Wniosek o ogłoszenie upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

W prawie upadłościowym jest dokładnie sprecyzowane, kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jakie elementy powinny się w tym wniosku znaleźć. Tak więc ogłoszenia upadłości może żądać dłużnik, każdy z jego wierzycieli, a także:

 • w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników, partnerów lub akcjonariuszy,
 • w stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami,
 • w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski oraz organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa,
 • w stosunku do osoby prawnej i do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej będących w stanie likwidacji - również każdy z likwidatorów.

Zasadniczo wniosek każdego z tych podmiotów powinien zawierać te same elementy, jednakże dla wniosku dłużnika wymaga się zawarcia większej ilości danych. Składając wniosek do sądu nie należy zapomnieć o odpisach wniosku dla osób, które będą uczestniczyć w sprawie (wierzycieli lub dłużnika, likwidatorów, uprawnionych do reprezentowania Skarbu Państwa).

Jakie są elementy wniosku bezwzględnie obligatoryjne?

Każda z osób składających wniosek o ogłoszenie upadłości jest zobowiązana do wskazania w nim następujących danych:

 • imię i nazwisko dłużnika, jego firmę (to znaczy nazwę pod którym jest prowadzone przedsiębiorstwo), miejsce zamieszkania, gdy dłużnik jest osobą fizyczną lub siedzibę, gdy dłużnikiem jest spółka lub osoba prawna
 • imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników oraz osób odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia (bez ograniczenia odpowiada na przykład wspólnik w spółce jawnej, komplementariusze w spółce komandytowej),
 • reprezentantów spółki lub osoby prawnej (na przykład w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej reprezentantami będzie zarząd lub członkowie zarządu powołani w umowie do jej reprezentowania i ujawnieni w KRS),
 • imiona i nazwiska likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
 • miejsce, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika – informacja ta jest potrzebna sądowi przede wszystkim ze względu na to by sprawdzić, czy wniosek został złożony do właściwego sądu,
 • okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – to znaczy przytoczenie faktów, które świadczą o stałym zaprzestaniu płacenia długów, albo o takim zadłużeniu przedsiębiorstwa, które przewyższa wartość jego majątku.

  Uprawdopodobnienie może być oparte na wszelkiego rodzaju okolicznościach, które uzasadniają wniosek – mogą to być także twierdzenia stron, jeżeli w świetle przedstawionych dowodów (na przykład – korespondencji z dłużnikiem) sąd nabierze przekonania, że okoliczności są prawdopodobne. Przeprowadzenie dowodu, który ma służyć uprawdopodobnieniu nie jest obwarowane obostrzeniami formalnymi – uprawdopodabniać można zatem na podstawie wszelkiego rodzaju dokumentów, można przedstawiać korespondencję, ponaglenia do zapłaty, protokoły komornika itd.

Jakie są szczególne elementy wniosku, które powinien przedstawić dłużnik?

Dłużnik, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości powinien przedstawić we wniosku obok obowiązkowych elementów więcej informacji niż inne osoby składające wniosek o ogłoszenie upadłości. Przede wszystkim – jeżeli jest przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do rejestru, do wniosku należy dołączyć wyciąg z tego rejestru.

Ponadto dłużnik (oprócz elementów obowiązkowych) powinien w swym wniosku zawrzeć:

 • sprawozdanie finansowe (które sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych), a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania - bilans sporządzony dla celów tego postępowania,
 • spis wierzycieli z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich oraz listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku – nie trzeba natomiast podawać tytułu prawnego, z którego dana wierzytelność wynika. Należy wskazać adresy wierzycieli (miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby),
 • oświadczenia o spłatach wierzytelności dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku (zarówno o spłatach, które były wykonane w formie gotówkowej, jak i o spłatach w naturze),
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika z określeniem wierzytelności i terminów zapłaty (jest bardzo ważne by wskazać bardzo szczegółowo dłużników osoby, co do której ma nastąpić orzeczenie upadłości),
 • wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi – jest to istotne, ponieważ postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przeciwko upadłemu w poszukiwaniu jego długu osobistego, będzie zawieszone z ogłoszeniem upadłości, a sumy, które zostały uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym i jeszcze nie zostały wydane – będą przelane do masy upadłości.

Złożenie wymienionych (szczególnych) dokumentów nie jest warunkiem, od którego nadanie wnioskowi biegu byłoby uzależnione. Dłużnik może bowiem uchylić się od składania wymienionych dokumentów, jednakże aby to uczynić musi wskazać przyczyny wraz z ich uprawdopodobnieniem, że nie jest w stanie ich przedstawić. Przyczyną taką może być na przykład pożar, który zniszczył część przedsiębiorstwa, w wyniku czego spłonęły zarówno dokumenty, jak również zniszczeniu uległy ich komputerowe zapisy. Należy podkreślić, że dłużnik musi uprawdopodobnić, a nie udowodnić te fakty – nie musi zatem ściśle stosować przepisów obowiązujących w postępowaniu cywilnym odnośnie dowodów (o czym była już mowa wyżej).

Pamiętaj, że:

 • Wierzyciel, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości musi ponadto, co jest umieszczane we wniosku obligatoryjnie – uprawdopodobnić swoją wierzytelność. Tutaj również chodzi tylko o uprawdopodobnienie wierzytelności, a nie o udowadnianie jej istnienia,
 • Składając wniosek do sądu nie można zapomnieć o odpisach wniosku dla osób, które będą uczestniczyć w sprawie (wierzycieli lub dłużnika, likwidatorów, uprawnionych do reprezentowania Skarbu Państwa).
 • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika