Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Tryb dokonywania rozbiórek został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Co organ powinien uczynić przed wydaniem decyzji o rozbiórce?

Przed wydaniem decyzji o rozbiórce organ właściwy:

 • ustala przyczyny niewykonywania obowiązku wyremontowania, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę tego obiektu,

 • dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a jeżeli w wyniku oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego nakazuje sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego,

 • przeprowadza rozprawę.

Z dokonania oględzin i oceny stanu technicznego organ jest zobowiązany sporządzić protokół.

Protokół oględzin powinien zawierać:

 • opis stanu technicznego obiektu budowlanego,

 • przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu,

 • określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi,

 • opis stanu zaawansowania robót budowlanych – w przypadku obiektu nieukończonego.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba organ może nakazać sporządzenie ekspertyzy technicznej. Ekspertyzę tą wykonuje się, jeżeli w przypadku oględzin powstają uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego. Ekspertyza powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub przez rzeczoznawcę budowlanego (w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność). Ekspertyzę może wykonać także jednostka badawczo-rozwojowa bądź uczelnia posiadająca kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących budownictwa.  

Właściwy organ doręcza właścicielowi lub zarządcy obiektu odpis protokołu oględzin, wyznaczając jednocześnie termin rozprawy.

Decyzja o rozbiórce

Decyzja o rozbiórce jest wydawana na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, ekspertyzy technicznej oraz rozprawy, gdy uzna, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowania.

W decyzji o rozbiórce właściwy organ wyznacza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego odpowiedni, technicznie uzasadniony termin przystąpienia do rozbiórki i jej ukończenia oraz uporządkowania terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji o rozbiórce.

Co powinien uczynić organ, gdy stwierdzi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia?

Jeżeli zostanie stwierdzone bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, to właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających (podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie tego niebezpieczeństwa). Do zastosowania środków zabezpieczających, również na koszt właściciela lub zarządcy są również upoważnione organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.

Pamiętaj, że:

 • Decyzja o rozbiórce zapada na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, ekspertyzy technicznej oraz rozprawy, gdy uzna, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowania,

 • Zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających zapewnia organ właściwy na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,

 • W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowanie właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

 • W stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków nie stosuje się przedstawionych przepisów o decyzji o rozbiórce.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2043),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • MaryJan66 2012-03-10 20:48:59

  super praca!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika