Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).

Nowe rozporządzenie w dużej mierze powtarza już istniejące regulacje, wprowadza też kilka nowych rozwiązań, które przedstawimy poniżej.

Jedną z nowości w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego jest wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług, skutkujących zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży w odrębnej ewidencji.

Przepisy podatkowe nie określają wzoru takiej ewidencji wskazują jednak jakie informacje powinny zostać w niej uwzględnione; stosownie do treści  § 3 ust. 4 rozporządzenia o kasach, ewidencja zwrotów powinna zawierać:

1. datę sprzedaży;

2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Kolejną nowością jest wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania każdej sprzedaży – w tym sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej podlega również sprzedaż w przypadku gdy zapłata lub jej część została uiszczona przez dokonaniem sprzedaży.

Zgodnie z postanowieniami nowego rozporządzenia jednym z elementów obowiązkowych, które powinny zostać zwarte na paragonie jest nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację. Kolejnym novum jest wprowadzenie na żądanie nabywcy – obowiązku zamieszenia na paragonie numeru NIP nabywcy.

Zgodnie z nowymi przepisami w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia serwisant ma obowiązek wykonać przegląd techniczny kasy fiskalnej.

W omawianym tutaj rozporządzeniu pojawi się rozróżnienie na podmioty prowadzący serwis główny oraz podmioty prowadzące serwis kas. Podmiotem prowadzącym serwis główny jest:

- producent krajowy  danego typu kasy prowadzącego jej serwis,

- podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,

- podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy.

Natomiast podmiotem prowadzącym serwis kas jest przedsiębiorca prowadzący działalność serwisu kas i posiadający autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny.

W związku z powyższym rozróżnieniem pojawił się również nowy druk - „Zgłoszenie podmiotu prowadzącego serwis lub podmiotu prowadzącego serwis główny”.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w tym rozporządzeniu do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 r.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika