taryf dla gazu ziemnego, które dostosowuje dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku oraz regulacji (...)

 • 28.7.2018

  Nowa ustawa o tachografach

  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz (...)

 • 23.3.2007

  Ewidencje na potrzeby podatku VAT

  Przepisy nie określają żadnego wzoru ewidencji podatkowej dla celów VAT. Niemniej jednak wszyscy podatnicy (z wyjątkiem niektórych podatników zwolnionych czy wykonujących czynności zwolnione od (...)